Standaryzacja danych

Pytanie: Jestem w trakcie pisania pracy inżynierskiej z informatyki i mam drobny problem z samym tematem pracy. Temat brzmi: „Badanie skuteczności wybranych algorytmów oceniających podobieństwo ciągów znakowych w standaryzacji danych”. Wątpliwości mojego promotora budzi użycie przyimka w - nie jest pewny, czy nie lepsze byłoby sformułowanie „Badanie skuteczności (…) PRZY standaryzacji danych”. Istnieje też możliwość, że zdecydujemy się na sformułowanie „Badanie przydatności …”. W takim przypadku powinniśmy użyć sformułowania „Badanie przydatności (…) do standaryzacji danych”?

Prof. Urszula Sokólska: Dopuszczalne są obie konstrukcje, a wybór jednej bądź drugiej z nich wiąże się z pewnymi uwarunkowaniami semantycznymi: 1) Przyimek w przyłącza nazwę dziedziny, do której należy to, o czym jest mowa, np. „Badania te okazały się pomocne w konceptualizowaniu przestrzeni miejskiej”. 2) Przyimek przy przyłącza nazwę obiektu lub dziedziny, z którymi związane są charakteryzowane w zdaniu czynności, np. „Słownik terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych”.

Konfkt między rodzicami a dziećmi

Pytanie: Jestem na etapie pisania prezentacji maturalnej i napotkałam na swojej drodze przeszkodę. Nie wiem, czy powinnam napisać „Wymiana listów między Werterem i Wilhelmem” czy „Wymiana listów między Werterem a Wilhelmem”. Czy mogę prosić o rozwianie moich wątpliwości?

Prof. Urszula Sokólska: Gdy przyimek między rządzi więcej niż jednym rzeczownikiem, wówczas występuje jako przyimek złożony: między … a … lub między … i…. Obu konstrukcji można zamiennie używać, gdy określają one miejsce (np. między kuchnią a pokojem // między kuchnią i pokojem) bądź wybór (on nie potrafi wybrać między dobrem a złem // on nie potrafi wybrać między dobrem i złem). W sytuacji, o której Pani pisze, sporne wyrażenie określa pewien zbiór lub środowisko i dlatego za lepszą należy uznać konstrukcję: „Wymiana listów między Werterem a Wilhelmem” (podobnie: konflikt między rodzicami a dziećmi, a nie: konflikt między rodzicami i dziećmi, gdyż taka forma dopuszczalna jest raczej w polszczyźnie potocznej).

Kochaj i tańcz

Pytanie: Czy wypowiedzenie „Kochaj i tańcz” to jedno zdanie czy dwa?

Prof. Urszula Sokólska: Zdanie to wypowiedzenie, w którego strukturze (budowie) występuje co najmniej jedno orzeczenie, np. „Janek pisze”; „Janek czyta. Tego typu zdania nazywamy zdaniami pojedynczymi. W szczególnych wypadkach zdanie może ograniczać się tylko do orzeczenia, np. Grzmi; Dnieje (to są zdania minimalne pojedyncze bezpodmiotowe). Jeśli w wypowiedzeniu występują dwa orzeczenia, to mamy do czynienia ze zdaniami złożonymi: podrzędnie bądź współrzędnie.
      W zdaniu współrzędnie złożonym zdania składowe uzupełniają się wzajemnie, tzn., że żadne z nich nie zależy od drugiego, np.: ”Zosia śpiewa i tańczy”; „Byliśmy w Krakowie i zwiedzaliśmy Wawel”; „Chmurzy się, więc muszę wziąć parasol”. Mówiąc prościej - gdybyśmy w miejscu spójnika postawili kropkę, otrzymalibyśmy dwa samodzielne, bezbłędne zdania. Z kolei w zdaniu podrzędnie złożonym jedno ze zdań składowych uzupełnia lub rozwija część zdania drugiego, np.: „Dostałam list od koleżanki, której nie widziałam od 10 lat”; „Kiedy szedłem do babci, spotkałem koleżankę”.
      Wypowiedzenie „Kochaj i tańcz” jest zdaniem współrzędnie złożonym, w którym oba człony (ograniczone tylko do orzeczenia) połączone zostały spójnikiem i.

Rada Miasta

Pytanie: Jak powinno się mówić: Rada Miasta Białystok czy Rada Miasta Białegostoku?

Prof. Urszula Sokólska: W polszczyźnie rzeczownik miasto z nazwą tego miasta łączy się tradycyjnie w związku zgody, co oznacza, że oba człony uzgadniają swe formy we wszystkich przypadkach gramatycznych: miasto Białystok, do miasta Białegostoku itd., a zatem  poprawne są struktury Rada Miasta Białegostoku, Urząd Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Białegostoku.  Ponieważ powyższa zasada nie jest regułą sztywną, można również pozostawić nazwę miasta w mianowniku i posługiwać się konstrukcjami, którym przypisuje się status  urzędowych, np.: Rada Miasta Białystok, Prezydent Miasta Białystok. Zwyczaj taki może być nawet użyteczny, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące odmiany nazwy własnej lub wówczas, gdy nazwa ta jest zbyt długa. Trudno przecież za poręczne uznać wyrażenia typu: miastu Białemustokowi, z miastem Białymstokiem, miastu Międzyrzecowi, z miastem Międzyrzecem.
     Fakultatywność związku zgody i związku rządu w konstrukcjach tego typu współcześnie jest uznawana za normę, a samych wątpliwości na pewno nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć za pomocą metod nakazowo-administracyjnych. W tej kwestii obserwujemy pewne rozchwianie, o czym przekonują oficjalne użycia typu: Rada Miasta Warszawy obok Rada Miasta Szczecin, Rada Miasta Międzyrzec. Wiele zatem zależy od wielkości miasta, przyjętego zwyczaju czy formalnej struktury nazwy. Powinno się  jedynie pamiętać, by raz wybraną formułę stosować konsekwentnie we wszystkich dokumentach, ulotkach promocyjnych, na stronie internetowej miasta itp.

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi