Dr hab. prof. UwB, Danuta Zawadzka

Danuta Zawadzka

dr hab. prof. UwB, Danuta Zawadzka

Praca magisterska: Kreacja bohatera i przestrzeni w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza, (1987, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku,  promotor: dr hab. Halina Krukowska). Praca doktorska: „Maria” Antoniego Malczewskiego i pokolenie klęski 1812 roku, (1998, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, promotor: prof. dr hab. Marta Piwińska).

Zainteresowania naukowe:

„Zapisywanie historii” - doświadczenie historyczne,  pisarstwo historyczne, pamięć (zwłaszcza: Mickiewicz –Lelewel);
pokolenia literackie (napoleończycy, filomaci);
oświecenie i romantyzm jako genealogie nowożytności, współczesny dialog z tradycją XIX wieku i tradycją Wielkiego Księstwa Litewskiego;
literatura/geografia: regionalizm, lokalność, procesy narodotwórcze i narracje tożsamościowe (Podlasie, Europa Środkowo-Wschodnia), literackie zapisy miejsc (topografie);
literatura, piśmiennictwo i tradycje literackie Polski Północno-Wschodniej.

Dorobek  naukowo-badawczy:

Książka:
Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach, Warszawa 2000, rec. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4 (Dorota Siwicka).

Artykuły (wybór):
O „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza,  [w:] Mickiewicz. W 190-lecie urodzin,  red. H. Krukowska, Białystok 1993;
Pamięć i bakcyl śmierci – refleksje pokolenia 1812 roku, [w:] Na początku wieku. Rozważania o tradycji,red. Z. Trojanowiczowa i K. Trybuś, Poznań 2002;
Pomnik, wiersz i Niemcewicz. Media przeszłości w literaturze wczesnoromantycznej, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk, świadek epoki, red. J. Wójcicki, Warszawa 2002;
Emigracja w listach Lelewela, [w:] Romantycy i Europa, red. M. Piwińska Warszawa 2006;

Mickiewicz-Lelewel: ich przyjaźń zawodowa, [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005,  red. J. Bachórz i B. Oleksowicz, Gdańsk 2006;

 Problem autobiografizmu w pisarstwie historycznym – z perspektywy Mickiewicza i Lelewela, [w:] Biografie romantycznych poetów,red. Z. Trojanowiczowa , J. Borowczyk, Poznań 2007;

Bałtyk Mickiewicza – literatura i geografia, „Słupskie Prace Filologiczne” nr 8/2010;

„Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza i „Nowosilcow w Wilnie” Joachima Lelewela – dwie reprezentacje procesu filomatów, [w:] Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red.  W. Boleckie i J. Madejski, Seria „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej” t. 90, Warszawa 2010;

Prelekcje Mickiewicza w oczach Lelewela, [w:]  Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia,  red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Seria „Antyk romantyków”, Warszawa 2011;

„Litwa”, Podlasie i kartofle. O pewnej narracji regionalnej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, t. 1;

-Bliski Białystok, wstęp[w:] Alfabet Białegostoku ,red. K. Sawicka-Mierzyńska i in., Białystok 2011,

 Lelewel i Lelewel – glossa do pokolenia 1812 roku, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich”2012/ 23;

Geografia w Wilnie, [w:] Geografia Słowackiego, red. D. Siwicka i M. Zielińska, Warszawa 2012.

 Prace redakcyjne i edytorskie:
 Adamowe. Konfrontacje Mickiewiczowskie,  red. D. Zawadzka, Białystok 2000;

Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Krukowskiej,red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007.

Dydaktyka:
Wykłady: Historia literatury polskiej (oświecenie), Historia  literatury oświecenia i romantyzmu; Literatura i piśmiennictwo regionu.

Ćwiczenia: Historia literatury polskiej (oświecenie), Historia literatury polskiej (romantyzm);  Analiza dzieła literackiego (oświecenie, romantyzm), Literatura i piśmiennictwo regionu.

Przedmioty specjalnościowe:  Tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego (wykład i ćwiczenia);
Seminarium licencjackie.

Działalność organizacyjna i społeczna:

Członkini zespołu redakcyjnego „Białostockich Studiów Literaturoznawczych”;

współautorka programu i kierowniczka specjalności Promocja Miasta i Regionu na studiach polonistycznych w UwB;

członkini zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; animatorka studenckiego ruchu naukowego.

Kontakt:
tel. służbowy: (85) 745 74 54, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dr hab. prof. UwB, Anna Wydrycka

aw

dr hab. prof. UwB, Anna Wydrycka

Dr hab. Anna Wydrycka. Ur. w Białymstoku. Tytuł magistra i doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Także na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień doktora habilitowanego. Zainteresowania badawcze: literatura Młodej Polski, zwłaszcza poezja oraz twórczość kobiet. Autorka kilkudziesięciu artykułów w książkach zbiorowych i czasopismach.  Opublikowała następujące książki: „Rymów gałązeczki skrzydlate…” W świecie poetyckim Bronisławy Ostrowskiej (1998); Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894 – 1918 (2006); Między bios a zoé. Poetycka antropologia w liryce Młodej Polski (2012). Wydała we własnym krytycznym opracowaniu Poezje wybrane Bronisławy Ostrowskiej (1999, „Biblioteka Poezji Młodej Polski”) i Poezje Marceliny Kulikowskiej (2001). Jest także redaktorką i współredaktorką książek wspomnieniowych: Ernest Guzowski: Wspomnienia z północnego Kazachstanu 1940-1945 (2003, Biblioteka „Sybiraka”)  oraz Józef Pawluczyk Cierniowa droga do wolności. Wspomnienia żołnierza AK z okresu okupacji niemieckiej, sowieckiej i z czasów PRL (2005, Polskie Towarzystwo Historyczne). Prowadzi wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria magisterskie i licencjackie na filologii polskiej i kulturoznawstwie. Należy do Rady Redakcyjnej serii naukowej Przełomy/Pogranicza oraz do Rady Naukowej cyklu  międzynarodowych konferencji Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa. Jest członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Wspólnoty Polskiej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan.

tel. służbowy: 85 7457454

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

dr hab. prof. UwB, Violetta Wejs-Milewska

foto

dr hab. prof. UwB, Violetta Wejs-Milewska

Dr Violetta Wejs-Milewska – historyk i antropolog literatury, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się literaturą XX w., rozpatrywaną interdyscyplinarnie pod kątem antropologii pogranicza kultur oraz problemów psychospołecznych w sytuacji wyobcowania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego oraz przypadku emigracji polityczno-kulturalnej po 1939 r. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się nie tylko literatura piękna, ale i publicystyka, esej, felietonistyka uprawiana zwłaszcza w Radiu Wolna Europa, epistolografia emigracyjna, a liczne kwerendy archiwalne w ośrodkach krajowych (m.in. Archiwum RWE w Warszawie, Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Ossolineum, Archiwum Romana Palestra w BUW, Czesława Straszewicza w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Archiwum Emigracji w Toruniu) oraz w zbiorach zagranicznych (Archiwum Tymona Terleckiego w Oxfordzie, Biblioteka Polska w Rapperswilu i Londynie czy w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku) zaowocowały powstaniem prac o problematyce polskiej emigracji politycznej po 1939 r. Stanowią one również istotny przyczynek do pełniejszego poznania twórczości Tymona Terleckiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Tadeusza Nowakowskiego, Witolda Gombrowicza, Andrzeja Bobkowskiego, Jerzego Stempowskiego, Józefa Wittlina, Kazimierza Wierzyńskiego, Marii Danilewicz Zielińskiej. Zwieńczeniem wieloletniej pracy archiwalnej była pierwsza monografia Czesława Straszewicza (1904-1963), jak również szkice o sytuacji pisarza w polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Zainteresowania literaturą na wychodźstwie dopełniają szkice o twórczości Józefa Mackiewicza oraz Zofii Bohdanowiczowej.

          Realizowała grant badawczy własny [KBN HO1C 007 27 w latach 2004-2007 na temat „Radio Wolna Europa na szlakach twórców”], opiniowała i opiekowała się studenckim grantem Collegium Invisibile w roku 2009, który zwieńczyła sesja i towarzysząca jej wystawa powstała przy współpracy Białostockiego Oddziału IPN oraz Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, poświęcona „Polsce Walczącej” redagowanej przez Tymona Terleckiego. W ramach Erasmusa-Sokratesa przebywała między 30 kwietnia a 5 maja 2006 r. w Turynie z cyklem wykładów o literaturze emigracyjnej. Uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych związanych tematycznie z problematyką emigracyjną [organizowanych m.in. przez ośrodki uniwersyteckie w Białymstoku, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Lublinie, Przemyślu oraz przez ośrodki wychodźcze w Rapperswilu, Londynie]. Zorganizowała w r. 2007 wraz z Białostockim Oddziałem IPN (przy pomocy dr Ewy Rogalewskiej) międzynarodową konferencję: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Emigracja powrześniowa na mapie kultury nie tylko polskiej oraz była inicjatorką i współorganizatorką konferencji Tradycja, formy i przemiany dyskursu podróżniczego w literaturach narodowych (Białystok 2009). W latach 1989, 1994, 1998, 2000 uczestniczyła w organizacji międzynarodowych konferencji z cyklu Wilno i Wileńszczyzna oraz zjazdu walnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

        Pełniła funkcje prezesa Białostockiego Oddziału Towarzystwa im. A. Mickiewicza, członka Komisji Rewizyjnej przy zarządzie głównym Towarzystwa, członka Rady Bibliotecznej Biblioteki im. Jerzego Giedroycia, zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UwB. Jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan, redakcji „Biblioteka Pamięci i Myśli” oraz „Poetyka i Horyzonty Tradycji”.

         Nagrodzona „Nagrodą Rektora Uniwersytetu w Białymstoku” za działalność naukową w r. 2001, 2003, 2008; za działalność naukową i organizacyjną w r. 2005, 2006; za działalność organizacyjną w r. 2000, 2004, 2007, 2009. Otrzymała w 2009 r. nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie ufundowaną przez Władę Majewską za najlepszą książkę o emigracji napisaną w kraju: Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007 [Arcana].  

            Prowadzi zajęcia z nauk pomocniczych na I roku FP pierwszego stopnia, z teorii literatury [na III roku FP pierwszego stopnia], z metodologii literatury [na I roku FP drugiego stopnia], antropologii literatury [na I roku drugiego stopnia], a także seminarium magisterskie, seminarium licencjackie, konwersatorium z literatury emigracyjnej. Zajmuje się popularyzowaniem badań literaturoznawczych w polskim radiu i telewizji.                                                                       

Magisterium w r. 1983, doktorat w r. 2001: Wizja kryzysu świata i człowieka w twórczości Czesława Straszewicza  (pisany pod kierunkiem prof. zw. Elżbiety Feliksiak, zrecenzowany przez prof. Hannę Gosk i prof. Krzysztofa Dybciaka; obroniony na Uniwersytecie Warszawskim)                                                                     

                                                         MONOGRAFIE

 Wykorzenieni i wygnani. O twórczości Czesława Straszewicza, Kraków 2003, Arcana [s. 361

 Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007, Arcana [s. 764]

Wykluczeni – emigracja, kraj. Studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje), Białystok 2012, Wydawnictwo UwB, [s. 544]

                                                              ARTYKUŁY

Między powieścią a dramatem. „Wystawa bogów” Czesława Straszewicza jako cykl epicki, w: Cykl epicki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Białystok 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 309-318

Radio w twórczości Czesława Straszewicza, w: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej I, red. J. Kryszak, R. Moczkodan, Toruń 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 155-186

Pióra w ukropie i pióra suche. Wokół eseju Czesława Straszewicza „Pióra w ukropie albo strach nami rządzi”, „Arcana” (Kraków) 2001, nr 5, s. 81-95

Archiwum radiowe Czesława Straszewicza (wstęp), „Kresy” (Lublin) 2001, nr 47, s. 234-237

Korespondencja:  Jan Nowak – Witold Gombrowicz (wstęp), „Kresy” 2002, nr 3-4, s. 222-225

Czesława Straszewicza człowiek wędrujący. Tragikomiczny los obieżyświatów w „Katedrze Sandwiczów”, w: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 277-292

Czesław Straszewicz [hasło], w: Słownik Biograficzny Białostocko-Łomżyńsko-Suwalski, z. 2, Białystok 2003, s. 135-138

Andrzej Bobkowski i Radio Wolna Europa. Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim (wstęp), „Kresy” 2003,  nr 4, s. 199-202

Dylematy klerka na wygnaniu. Słów kilka o pewnej dyskusji z lat 50., w: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej II, red. B. Czarnecka i J. Kryszak, Toruń 2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-32

Człowiek i etnos w humanistycznej refleksji Tymona Terleckiego (w świetle publikacji paryskiej „Kultury”), w: Tymon Terlecki. Etos emigranta, red. J. Kryszak i M. Mroczkowska, Toruń 2004, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, s. 91-104

Czesław Straszewicz [hasło],w: Polski Słownik Biograficzny (PAN), T. XLIV/2, z. 181, Kraków 2006, s. 219-222

O socrealizmie z urugwajskiego oddalenia. Rzecz o „Kociołku na Ziemowita” Czesława Straszewicza, w: Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, s. 599-610 [Obrazy Kultury Polskiej]

Krytyka jako naglący monit. Gustaw Herling-Grudziński w roli felietonisty  Wolnej Europy, w: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. I, red. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal, Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 223-241

Maria Danilewicz Zielińska w archiwum Polskiej Sekcji RWE, w: Aleksandrów – Londyn – Feijo. Maria Danilewicz Zielińska, szkice – korespondencja – wspomnienia, red. B. Czarnecka, J. Wolski, Rzeszów 2007, Biblioteka „Frazy”, s. 68-86

Witold Gombrowicz i Polska Sekcja Radia Wolna Europa (1954-1969), w: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej III, red. J. Kryszak, Toruń 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 42-61

Radio Wolna Europa w roli promotora kultury (nie tylko polskiej), w: Literatura emigracyjna w szkole, pod red. Z. Kudelskiego i S. J.Żurka,Lublin 2008, Towarzystwo Naukowe KUL, s.121-134

Zofii Bohdanowiczowej literackie związki z Wilnem i Litwą, w: Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wilno 23-24 października 2008 roku, pod red. M. Dawlewicza, Wilno 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego, s. 165-178

Słowo w dialogu. Tymon Terlecki w Wolnej Europie, w: Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, pod red. J. Jarzębskiego i A. Juszczyka, Przemyśl 2009, Państwowa Wyższa Szkoła Europejska, s. 257-271

Stanisław Wyspiański w teatrologicznej refleksji Tymona Terleckiego, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, pod red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s.  341-350

RWE na emigracyjnym szlaku twórców. Casus Romana Palestra, w: Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej. Materiały konferencji naukowej, Warszawa 30 listopada – 1 grudnia 2007, pod red. A. Borzyma i J. Sadowskiego, Warszawa 2009, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, s. 169-184

Zdrada klerków? Intelektualiści krajowi >pod lupą< komentatorów z RWE, w: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, pod red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej, Białystok 2009, Trans-Humana, Wydawnictwo UwB, s.157-176

W stronę historii radia. Strategie retoryczne publicystyki polskiej sekcji RWE wobec paradoksu komunikacji z odbiorcą krajowym, w: Styl – dyskurs – media, pod red. B. Bogołębskiej i M. Worsowicz, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 317-330

Między nowością a stereotypem. Pisarstwo Czesława Straszewicza w świetle krytyki postkolonialnej, w: Dwudziestolecie 1918 – 1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, pod red. A. S. Kowalczyka, T. Wójcika, A. Zieniewicza, Warszawa 2010, Elipsa, s. 213-230

Literatura jako fakt społeczny. Próba porównania dawnego i nowego Dwudziestolecia, w: Nowe Dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, pod. Red. H. Gosk, Warszawa 2010, Elipsa, s. 13-28

Z czyśćca niepamięci ( Wystąpienie w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie), „Pamiętnik Literacki” [Londyn], 2010, t. 39, s. 23-31

Tożsamość w kryzysie. Nacjonalistyczna aura pisarstwa Czesława Straszewicza, w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej,  pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2011,Wydawnictwo UMCS, s. 333-346

O kreatywnym znaczeniu wyobraźni poetyckiej i jej dylematach estetyczno-poznawczych, w: Prace poświęcone profesor Elżbiecie Felisiak, pod red. E. Sidoruk i M. Lesia, Białystok 2011. Trans-Humana, s. 23-42

Roman Palester’s „The Marsyas Conflict” as a Radical Vision of the Emigration, “Musicology Today” 2011, v. 8, s. 26-60

Rzeczy teatralne. Tymon Terlecki w londyńskim studiu Radia Wolna Europa, „Pamiętnik Teatralny” 2012, nr 1, s. 291-316

Laudacja z okazji przyznania przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana” w Białymstoku Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego prof. Elżbiecie Feliksiak (listopad 2012).

                                                    PRACE   EDYTORSKIE

Archiwum radiowe Czesława Straszewicza, „Kresy” 2001, nr 3, s. 237-249

Korespondencja: Jan Nowak-Witold Gombrowicz, „Kresy” 2002, nr 3-4, s. 225-248

Andrzej Bobkowski i Radio Wolna Europa. Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, „Kresy” 2003, nr 4, s. 203-215

red. wespół z Ewą Rogalewską tomu: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Białystok 2009, Trans-Humana, Wydawnictwo UwB, s. 936

oprac. not do: Gustaw Herling-Grudziński, Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947-1956, t. 2, pod red. W. Boleckiego, Kraków 2010, Wydawnictwo Literackie

                                                              INNE
– audycje radiowe i telewizyjne: udział, konsultacja merytoryczna, wybór archiwaliów

Czesław Straszewicz – audycja Radia Białystok, red. G. Walczak, emisja 18 XI 2003 (25 min)

                              [audycje radiowe dla I i II programu Polskiego Radia]:

Tymon Terlecki w 100-lecie urodzin (udział, koncepcja merytoryczna, materiał archiwalny), przygotowana przez Redakcję Kultury Polskiego Radia – red. A. Lisiecką i E. Łukomską, emisja grudzień 2005 (55 min)

Czesław Straszewicz, emisja – czerwiec 2006 (55 min)

Gombrowicz i Straszewicz, emisja – grudzień 2006 (55 min)

Gustaw Herling-Grudziński (przygotowanie materiałów archiwalnych RWE), emisja – grudzień 2006

Czesław Straszewicz (przygotowanie materiałów archiwalnych do audycji i udział w nagraniu „Erraty do biografii”), emisja 21 maja 2008 – program I, II „Polonia” (Telewizja Polska).

         Miejsce pracy: Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki1, pokój 56-57. Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    

dr hab. Joanna Szerszunowicz

foto

dr hab. Joanna Szerszunowicz

Praca magisterska: 1996, „Konstrukcje temporalne w języku angielskim i języku polskim na tle porównawczym (na materiale polskiego przekładu prozy Przygód Alicji w Krainie Czarów L. Carrolla)” (filologia polska)

Praca magisterska: 2004, „Angielskie jednostki frazeologiczne z komponentem onomastycznym w porównaniu z polskimi ekwiwalentami” (filologia angielska)

Praca doktorska: 2004, „Frazeologia zoonimiczna w języku polskim w porównaniu z angielskim i włoskim”, Uniwersytet w Białymstoku

Najważniejsze publikacje:

Monografia: Obraz człowieka w polskich, angielskich i włoskich leksykalnych i frazeologicznych jednostkach faunicznych, Białystok 2011, ss. 446.

Artykuły: A Comparative Analysis of Small Talk in English and Polish [w:] Theoretical Approaches to Dialogue Analysis. Selected Papers from the IADA Chicago 2004 Conference, Beiträge zur Dialogforschung, Band 33, red. L. N. Berlin, Tübingen 2007, s. 39-48.

Some remarks on the evaluative connotations of toponymic idioms in a contrastive perspective, [w:] Formulaic Language, t. I. Distribution and historical change, red. R. Corrigan, E. A. Moravcsik, H. Ouali, K. M. Wheatley, Amsterdam/Philadelphia 2009, s. 171-183.

Linguo-cultural analyses of European phraseological units in a contrastive perspective, [w:] Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography. Papers from Phraseology in Japan 2009, red. K. Yagi, T. Kanzaki, Nishinomiya 2009, s. 119-136.

On cultural connotations of idioms expressing language users’ collective memory in a comparative perspective. A case study: gest Kozakiewicza, [w:] Phraseologie global – areal – regional. Akten der Konferenz EUROPHRAS 2008 vom 13.-16.8.2008 in Helsinki, red. J. Korhonen, W. Mieder, E. Piirainen, R. Piñel, Tübingen 2010, s. 317- 324.

Connotations and Schemata in Phraseology (on the example of the Polish unit druga Japonia), [w:] Aspects of English Studies in the 21 Century. Linguistic and Cultural, red. A. Inoue, T. Kanzaki, Tokyo 2012, s. 398-427.

Zainteresowania badawcze: frazeologia kontrastywna, frazeostylistyka, frazeografia, frazeologia lakunarna, translatoryka

Realizowane tematy badawcze: Językowo-kulturowe aspekty frazeologii w ujęciu kontrastywnym

Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Tertium (Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej), EUROPHRAS (Europäische Gesellschaft für Phraseologie, Zürich), Japanese Association for Phraseology, IAP (International Association of Paremiology), ASIALEX (Asian Assiocation of Lexicography); od 2009 r. członkini Rady Naukowej EUROPHRAS-u, od 2012 r. wiceprzewodnicząca Walnego Zgromadzenia International Association of Paremiology

Dydaktyka: praktyczna stylistyka, komunikacja językowa, warsztaty stylistyczne, kompetencje językowe edytora, redakcja i korekta tekstu

Kontakt: czwartek 11.20-12.50, pok. 142, tel. 85 745 74 72, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inne informacje: autorka i koordynatorka projektu „International Dialogue on Phraseology” realizowanego przez UwB we współpracy z Kwansei Gakuin University w Japonii (2009-2011, 2011-2013, 2013-2015)

Dr Elżbieta Sidoruk

foto

dr Elżbieta Sidoruk

Praca magisterska: 1995, Człowiek w twórczości Sławomira Mrożka. Między antropologią filozoficzną a groteską,  Filia UW w Białymstoku
Praca doktorska: 2004, Groteska w poezji dwudziestolecia międzywojennego (na przykładzie twórczości Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego) , Instytut badań Literackich PAN Warszawa

Najważniejsze publikacje:
Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka
(Białystok 1995),  Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński (Białystok 2004)
Zainteresowania badawcze: literatura polska XX i XXI wieku w perspektywie poetyki historycznej; teoria literatury, ze szczególnym uwzględnieniem fenomenów takich jak groteska, parodia, satyra, humor ; przestrzeń jako kategoria poetyki

Realizowane tematy badawcze:
Towarzystwa, rady, zespoły, praca organizacyjna, pełnione funkcje: redaktor naczelny „Białostockich Studiów Literaturoznawczych”, wiceprezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
Dydaktyka: poetyka, teoria literatury, metodologia badań literackich, seminarium licencjackie „Komizm w polskiej literaturze współczesnej”,

Kontakt:
dyżur: poniedziałek 13-14.30, tel. Służbowy: (85)7457461, email służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

foto

dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

Praca magisterska:
Autoportret Tadeusza Różewicza z matką, śmiercią i poezją w tle [2001, Uniwersytet w Białymstoku, promotor prof. Halina Krukowska]
Praca doktorska:
Norwid Tadeusza Różewicza [2007, Uniwersytet Warszawski, promotor prof. Andrzej Fabianowski]


Wybrane publikacje z ostatnich lat:
1. Wiesław Kazanecki jako pracownik „Kontrastów”  i „Białostockiego Informatora Kulturalnego”,  w: Twórczość Wiesława Kazaneckiego, red. M. Kochanowski, Białystok 2010, s. 153-174.
2.  „Assunta” jako poemat o kondycji artysty, w: Literatura Pamięć Kultura. Prace ofiarowane prof. Elżbiecie Feliksiak, red. E Sidoruk, M. Leś, Białystok 2010, s. 233-255.
3. Dlaczego „Czułość” Cypriana Norwida jest jednym z ulubionych wierszy Tadeusza Różewicza?  O symbolicznej reprezentacji świata, w: Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. W. Rzońca, Warszawa 2011, s. 311-320.
4. Przestrzeń i miejsca w powieści „Niehalo” Ignacego Karpowicza, w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, red. E. Konończuk, E. Sidoruk, Białystok 2012, s. 217-228.
5. Prowincja jako pole aktywności Stowarzyszenia Artystycznego „Kartki”, w: Podlasie w literaturze- literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność-regionalizm-uniwersalizm,  red. K. Kościewicz, M. Kochanowski, Białystok 2012, s. 296-321.
6. Wokół narracji tożsamościowej Sokrata Janowicza, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”  2012, nr 3, s. 173-185.
7.  Przemiany zakresu pojęć  „prowincja” „centrum” w piśmiennictwie podlaskim przed i po 1989 r., w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012, s. 101-113.
8. Białostockie czasopisma kulturalno-literackie po 1989 roku, w: Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010. Szkice i materiały, red. J. Sadowska, K. Sawicka-Mierzyńska, Białystok 2013, s. 99-136.

Dziedziny zainteresowań
-  Literatura współczesna i jej relacje z tradycją romantyczną
- Piśmiennictwo Podlasia
- Geopoetyka

Aktualnie realizowane tematy
- Czasopisma literackie na Podlasiu
- Kultura miasta i regionu
- Literackie topografie Białegostoku

Towarzystwa, rady, zespoły naukowe
-  opiekunka Koła Naukowego Polonistów UwB
- sekretarz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział Białostocki
- członkini  Rady Naukowej IFP

Dydaktyka
Praca semestralna
Współczesna kultura miasta i regionu
Analiza dzieła literackiego - romantyzm
Literatura i piśmiennictwo regionu
Literatura powszechna
Literatura polska
Kultura książki na Podlasiu
Książka wobec innych środków przekazu
Spektakl w kulturze miasta i regionu

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi