Dr Katarzyna Kościewicz

foto

dr Katarzyna Kościewicz

Praca magisterska:

Podróż do miasta. Architektura przestrzeni w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta, Uniwersytet w Białymstoku  1998

Praca doktorska:

Miasto i cywilizacja urbanistyczna w liryce polskiej II połowy XIX wieku, Uniwersytet w Białymstoku 2009.

Najważniejsze publikacje:

 • Doświadczenie nowoczesności w „Lalce” i „Emancypantkach” Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz – publicysta – myśliciel, pod red. M. Woźniakiewicz -Dziadosz i S. Fity, Lublin 2003.
 • Bohaterowie powieści Stefana Żeromskiego w perspektywie nowoczesności, w: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, pod red. M. Dąbrowskiego i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 2003.
 • Uliczne strofy Gomulickiego, w: Czytanie modernizmu, pod red. J. Olszewskiej i P. Bąbiaka, Warszawa 2004.
 • Rytm, czas, światopogląd. O „Lalce“ Boleslawa Prusa, w: Świat „Lalki”. 15 studiów, pod red. J. A. Malika, Lublin 2005.
 • Cykl urbanistyczny w poezji pozytywistycznej, w: Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008.
 • „Wciąż o nich pamiętam” – problematyka żydowska w najnowszej literaturze podlaskiej. Rekonesans, w: Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po roku 1989). Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, pod red. M. Kochanowskiego i K. Kościewicz, Białystok 2012.
 • Kamień i krew. Obraz miasta – świadka historii w poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku, w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012.
 • Intymistyka i cenzura – na przykładzie pierwszego wydania „Dzienników” Stefana Żeromskiego, w: „Lancetem a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i twórców w latach 1945-1965, pod red. K. Budrowskiej i M. Woźniak – Łabieniec, Warszawa 2012.

Zainteresowania badawcze:

 • historia literatury pozytywizmu i Młodej Polski;
 • cenzura;
 • problematyka tekstologiczno –edytorska;
 • geopoetyka.

Realizowane tematy badawcze:

 • cenzura twórczości pisarzy dziewiętnastowiecznych w okresie PRL;
 • cenzura obyczajowa;
 • poezja polska II połowy XIX wieku.

Towarzystwa, rady, zespoły, praca organizacyjna, pełnione funkcje:

 • pracownik Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL;
 • członek międzyuczelnianego zespołu badawczego: „Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894 (podstawa bibliograficzno-materiałowa)".

Dydaktyka:

 • zajęcia kursowe i konwersatoryjne z literatury polskiej i europejskiej II połowy XIX wieku oraz edytorstwa;

Inne informacje:

 • wyróżnienie w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego otrzymane w 1999 r. za pracę magisterską nt. Podróż do miasta. Architektura przestrzeni w „Żywych kamieniach” WacławaBerenta;  
 • ukończone w 2006 r. Podyplomowe Studia Edytorskie w Instytucie Badań Literackich PAN.

Dr hab. Piotr Stasiewicz

ps

dr hab. Piotr Stasiewicz

WYKSZTAŁCENIE:

1998 – magister filologii polskiej, Uniwersytet w Białymstoku

2004 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2018 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PUBLIKACJE:

Książki:

 • Piotr Stasiewicz, Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego, Białystok 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 270. 
 • Marek Kochanowski, Piotr Stasiewicz, Modernizacje tradycji w wybranych utworach współczesnej kultury popularnej, Białystok 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 189 (współautor Marek Kochanowski)
 • Piotr Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 392.

Redakcja naukowa:

 • Motywy religijne we współczesnej fantastyce, pod red. Mariusza Lesia i Piotra Stasiewicza, Białystok 2014, s. 298. 
 • Tekstowe światy fantastyki, pod red. Mariusza Lesia, Weroniki Łaszkiewicz i Piotra Stasiewicza, Białystok 2017, s. 238.

Artykuły:

 • Krzyk” Stanisława Przybyszewskiego jako powieść ekspresjonistyczna, w: W kręgu Młodej Polski. Studia i szkice, pod red. J. Sztachelskiej,  Seria III, Białystok 1998, s. 191 – 206. 
 • Metafizyczny i antropologiczny kształt walki o niepodległość w „Powrocie” Stanisława Przybyszewskiego, w: Cykl literacki w Polsce, pod red. K. Jakowskiej, B. Olech, K. Sokołowskiej, Białystok 2001, s. 271 – 279. 
 • Seryjność w horrorze filmowym, w: Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, pod red. A. Kisielewskiej, Kraków 2004, s. 143 – 152.
 • Dwór Branickich w Białymstoku na tle kultury XVIII w., w: Mecenat artystyczny Branickich, pod red. M. Olesiewicza i B. Puchalskiej, Białystok 2004.
 • Dramat muzyczny jako tragedia doskonała, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 647 – 661.
 • Ambiwalencje horroru. Stephena Kinga i Howarda Lovecrafta teoria powieści grozy, w: Antynomie wartości (Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce). Redakcja: Renata Jagodzińska, Anna Klepaczko, Arkadiusz Morawiec. Łódź 2006, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
 • Stephena Kinga powieści o pisarzach, w: Z problemów prozy - powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Toruń 2006, s. 610 – 617. 
 • Interpretacyjne konsekwencje pierwszoosobowej narracji w powieściach Adama Wiśniewskiego-Snerga („Robot”, „Według łotra”, „Nagi cel”), w: Świat przez pryzmat „ja”, t. 2: Studia i interpretacje, pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak, Katowice 2006s, s. 202 – 209. 
 • Diamenty rozrzucone w błocie” Voltaire o twórczości dramatycznej Williama Shakespeare'a, w: Ateny – Rzym – Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 59-74.
 • Maskulinizacja science-fiction – o mężczyznach i męskich stereotypach w dwudziestowiecznej fantastyce naukowej, w: Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, pod red. B. Płonki-Syroki, Wrocław 2008, ss. 289-294.
 • Krytyka dwudziestowiecznej nauki w powieściach i rozprawach Stanisława Lema, w: Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie,  pod red. B. Płonki-Syroki, Wrocław 2008, s. 449-458
 • Formy istnienia narracji w grach komputerowych, w: Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław 2009, s. 479-491.
 • Przez ciemne zwierciadło świadomości - dwoistość świata w późnych powieściach Philipa Dicka, w: Lustro. Literatura - kultura - język, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 2010, s. 82-88
 • Alternatywna historia Europy w powieściach fantasy na przykładzie utworów J. Vance'a, M. Zimmer Bradley i G. G. Kaya, w: Exploring the Benefits of the Alternate History Genre, pod red. Zdzisława Wąsika, Marka Oziewicza, Justyny Deszcz-Tryhubczak, Philologica Wratislawiensia Vol. 5, Wrocław 2011, s. 39-50.
 • Duch Słowiańszczyzny i rozum oświecony – wiek XVIII w „Literaturze słowiańskiej”, w: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej¸ pod red. Marii Kalinowskiej, Jarosława Ławskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Warszawa 2011, s. 136-150.
 • Polska fantastyka okresu PRL jako kontrkultura, „Literacje”, 003 (26), 2012.
 • Rozpad świata wartości w prozie Rafała Ziemkiewicza, w: Fantastyka w obliczu przemian, pod red. Rafała Kochanowicza, Doroty Mrozek, Beaty Stefaniak, Poznań 2012, s. 149-158.
 • Wstęp, w: Motywy religijne we współczesnej fantastyce, pod red. Mariusza M. Lesia i Piotra Stasiewicza, Białystok 2014, s. 7-11, (razem z Mariuszem Lesiem)
 • „Książę nicości” R. Scotta Bakkera i Freudowska krytyka religii, w: Motywy religijne we współczesnej fantastyce, pod red. Mariusza M. Lesia i Piotra Stasiewicza, Białystok 2014, s. 189 – 202.
 • Fantasy dla młodzieży i spór o wartości (Clive Staples Lewis, Philip Pullman, J. K. Rowling, Lev Grossman), w: Children Studies jako perspektywa interpretacyjna. Studia i szkice, pod red. Jolanty Sztachelskiej i Karoliny Szymborskiej, Białystok 2014, s. 125 – 140.
 • Strategie badania literatury fantasy, w: Literatura popularna. Tom 2. Fantastyczne kreacje światów, pod red. Ewy Bartos, Dominika Chwolika, Pawła Majerskiego i Katarzyny Niesporek, Katowice 2014, s. 41 – 62.
 • Krzywda Naruszewicza naprawiona. Rec.: Czytanie Naruszewicza, pod red. B. Wolskiej, T. Kostkiewiczowej i B. Mazurkowej, Warszawa 2015,  „Wiek Oświecenia” 32, 2016.
 • Libertarian Utopia and Racist Dystopia: Social Commentary in Robert Heinlein's "Farnham' s Freehold", w: More after More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More's Utopia, red. Ksenia Olkusz, Michał Kłosiński, Krzysztof M. Maj, Kraków 2016, s. 252-263.
 • Intertekstualne początki literatury fantasy, w: Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza. Część II, pod red. A. Kisielewskiej i A. Kisielewskiego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2016, s. 205-224.
 • Fantastyka i ironia. Uwagi o poetyce cyklu „The Demon Princes” Jacka Vance’a, w: Tekstowe światy fantastyki, pod red. M. Lesia, W. Łaszkiewicz i P. Stasiewicza, Białystok 2016, s. 65 -79.
 • Fantasy i postmodernizm, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz i Krzysztof

M. Maj, Kraków 2017, s. 63 – 80.

 • Kreacje postaci bohatera (i antybohatera) prozy Ignacego Krasickiego na tle

powieści oświeceniowej, w: Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu

literatury i kultury dawnej, pod red. Iwony Maciejewskiej i Agaty Roćko, Olsztyn

2017, s. 269 – 286.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • literatura XVIII wieku (szczególnie powieść oświeceniowa i klasycyzm w kulturze)
 • fantastyka współczesna (fantasy i science fiction)
 • powieść postmodernistyczna
 • literatura i film noir
 • teoria i praktyka gier video

DYDAKTYKA:

 • literatura klasyczna
 • technologia informacji
 • teorie komunikowania masowego

KONTAKT:

https://uwb.academia.edu/PiotrStasiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Dr hab. Urszula Sokólska, prof. UWB

Urszula Sokólska

dr hab. Urszula Sokólska, prof. UWB

Magisterium: 1980,  Filia Uniwersytetu w Białymstoku; Doktorat: 1990, Uniwersytet Warszawski: Siedemnastowieczna polszczyzna Kresów północno-wschodnich (słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia, fleksja, składnia);Habilitacja: 2006, Uniwersytet Warszawski: Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961-1974), Białystok 2005.

Najważniejsze publikacje:

- Książki: Siedemnastowieczna polszczyzna kresów północno-wschodnich (słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia), Białystok 1999;

- Książka: Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961-1974), Białystok 2005;

- Książka: Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane, Białystok 2010;

- Książka: "O, mowo polska, ty ziele rodzime". Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny, Białystok 2017.

- współred. książki [wspólnie z Piotrem Wróblewskim]: Słowa jak mosty nad wiekami, prace dedykowane Profesor Barbarze Falińskiej, Białystok 2003, ss. 425.

- współred. „Białostockiego Archiwum Językowego” nr 7.

- red. książki: Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, Białystok 2011, ss. 431.

- red. książki: Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, Białystok 2013, ss. 438.

- red. książki:  Odkrywanie słowa – historia i współczesność, Białystok 2015, ss. 651.

- ponad 90 artykułów w czasopismach językoznawczych oraz książkach zbiorowych, np.:

1. Udział Joachima Lelewela w dyskusji nad ortografią polską pierwszej połowy XIX wieku, [w: ] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Białystok 2006, s. 343-356.

2. Językowy obraz żywiołu ognia w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, [w:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego i D. Zawadzkiej, Białystok 2007, s. 627-640.

3. Elementy retoryczne w „Drodze do zupełnej wolności Łukasza Górnickiego”, „Prace Filologiczne”, t. LIII dedykowany Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi, Warszawa 2007, s.557-566.

4. Leksyka „zwierzęca” jako składnik comparatum w porównaniach Jana Twardowskiego, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 7, pod red. B. Nowowiejskiego i U. Sokólskiej, s.153-168.

5. Uwagi o metaforyce reportaży Melchiora Wańkowicza, [w:] Język polski –współczesność – historia, t. VI, pod red. W. Książek-Bryłowej i M. Nowak, Lublin 2007, s. 241-262.

6. Kilka uwag o konceptualizacji abstraktów w poezji Adama Asnyka, „Poradnik Językowy” 2008, z. 4, s. 36-49.

8. Przezwiska mieszkańców kilku wsi letniskowych w województwie podlaskim, [w:] Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, pod red. L. Dacewicz i B.E. Dworakowskiej, Białystok 2008, s. 202-217.

9. Wartościowanie świata przedstawionego w dialogach reportaży literackich, [w:] Styl a semantyka, pod red. I. Szczepankowskiej, Białystok 2008, s. 234-249.

10. Lelewelowska teoria kultury języka w „Pismach metodologicznych” i „Listach emigracyjnych” wyłożona, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 8, pod red. B. Nowowiejskiego,  Białystok 2008, s. 105-122.

11. Żywioł ognia na usługach emocjonalności w poezji romantycznej, [w:] Rejestr emocjonalny języka, pod red. K. Wojtczuk i V. Machnickiej, Siedlce 2009, s. 207-216.

12. O przełamywaniu konwencji językowej w poezji Twardowskiego, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszyka,Poznań 2009, s. 199-209.

13. „Modrzy się chaber, czerwieni mak polny”, czyli o świecie barw w „Zającu” Adolfa Dygasińskiego, „Litteraria Copernicana” 2 (4) 2009, Toruń 2009, s.194-209.

14. „Daj busi dla babci”, czyli o polszczyźnie mieszkańców Białostocczyzny, [w:] Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, „Biblioteka LingVariów”, t.5, pod red. B.Dunaja i M.Raka, Kraków 2009, s. 99-108.

15. Słownictwo specjalistyczne w podręcznikach uniwersyteckich z zakresu organizacji przedsiębiorstw, „Poradnik Językowy” 2010, z. 1, s. 71-79.

16.  Konceptualizacja pojęcia język w pracach Profesora Stanisława Urbańczyka, [w:] Język polski  – wczoraj, dziś, jutro..., pod red. B.Czopek-Kopciuch, P.Żmigrodzkiego, PAN Kraków 2010, s. 41-51.

17. Światło i cień w „Zającu” Adolfa Dygasińskiego. Analiza leksykalno-stylistyczna, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t. 9, red. M. Białoskórska, Szczecin 2010,s. 257-274.

18. „Słownik polskich błędów językowych” Stanisława Słońskiego wobec „Słownika języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 387-400.

19. O języku „Poradnika dla zbierających rzeczy ludowe” Jana Karłowicza słów kilka, [w:] Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze, pod red. Waldemara Żarskiego i Bogumiły Staniów, Koszalin 2010, s. 141-153.

20. Tytuły artykułów prasowych w czasopismach wędkarskich, „Białostockie Archiwum Językowe” 2010, t. 10, s. 271-289.

21.  „Jestem strasznie podekscytowana”, czyli o wyrażaniu pozytywnych emocji w prasie codziennej, [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M.Witaszek-Samborskiej, K.Skibskiego, Poznań 2011, s. 149-160.

22. Obraz przestrzeni miejskiej w przewodnikach turystycznych po Białymstoku, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2011, s. 373-384.

23. Miłoszowa przestrzeń natury, „Poradnik Językowy” 2011, z. 6, s.25-37.

24. Poezja miłosna jako typ quasi-poradnika, [w:] Miłość niejedno ma imię. Studium monograficzne, pod red. W. Żarskiego i B. Staniów, Koszalin 2011, s. 137-154.

25.  Neologizm jako element stylotwórczy, [w:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2011, s. 309-326.

26. Anioł i diabeł. Obraz kobiety w „Encyklopedii drugiej płci” Władysława Kopalińskiego, Lublin 2012, „Roczniki Humanistyczne”, t. LX,  z. 6, Językoznawstwo, s. 203-2016.

27. Model pojęciowy domu ‘budynku’  w pieśniach ludowych Ziemi Sokólskiej, [w:]  Verba  docent, t. I. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej z okazji 40-lecia jej pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, pod red. E.Koriakowcewej, V.Machnickiej, R.Mnicha i K. K.Wojtczuk, Siedlce 2012, s. 229-242 [współautor: Magdalena Ancypo].

28.  Metafora. Immanentna cecha języka poetyckiego czy uniwersalna etykieta językowa?, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 12, Białystok 2012, s. 239-256.

29. O mniej znanych aspektach polskich tekstów hiphopowych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Języka Ojczystego, Zduńska Wola, 18-19 lutego 2011.

 30. „Przyczynki do projektu wielkiego słownika polskiego” Jana Karłowicza jako źródło wiedzy o warsztacie leksykografa końca XIX wieku, Warszawa, Prace Filologiczne”; t. LXIV, s. 339-354 – ISSN 0138-0567. (p.10)

31. Niedopowiedzenie i wieloznaczność jako element strategiczny poetyckiej gry językowej w polskiej poezji przełomu wieków, „Poradnik Językowy” 5, 2013, s. 18-28.

32. Na marginesie „Nieznanego śpiewnika historycznego polskiego z końca XVI wieku” uwag kilka, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia.... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013.

33. Modelowanie znaczenia w tekście poetyckim, czyli o konceptualizacji przeszłości w liryce Adama Asnyka, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 13, s. Białystok 2013, 315-332 [współautor: Agnieszka Juszkiewicz].

34. Poezja miłosna jako typ quasi-poradnika, [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2013, s. 369-391 [przedruk].

35. Środki stylistyczne a kondensowanie treści w tekście artystycznym [w:] Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze pod. red. Waldemara Żarskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo OświatoweWrocław 2013, s. 207-224.

36. Leksyka emotywna jako element kreacji świata w reportażu literackim, „Poradnik Językowy” 2014, z. 8, s. 36-47.

37. „Piwonia, niemowa, głosy” Krzysztofa Giedroycia – językowa kreacja Białegostoku lat pięćdziesiątych XX wieku, [w:]  Miasto. przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskej-Narloch, Bydgoszcz 2014, s. 401-418.

38. Charakterystyka tendencji imienniczych w Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej
w Grodnie  w latach 1950-1955, 1975-1980, 1995-2000
, „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, z. 14, s. 145-164.

39. Język jako przedmiot refleksji w pismach Melchiora Wańkowicza, [w:] Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, t. 6, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 183-197.

40. Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Językoznawcza, wolumin 22 (42), nr 1, s. 235-252.

41. Nazwy głowy i jej części w gwarach podlaskich, [w:] Dialog pokoleń, w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, pod red. E. Wierzbickiej-Piotrowskiej, Warszawa 2015, s. 195-208.

41. Od gier językowych po bunt przeciw tradycji w polskiej poezji XX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXIII, z. 6, 2015, s. 301-313.

42. Formy czasownikowe a dynamizacja tekstu literackiego, [w:] Odkrywanie słowa – historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2015, s. 337-350.

43. Mąż i mężczyzna w polszczyźnie XVI wieku, [w:] Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Szczecin 2016, s. 243-258.

44. Antropocentryzm leksyki „końskiej”, [w:] Koń w kulturach świata. Gorzowskie studia bestiograficzne III, red. naukowa E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 179-194.

45. Wokół pojęcia ‘DZIECKO’ w XVI-wiecznej polszczyźnie, [w:] Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, pod red. L. Mariak i J. Rytel, Szczecin 2017, s. 261-275.

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół historii polszczyzny, zwłaszcza doby średnio- i nowopolskiej. Szczególne miejsce w tej problematyce zajmują zagadnienia języka osobniczego i polszczyzny kresowej, dawnej i nowszej oraz język prasy, język reportażu literackiego, struktura językowa poradników różnego typu oraz zapomniane słowniki i traktaty poświęcone leksykografii, leksykologii i ortoepii. Przedmiotem bardziej szczegółowych badań stały się między innymi teksty pamiętnikarskie z XVII wieku, rozprawy społeczno-naukowe Joachima Lelewela i Łukasza Górnickiego, teksty prasowe z różnych okresów historycznych, dzieła naukowe Jana Karłowicza i Zygmunta Glogera oraz utwory literackie takich twórców, jak: Antoni Malczewski, Bolesław Leśmian, Eliza Orzeszkowa, Adam Mickiewicz, Adam Asnyk, Adolf Dygasiński, Melchior Wańkowicz, Czesław Miłosz, ksiądz Jan Twardowski i inni.

Towarzystwa, rady, zespoły, praca organizacyjna, pełnione funkcje:

- dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UwB w latach 2008-2016;

- kierownik Podyplomowych Studiów Polonistycznych w latach 1993-2007; 

- prezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka;

- członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego;

- członek Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”;

- członek kolegium redakcyjnego „Białostockiego Archiwum Językowego”; redaktor językowy kilku czasopism naukowych;

- członek rady naukowej „Roczników Humanistycznych”;

- członek kolegium recenzenckiego czasopism: „Acta Baltico-Slavia”, “Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica”, “Prace Filologiczne”, “Poradnik Językowy”, „Język – Szkoła – Religia”, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, „Prace Językoznawcze, Olsztyn”, „Conversatoria Linguistica”, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze”, „Polonica”;   

- recenzent licznych prac zbiorowych i monografii (w tym rozpraw stanowiących podstawę przewodu habilitacyjnego);

- recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.  

Dydaktyka: Seminaria doktoranckie, magisterskie i licencjackie; zajęcia kursowe z językoznawstwa diachronicznego, także konwersatoria i wykłady monograficzne z gramatyki historycznej języka polskiego, stylistyki historycznej, języka autorów oraz języka mediów i języka reklamy.

Inne informacje:

Organizatorka i pomysłodawczyni Podlaskich Akademickich Mistrzostw w Ortografii, autorka dyktand konkursowych; prowadzi Internetową Poradnię Językowej na stronie www.ifp.uwb.edu.pl

Kontakt:

tel. służbowy: 85 7457470

e-mail służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

 

Elżbieta Awramiuk

dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

WYKSZTAŁCENIE

 • 1992 – magister filologii polskiej; Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku   
 • 1999 – doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego                     
 • 2008 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina: języko-znawstwo; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego                                                             

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • książki:
  • Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej, Białystok 1999
  • Słownik gramatyki języka polskiego, red. J. Bralczyk, W. Gruszczyński, Warszawa 2002 (współautorstwo)
  • Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok 2006
  • Bateria Testów Pisania BTP IBE. Podręcznik, Warszawa 2015 (współautorstwo: Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Bogdanowicz K.)
  • Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania, Białystok 2016
  • (red.) Z problematyki kształcenia językowego, t. IV (2012), t. V (2014), t. VI (2016)
  • Szerszunowicz J., Frąckiewicz M., Awramiuk E., Frazeologia w kształceniu językowym, Białystok 2017
 • artykuły:
  • Wpływ odstępstw od segmentacji ortograficznej na wyniki statystyczne"Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej", „Roczniki Humanistyczne” tom XLIX-L, 2001-2002 z. 6, s. 31-43
  • Mother-tongue teaching in Poland: the dynamics of change, “L1 – Educational Studies in Language and Literature” 2002 nr 2, s. 165-176
  • Stereotyp samogłoski i spółgłoski w języku polskim, „Język Polski” 2004 z. 3, s. 197-205
  • Gdzie jest głoska b w wyrazie ząb, czyli jak współczesne polskie elementarze kształtują pojęcia głoskii litery, „Poradnik Językowy” 2004 nr 5, s. 43-54
  • Specjalność i specjalizacja w szkolnictwie wyższym – prawodawstwo a uzus, „Poradnik Językowy” 2011 z. 5, s. 44-53
  • Homonimia w funkcji impresywnej, [w:] „Białostockie Archiwum Językowe”nr 11, red. B. Nowowiejski, Białystok 2011, s. 29-40
  • Współczesna pisownia polska: między normą a uzusem, „Poradnik Językowy” 2013 z. 2, s. 22-32
  • Invented spelling jako obiekt badań, „Edukacja” 2013/3(123), s. 5-16
  • Reading and spelling acquisition in Polish: Educational and linguistic determinants. L1-Educational Studies in Language and Literature, 2014, 14, p. 1-24 (współautor: Krasowicz-Kupis, G.)
  • Letter-name spelling in Polish and English: Different languages, the same strategy (?),”Proceedings of the Tallinn University Institute of Estonian Language and Culture”,2014, 16 p. 119-141 (współautorstwo: Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Bogdanowicz K.)
  • Miejsca niedookreślone w polskiej interpunkcji – wybrane zagadnienia, „Poradnik Językowy” 2016, z. 4, s. 7-18 (współautor: Andrejewicz, U.)
 • rozdziały w monografiach:
  • Language Awareness – międzynarodowy program edukacji językowej [w:] Nie bez znaczenia... Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15000 dni pracy naukowej, red. W. Gruszczyński i in., Białystok 2001, s. 47-53
  • Czy Ania jest aniołem? O percepcji wygłosowych segmentów nosowych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, red. B. Nowowiejski, Białystok 2006, s. 21-31
  • MOTL i HLP – o pewnym błędzie popełnianym przez dzieci zaczynające pisać po angielsku i po polsku, [w:] Dysleksja: problem znany czy nieznany? Red. M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis, Lublin 2007, s. 211-222
  • Między mową a pismem. Innowacyjność zapisków dzieci na etapie przedszkolnym, [w:] Jestem, więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk 2009, s. 133-143
  • Phraseology in Poles’ language education. In: Intercontinental Dialogue on Phraseology. Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues in Phraseological Studies. Volume One. J. Szerszunowicz, B. Nowowiejski, K. Yagi, T. Kanzaki (ed.). Białystok 2011, s. 371-387
  • Trudności w nauce czytania i pisania z perspektywy lingwistycznej, [w:] Trudności w czytaniu i pisaniu – rozważania teoretyczne i praktyczne, red. I. Pietras, Warszawa  2012, s.  83-101
  • Pisownia polska w ostatnim siedemdziesięcioleciu, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin 2013, s. 563-579
  • Między oczekiwaniami a możliwościami. Uwarunkowania kształcenia nauczycieli polonistów, [w:]  Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska, t. 3, Kraków 2014, s. 235-246 (współautor: Kietlińska A.)
  • Wariantywność współczesnej pisowni polskiej, [w:] Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2015, s. 467-475
  • Nauczanie języka ojczystego w zmieniającym się świecie – wyzwania edukacyjne [w:] Z problematyki kształcenia językowego, t. VI, red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Białystok 2016, s. 15-28
  • Awramiuk E., Early Literacy Policy and Practice in Poland. In: The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context edited by Natalia Kucirkova, Catherine Snow, Vibeke Grover and Catherine McBride, London – New York 2017, s. 139-149 (współautorki: G. Krasowicz-Kupis, M. Smoczyńska)
  • Psycholingwistyczny model nabywania czytania i pisania w języku polskim – perspektywa rozwojowa i kliniczna, w: Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 110-132(współautorka: G. Krasowicz-Kupis)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • ortografia, fonologia i morfologia współczesnego języka polskiego
 • kształcenie językowe w zakresie języka ojczystego
 • lingwistyczne uwarunkowania nauki czytania i pisania

 

REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE

 • grant KBN (2H01D 023 25) Lingwistyczne aspekty nauki czytania i pisania (2003–2006)
 • ekspert w projekcie Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania (Instytut Badań Edukacyjnych; projekt na lata 2012-2015)
 • Early literacy in Poland, Special issue of L1 – Educational Studies in Language and Literature (projekt na lata 2013- 2014)
 • Rozwój językowy a kształcenie językowe (BST, projekt na lata 2013- 2014)

 

CZŁONKOSTWO

    • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2000)
    • International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE) (2001-2014)
    • International Association for Research in L1 Education (languages, literatures and literacies) ARLE (od 2014) – sekretarz zarządu na kadencję 2017-2019
    • Komisja Dydaktyczna Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (2004-2012)
    • Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna  (2008-2012)
    • Rada Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2016-2017)
    • członek zespołu redakcyjnego czasopism:
     • L1 – Educational Studies in Language and Literature (od 2005)
     • Białostockie Archiwum Językowe (BAJ) (od 2008)

 

PEŁNIONE FUNKCJE

     • koordynator IFP ds. Programu Erasmus (2002-2008)
     • przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2008-2012)
     • przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia UwB (2008-2012)
     • prorektor UwB ds. dydaktycznych i studenckich (2008-2012)
     • pełnomocnik rektora ds. oceny parametrycznej, instytucjonalnej i akredytacyjnej (2012-2016)
     • kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej POLLANDO (od 2013)
     • pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia (powołanie na kadencję 2016-2020)

 

DYDAKTYKA

     • Fonetyka i fonologia języka polskiego (w. i ćw., I FP I stopnia)
     • Językoznawstwo współczesne (w., I rok FP II stopnia)
     • Historia ortografii i interpunkcji (w., I rok FP I stopnia, specjalność edytorska)
     • Edytorstwo leksykograficzne (w., II rok II stopnia, specjalność edytorstwo cyfrowe)
     • Wprowadzenie do metodyki (w., II FP I stopnia, specjalizacja nauczycielska)
     • Współczesna polska ortografia i interpunkcja (wykład ogólnouniwersytecki)

 

KONTAKT

     • tel. służbowy: 85 745 74 71
     • e-mail służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ŁĄCZA

 

INNE INFORMACJE

   • współpraca z Kuratorium Oświaty w Białymstoku: recenzowanie tematów na pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego (2002-2007)
   • udział w pracach Komisji Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2003-2008, 2013-)
   • uczestnictwo w realizacji projektu "Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół" (2004), który stanowił komponent szeroko zakrojonego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
   • autorka tekstu dyktand polskich na Łotwie (od 2010)
   • szkolenie Kultura języka polskiego w administracji publicznej dla urzędników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (2004)
   • organizacja Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców (2014, 2015, 2017)
   • współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Język ojczysty, pierwszy język obcy, drugi / trzeci język obcy – wyzwania badawcze i dydaktyczne”, Białystok, 14-15.05.2015 r.

Mgr Anna Zagajewska, asystent

foto

mgr Anna Zagajewska, asystent

WYKSZTAŁCENIE

 

praca magisterska: 2011, Sprawność tekstotwórcza studentów na przykładzie pism kierowanych do rektora, Uniwersytet w Białymstoku (promotor: prof. Elżbieta Awramiuk)

 • finalistka XI edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego za pracę magisterską

 

filologiczne studia doktoranckie: 2011-2017, Uniwersytet w Białymstoku

 • przygotowywana rozprawa doktorska: Skodyfikowana norma ortograficzna wobec praktyki pisarskiej Polaków

 

 

Studium Pedagogiczne: 2015-2017 (kurs dokształcający w zakresie przygotowania pedagogicznego wraz z glottodydaktyką i metodyką nauczania języków obcych), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 

 

PUBLIKACJE

 • artykuły:
  • 2012 Zagajewska A. (2012), Kompetencja językowa studentów Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie pism kierowanych do rektora, w: Z problematyki kształcenie językowego w szkole, t. IV, red. E. Awramiuk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 105-130.
  • 2014 Zagajewska A. (2014), Sprawność tekstotwórcza studentów na przykładzie pism kierowanych do rektora, w: Z problematyki kształcenie językowego, t. V, red. E. Awramiuk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 83-101.
  • Zagajewska A. (2014), Trudne słowa. Wybrane problemy ortograficzne w praktyce pisarskiej, w: Białostockie Archiwum Językowe, nr 14, red. B. Nowowiejski, Białystok:Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 277-289.

 

 

ZREALIZOWANE TEMATY BADAWCZE

 • Praktyka pisarska Polaków w świetle badań własnych (BMN, 2014)

 

 • Badania ankietowe nad znajomością skodyfikowanej normy ortograficznej wśród Polaków (BMN, 2013)

 

 • udział w realizacji projektu IPI PAN Słowik walencyjny „Walenty”

 

 

DYDAKTYKA

kurs języka polskiego dla studentów programu ERASMUS (obecnie)

morfologia współczesnego języka polskiego (2015)

kultura języka polskiego (2013/2014)

 

INNE INFORMACJE

 • lektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Pollando” (od 2016 r.)

 

 • udział w organizacji Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej POLLANDO przy Wydziale Filologicznym UwB (od 2014 r.)

 

 

 

 

 

 

 

Dr Mariusz Leś

dr Mariusz Leś

Magisterium - 1998, UwB. Doktorat - 2008, AP im. KEN w Krakowie.

Publikacje: Stanisław Lem wobec utopii (1998), Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne (2008). Szereg artykułów poświęconych głównie poetyce narracji fantastycznonaukowej i utopijnej.

Działalność organizacyjna i społeczna: juror ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego - od 2008, wicedyrektor IFP - 2008-2012 i 2016-...

Zainteresowania badawcze: poetyka i teoria fantastyki naukowej, narratologia, nowe technologie informacyjne w edukacji humanistycznej, inteligencja kolektywna, internetowa sieć semantyczna, narzędzia Web 2.0, sceptycyzm i teorie spiskowe, posthumanizm, futurologia.

Kontakt e-mail: m.les[at]uwb.edu.pl

Telefon: 85 745 74 61 / 85 745 74 70

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi