Dr Anetta Strawińska

strawińska

dr Anetta Strawińska

Praca magisterska: Słownictwo z zakresu tkactwa we wsi Michałowo w województwie białostockim [1997, Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku];

Praca doktorska: Świadomość językowa użytkowników polszczyzny północnokresowej przełomu XIX i XX wieku (na podstawie poradników Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego) [2009, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku].

Najważniejsze publikacje

monografie autorskie:

 • Aleksander Walicki i Aleksander Łętowski o stanie polszczyzny północnokresowej. Ortografia – Fonetyka – Zagadnienia gramatyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, s. 175.

redakcje naukowe:

 • Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, pod red. A. Kisielewskiej, M. Romanowskiej, A. B. Strawińskiej, Białystok 2016, s. 284.

artykuły w czasopismach:

 

 • Glamour – Magic or Manipulation? A Short History and Definition, „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, nr 14, s. 165-177.
 • Glamour, charyzma, celebrity, iluzja – semantyczne uwikłania, „Białostockie Archiwum Językowe” 2016, nr 16, s. 285-311.
 • Dziecięca wyobraźnia uzewnętrzniona w leksyce północnokresowej (na podstawie poradników językowych przełomu XIX i XX wieku), „Bibliotekarz Podlaski” 2/2016, s. 37-64.
 • Wpływ globalizacji i nowych technologii na zachowania językowe współczesnych Polaków, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2018, t. 32, s. 145-167.
 • Uwagi o kondycji dwudziestopierwszowiecznej polszczyzny z perspektywy procesów globalizacyjnych, „Roczniki Humanistyczne” 2018 [w druku].
 • Manipulacja obrazem dziecka we współczesnym dyskursie medialnym (na wybranych przykładach), „Kronikarz Podlaski” 3/2018, s. 149-159.
 • Symbol dziecka w odsłonie spin jako narzędzie polityki i umacniania interesów władzy, , „Roczniki Humanistyczne” 2019 [w druku].

artykuły w monografiach:

 • Słownictwo emocjonalne w tekstach z przełomu XIX i XX wieku traktujących o poprawności językowej, [w:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś,pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2011, s. 327-343.
 • Internetowe portale plotkarskie – próba analizy językowej, [w:] Skandal w kulturze. Tabu – Trend – Transgresja, pod red. B. Płonki-Syroki, M. Ursela, Wrocław 2012, t. 2, s. 31-47.
 • Kampowy język Sary May oraz jego reminiscencje w polskich portalach plotkarskich jako zabieg autopromocyjny (na podstawie blogów „najostrzejszej internetowej krytyczki”), [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, pod. red. U. Sokólskiej, Białystok 2013, s. 195-214.
 • Odmienność kontrolowana. Internetowa efemeryda w stylu kamp z perspektywy językoznawcy (na podstawie blogów Sary May), [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, pod red. W. Supy, Białystok 2013, s. 311-327.
 • Sybir w słownikach języka polskiego oraz świadomości współczesnych Polaków, [w:] Sybir – wysiedlenia – losy – świadectwa, pod red. J. Ławskiego, S. Trzeciakowskiej, Ł. Zabielskiego, Białystok 2013, s. 59-69.
 •  „Nie jestem żadną dziwką. Nie stoję na ulicy jak tirówki, nie pracuję w burdelu jak prostytutki. Ja po prostu studiuję i w nietypowy sposób zarabiam na życie, na książki, na mieszkanie, na czesne” – miłość sprzedajna/miłość na sprzedaż w polskich portalach plotkarskich (z perspektywy językoznawcy diachronisty), [w:] Miłość sprzedajna. Antropologia miłości, t. 6, pod. red. B. Płonki-Syroki, K. Marchel, A. Syroki, Wrocław 2014, s. 471-495.
 • Glamour – magia czy mistyfikacja? Historia i definicja zjawiska w zarysie,[w:] Obszary polonistyki. Język – kultura – literatura, pod red. J. Pasterskiej, M. Kułakowskiej, A. Antas, K. Krzysztoń, Rzeszów 2014, s. 111-119.
 • O języku miłości czarownej. Przypadek Angeliny Jolie i Brada Pitta, [w:] Miłość czarowna. Antropologia miłości, t. 7, pod red. B. Płonki-Syroki, K. Marchel, A. Syroki,Wrocław 2015.
 • Pokolenie glamour – najnowszy „produkt” medialny, [w:] (Nowe) Media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, pod red. M. Karwatowskiej, B. Jarosz, Lublin 2015, s. 37-51.
 • ·         Autopromocja polityków. Językowe i pozajęzykowe mechanizmy na wybranych przykładach, [w:] Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2015, s. 469-495.
 • ·         Metamorfoza w stylu glamour. Podstawowe metody i sposoby kreowania kobiecości prezentowane przez autorów internetowych poradników modowych i lifestylowych, [w:] Metamorfozy kobiecości w życiu i literaturze, pod red. W. Jakimiuk-Sawczyńskiej, Białystok 2015, s. 207-219.
 • Mężczyzna w stylu glamour (na podstawie internetowych poradników modowych i lifestylowych), [w:] Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze, pod red. L. Mariak, J. Rychter, t. 1, Szczecin 2016, s. 271-285.
 • Generacja glamour. Wytwór medialny XXI w., [w:] Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista, pod red. B. Płonki-Syroki, M. Dąsala, K. Marchel, Wrocław 2016, s. 279-295.
 • Pokolenie glamour w świadomości współczesnej młodzieży akademickiej (z badań ankietowych), [w:] Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, pod red. A. Kisielewskiej, M. Kostaszuk-Romanowskiej, A. B. Strawińskiej, Białystok 2016, s. 31-54.
 • Słowo wstępne, [w:]  Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, pod red. A. Kisielewskiej, M. Kostaszuk-Romanowskiej, A. B. Strawińskiej, Białystok 2016, s. 9-12.
 • Doda i Nergal. Próba rekonstrukcji obrazu „miłości niemożliwej”, [w:] Miłość niemożliwa. Antropologia miłości, t. 8, pod red. B. Płonki-Syroki, A. Szlagowskiej, Wrocław 2016, s. 101-139.
 • Celebrytyzm a dziecko. Autopromocyjne strategie wykorzystujące wizerunek dziecka w polskim show-biznesie, [w:] Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze, języku, kulturze, sztuce, pod red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2017, s. 277-295.
 • Uwagi o języku współczesnych emancypantek, [w:] Przemiany formuły emancypacyjnej kobiet. Perspektywa Środkowoeuropejska, Seria I, pod red. A. Janickiej, C.F. Kiss, M. Brackiej, Białystok 2017, s. 201-220.
 • Self-monitoring w stylu glamour jako logos filozofii subiektywistycznej. Podstawowe triki „przywdziewania” autopromocyjnej maski (na podstawie internetowych poradników modowych i lifestylowych), [w:] Logos. Filozofia słowa, pod red. K. Andryszczyk, E. Gorlewskiej, K. Korotkicha, Białystok 2017, s. 73-95.
 • Autopromocja w edukacji akademickiej, [w:] Edukacja polonistyczna – metamorfozy kontekstów i metod, pod red. M. Karwatowskiej, L. Tymiakina, Lublin 2017, s. 137-162.
 • Historia i definicja terminu personal branding. Zarys problematyki, [w:] Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2017, s. 364-386.
 • Kreowanie znaczeń we współczesnej nowomowie, [w:] PRL-owskie re-sentymenty, pod red. A. Kisielewskiej, A. Kisielewskiego, M. Kostaszuk-Romanowskiej, Gdańsk 2017, s. 307-330.
 • Semantyczna charakterystyka słownictwa tekstów o charakterze poprawnościowym przełomu XIX i XX wieku (na podstawie poradników językowych Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego), [w:] Studia Kresowe, pod red. K. Węgorowskiej, t. 2, Zielona Góra 2017 [w druku].
 • Patchwork family – społeczna redefinicja pojęcia, [w:] Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, języku, kulturze, pod. red. L. Mariak, Szczecin 2018 [w druku].
 • Od dawnych wód po współczesne: resort, spa oraz wellness – definicja, typologia oraz funkcje uzdrowiska (ze szczególnym uwzględnieniem Krynicy-Zdroju). Perspektywa diachroniczna, [w:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy Zdroju w kontekście europejskim, pod red. B. Płonki-Syroki, Wrocław 2018 [w druku].

artykuły recenzyjne:

 • [rec.] M. Karwatowska, Autorytety w opinii młodzieży, Lublin 2012, ss.244,  „Białostockie Archiwum Językowe” 2012, nr 12, s. 375-381.
 • [rec.] M. Grzelka, A. Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym, Poznań 2012, ss. 290, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 13, Białystok 2013, s. 465-471.
 • [rec.] B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013, ss. 286,„Białostockie Archiwum Językowe” 2014, nr 14, s. 319-327.
 • [rec.] A. Seniów, Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Rozprawy i studia [Uniwersytet Szczeciński]”, t. (MXXXIV) 960, Szczecin 2017, ss. 321, „Białostockie Archiwum Językowe” 2017, nr 17, s. 415-422.
 • ·         [rec.] A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Kultura Komunikacji Językowej 5: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, Poznań 2018, ss. 442, „Białostockie Archiwum Językowe” 2018, nr 18.
 • [rec.] Urszula Sokólska, „O mowo polska, ty ziele rodzinne…”. Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny, Białystok 2017, ss. 337, „Roczniki Humanistyczne” 2019.

 

Strony internetowe:

 

 

Zainteresowania badawcze:


dzieje polszczyzny kresowej; język w Internecie; kicz w języku mediów; estetyka kampu; children studies; autoprezentacja, autopromocja, personal branding w komunikacji masowej; zjawisko manipulacji we współczesnym dyskursie medialnym; doświadczenie glamour; procesy globalizacyjne i ich odzwierciedlenie w polszczyźnie XXI wieku.

 

Dydaktyka:


historia języka polskiego; kultura języka polskiego; język w mediach; komunikacja językowa; komunikacja językowa w bibliotece; praktyczna stylistyka języka polskiego; teorie komunikacji społecznej; krytyka i opracowanie informacji w środowisku cyfrowym; konwersatoria: Polszczyzna kresowa – historia i współczesność, Nowe tendencje w języku mediów, (Auto)promocja w języku i kulturze; seminaria licencjackie: Język doby nowopolskiej na podstawie wybranych tekstów artystycznych, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku - charakterystyczne zjawiska, procesy, tendencje.

 

Współpraca międzynarodowa

(Współ)recenzent („Academic Advisory Board”) XXII tomu „Polyslavu” – cyklu zawierającego materiały pokonferencyjne Europejskiego Stowarzyszenia Slawistów „Polyslav”; Harrassowitz Verlag (Wiesbaden).

Inne informacje:


Członek w Towarzystwa Kultury Języka Polskiego (oddział w Białymstoku).
Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (oddział w Białymstoku).

Członek redakcji językowej „Bibliotekarza Podlaskiego. Ogólnopolskiego Naukowego Pisma Bibliotekoznawczego i Bibliologicznego”.

Członek rady redakcyjnej „Prób”. Pisma Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Członek komitetu organizacyjnego Podlaskich Akademickich Mistrzostw w Ortografii (2015).

Współpraca z Podlaskim Oddziałem Wspólnoty Polskiej na Białorusi.
Współpraca z Polską Macierzą Szkolną na Białorusi.

Współpraca z Wydawnictwem Uniwersyteckim Trans Humana (2016).

Koordynator cyklu Wykładów otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2017).

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (2017).

Współpraca ze Studiem Graficznym s.c. „Mucha Na Dziko” (2017).

Kontakt:

tel. służbowy: (85)745-74-74 , email służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . pl

Dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

foto

dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

Praca magisterska:
Autoportret Tadeusza Różewicza z matką, śmiercią i poezją w tle [2001, Uniwersytet w Białymstoku, promotor prof. Halina Krukowska]
Praca doktorska:
Norwid Tadeusza Różewicza [2007, Uniwersytet Warszawski, promotor prof. Andrzej Fabianowski]


Wybrane publikacje z ostatnich lat:
1. Wiesław Kazanecki jako pracownik „Kontrastów”  i „Białostockiego Informatora Kulturalnego”,  w: Twórczość Wiesława Kazaneckiego, red. M. Kochanowski, Białystok 2010, s. 153-174.
2.  „Assunta” jako poemat o kondycji artysty, w: Literatura Pamięć Kultura. Prace ofiarowane prof. Elżbiecie Feliksiak, red. E Sidoruk, M. Leś, Białystok 2010, s. 233-255.
3. Dlaczego „Czułość” Cypriana Norwida jest jednym z ulubionych wierszy Tadeusza Różewicza?  O symbolicznej reprezentacji świata, w: Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. W. Rzońca, Warszawa 2011, s. 311-320.
4. Przestrzeń i miejsca w powieści „Niehalo” Ignacego Karpowicza, w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, red. E. Konończuk, E. Sidoruk, Białystok 2012, s. 217-228.
5. Prowincja jako pole aktywności Stowarzyszenia Artystycznego „Kartki”, w: Podlasie w literaturze- literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność-regionalizm-uniwersalizm,  red. K. Kościewicz, M. Kochanowski, Białystok 2012, s. 296-321.
6. Wokół narracji tożsamościowej Sokrata Janowicza, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”  2012, nr 3, s. 173-185.
7.  Przemiany zakresu pojęć  „prowincja” „centrum” w piśmiennictwie podlaskim przed i po 1989 r., w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012, s. 101-113.
8. Białostockie czasopisma kulturalno-literackie po 1989 roku, w: Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010. Szkice i materiały, red. J. Sadowska, K. Sawicka-Mierzyńska, Białystok 2013, s. 99-136.

Dziedziny zainteresowań
-  Literatura współczesna i jej relacje z tradycją romantyczną
- Piśmiennictwo Podlasia
- Geopoetyka

Aktualnie realizowane tematy
- Czasopisma literackie na Podlasiu
- Kultura miasta i regionu
- Literackie topografie Białegostoku

Towarzystwa, rady, zespoły naukowe
-  opiekunka Koła Naukowego Polonistów UwB
- sekretarz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział Białostocki
- członkini  Rady Naukowej IFP

Dydaktyka
Praca semestralna
Współczesna kultura miasta i regionu
Analiza dzieła literackiego - romantyzm
Literatura i piśmiennictwo regionu
Literatura powszechna
Literatura polska
Kultura książki na Podlasiu
Książka wobec innych środków przekazu
Spektakl w kulturze miasta i regionu

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Prof. dr hab. Urszula Sokólska,

Urszula Sokólska

prof. dr hab. Urszula Sokólska,

Magisterium: 1980,  Filia Uniwersytetu w Białymstoku; Doktorat: 1990, Uniwersytet Warszawski: Siedemnastowieczna polszczyzna Kresów północno-wschodnich (słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia, fleksja, składnia);Habilitacja: 2006, Uniwersytet Warszawski: Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961-1974), Białystok 2005.

Najważniejsze publikacje:

- Książki: Siedemnastowieczna polszczyzna kresów północno-wschodnich (słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia), Białystok 1999;

- Książka: Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961-1974), Białystok 2005;

- Książka: Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane, Białystok 2010;

- Książka: "O, mowo polska, ty ziele rodzime". Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny, Białystok 2017.

- współred. książki [wspólnie z Piotrem Wróblewskim]: Słowa jak mosty nad wiekami, prace dedykowane Profesor Barbarze Falińskiej, Białystok 2003, ss. 425.

- współred. „Białostockiego Archiwum Językowego” nr 7.

- red. książki: Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, Białystok 2011, ss. 431.

- red. książki: Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, Białystok 2013, ss. 438.

- red. książki:  Odkrywanie słowa – historia i współczesność, Białystok 2015, ss. 651.

- red. książki: Socjolekt – idiolekt – odiostyl. Historia i współczesność, Białystok 2017, ss. 461.

- ponad 90 artykułów w czasopismach językoznawczych oraz książkach zbiorowych, np.:

1. Udział Joachima Lelewela w dyskusji nad ortografią polską pierwszej połowy XIX wieku, [w: ] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Białystok 2006, s. 343-356.

2. Językowy obraz żywiołu ognia w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, [w:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego i D. Zawadzkiej, Białystok 2007, s. 627-640.

3. Elementy retoryczne w „Drodze do zupełnej wolności Łukasza Górnickiego”, „Prace Filologiczne”, t. LIII dedykowany Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi, Warszawa 2007, s.557-566.

4. Leksyka „zwierzęca” jako składnik comparatum w porównaniach Jana Twardowskiego, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 7, pod red. B. Nowowiejskiego i U. Sokólskiej, s.153-168.

5. Uwagi o metaforyce reportaży Melchiora Wańkowicza, [w:] Język polski –współczesność – historia, t. VI, pod red. W. Książek-Bryłowej i M. Nowak, Lublin 2007, s. 241-262.

6. Kilka uwag o konceptualizacji abstraktów w poezji Adama Asnyka, „Poradnik Językowy” 2008, z. 4, s. 36-49.

8. Przezwiska mieszkańców kilku wsi letniskowych w województwie podlaskim, [w:] Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, pod red. L. Dacewicz i B.E. Dworakowskiej, Białystok 2008, s. 202-217.

9. Wartościowanie świata przedstawionego w dialogach reportaży literackich, [w:] Styl a semantyka, pod red. I. Szczepankowskiej, Białystok 2008, s. 234-249.

10. Lelewelowska teoria kultury języka w „Pismach metodologicznych” i „Listach emigracyjnych” wyłożona, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 8, pod red. B. Nowowiejskiego,  Białystok 2008, s. 105-122.

11. Żywioł ognia na usługach emocjonalności w poezji romantycznej, [w:] Rejestr emocjonalny języka, pod red. K. Wojtczuk i V. Machnickiej, Siedlce 2009, s. 207-216.

12. O przełamywaniu konwencji językowej w poezji Twardowskiego, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszyka,Poznań 2009, s. 199-209.

13. „Modrzy się chaber, czerwieni mak polny”, czyli o świecie barw w „Zającu” Adolfa Dygasińskiego, „Litteraria Copernicana” 2 (4) 2009, Toruń 2009, s.194-209.

14. „Daj busi dla babci”, czyli o polszczyźnie mieszkańców Białostocczyzny, [w:] Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, „Biblioteka LingVariów”, t.5, pod red. B.Dunaja i M.Raka, Kraków 2009, s. 99-108.

15. Słownictwo specjalistyczne w podręcznikach uniwersyteckich z zakresu organizacji przedsiębiorstw, „Poradnik Językowy” 2010, z. 1, s. 71-79.

16.  Konceptualizacja pojęcia język w pracach Profesora Stanisława Urbańczyka, [w:] Język polski  – wczoraj, dziś, jutro..., pod red. B.Czopek-Kopciuch, P.Żmigrodzkiego, PAN Kraków 2010, s. 41-51.

17. Światło i cień w „Zającu” Adolfa Dygasińskiego. Analiza leksykalno-stylistyczna, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t. 9, red. M. Białoskórska, Szczecin 2010,s. 257-274.

18. „Słownik polskich błędów językowych” Stanisława Słońskiego wobec „Słownika języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 387-400.

19. O języku „Poradnika dla zbierających rzeczy ludowe” Jana Karłowicza słów kilka, [w:] Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze, pod red. Waldemara Żarskiego i Bogumiły Staniów, Koszalin 2010, s. 141-153.

20. Tytuły artykułów prasowych w czasopismach wędkarskich, „Białostockie Archiwum Językowe” 2010, t. 10, s. 271-289.

21.  „Jestem strasznie podekscytowana”, czyli o wyrażaniu pozytywnych emocji w prasie codziennej, [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M.Witaszek-Samborskiej, K.Skibskiego, Poznań 2011, s. 149-160.

22. Obraz przestrzeni miejskiej w przewodnikach turystycznych po Białymstoku, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2011, s. 373-384.

23. Miłoszowa przestrzeń natury, „Poradnik Językowy” 2011, z. 6, s.25-37.

24. Poezja miłosna jako typ quasi-poradnika, [w:] Miłość niejedno ma imię. Studium monograficzne, pod red. W. Żarskiego i B. Staniów, Koszalin 2011, s. 137-154.

25.  Neologizm jako element stylotwórczy, [w:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2011, s. 309-326.

26. Anioł i diabeł. Obraz kobiety w „Encyklopedii drugiej płci” Władysława Kopalińskiego, Lublin 2012, „Roczniki Humanistyczne”, t. LX,  z. 6, Językoznawstwo, s. 203-2016.

27. Model pojęciowy domu ‘budynku’  w pieśniach ludowych Ziemi Sokólskiej, [w:]  Verba  docent, t. I. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej z okazji 40-lecia jej pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, pod red. E.Koriakowcewej, V.Machnickiej, R.Mnicha i K. K.Wojtczuk, Siedlce 2012, s. 229-242 [współautor: Magdalena Ancypo].

28.  Metafora. Immanentna cecha języka poetyckiego czy uniwersalna etykieta językowa?, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 12, Białystok 2012, s. 239-256.

29. O mniej znanych aspektach polskich tekstów hiphopowych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Języka Ojczystego, Zduńska Wola, 18-19 lutego 2011.

 30. „Przyczynki do projektu wielkiego słownika polskiego” Jana Karłowicza jako źródło wiedzy o warsztacie leksykografa końca XIX wieku, Warszawa, Prace Filologiczne”; t. LXIV, s. 339-354 – ISSN 0138-0567. (p.10)

31. Niedopowiedzenie i wieloznaczność jako element strategiczny poetyckiej gry językowej w polskiej poezji przełomu wieków, „Poradnik Językowy” 5, 2013, s. 18-28.

32. Na marginesie „Nieznanego śpiewnika historycznego polskiego z końca XVI wieku” uwag kilka, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia.... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013.

33. Modelowanie znaczenia w tekście poetyckim, czyli o konceptualizacji przeszłości w liryce Adama Asnyka, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 13, s. Białystok 2013, 315-332 [współautor: Agnieszka Juszkiewicz].

34. Poezja miłosna jako typ quasi-poradnika, [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2013, s. 369-391 [przedruk].

35. Środki stylistyczne a kondensowanie treści w tekście artystycznym [w:] Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze pod. red. Waldemara Żarskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo OświatoweWrocław 2013, s. 207-224.

36. Leksyka emotywna jako element kreacji świata w reportażu literackim, „Poradnik Językowy” 2014, z. 8, s. 36-47.

37. „Piwonia, niemowa, głosy” Krzysztofa Giedroycia – językowa kreacja Białegostoku lat pięćdziesiątych XX wieku, [w:]  Miasto. przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskej-Narloch, Bydgoszcz 2014, s. 401-418.

38. Charakterystyka tendencji imienniczych w Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej
w Grodnie  w latach 1950-1955, 1975-1980, 1995-2000
, „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, z. 14, s. 145-164.

39. Język jako przedmiot refleksji w pismach Melchiora Wańkowicza, [w:] Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, t. 6, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 183-197.

40. Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Językoznawcza, wolumin 22 (42), nr 1, s. 235-252.

41. Nazwy głowy i jej części w gwarach podlaskich, [w:] Dialog pokoleń, w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, pod red. E. Wierzbickiej-Piotrowskiej, Warszawa 2015, s. 195-208.

41. Od gier językowych po bunt przeciw tradycji w polskiej poezji XX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXIII, z. 6, 2015, s. 301-313.

42. Formy czasownikowe a dynamizacja tekstu literackiego, [w:] Odkrywanie słowa – historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2015, s. 337-350.

43. Mąż i mężczyzna w polszczyźnie XVI wieku, [w:] Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Szczecin 2016, s. 243-258.

44. Antropocentryzm leksyki „końskiej”, [w:] Koń w kulturach świata. Gorzowskie studia bestiograficzne III, red. naukowa E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 179-194.

45. Wokół pojęcia ‘DZIECKO’ w XVI-wiecznej polszczyźnie, [w:] Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, pod red. L. Mariak i J. Rytel, Szczecin 2017, s. 261-275.

46. Stanisława hrabiego Potockiego uwagi o stylu, [w:] Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność, red. U. Sokólska, Białystok 2017, s. 343-354.

47. Polski język poetycki lat 1918-2018 – między historią i ideologią a programem poetyckim i środkami artystycznego przekazu, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 66-78.

48. Chronologiczne, socjologiczne i terytorialne zróżnicowanie słownictwa w ujęciu Zygmunta Glogera,  „Roczniki Humanistyczne”, Tom LXVI, zeszyt 6, s. 178-195.

49. Wokół nazw osób, które z domu na wędrówkę wyruszyły – kilka uwag leksykalno-semantycznych, [w:] Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, pod red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejtera, K. Sujkowskiej-Sobisz, Katowice 2018, s. 109-120.

50. Refleksje lingwistyczne księcia Adama Czartoryskiego, [w:]: „Tyle się we mnie słów zebrało...”. Szkice o języku i tekstach, redakcja naukowa Barbara Pędzich, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2018, s. 515-530.

51. Terminologia „motylowa” w „motyniczych” dziełach naukowych XIX wieku, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, pod red. M. Pastuch i M. Siuciak, Katowice 2018, s. 337-354.

52. Językowy obraz MORZA w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza, [w:] Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka (Одеса ta Чорне мореяклітературний простір),  red. naukowa J. Ławski, N. Maliutina, Białystok-Odessa 2018, s. 273-284.

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół historii polszczyzny, zwłaszcza doby średnio- i nowopolskiej. Szczególne miejsce w tej problematyce zajmują zagadnienia języka osobniczego i polszczyzny kresowej, dawnej i nowszej oraz język prasy, język reportażu literackiego, struktura językowa poradników różnego typu oraz zapomniane słowniki i traktaty poświęcone leksykografii, leksykologii i ortoepii. Przedmiotem bardziej szczegółowych badań stały się między innymi teksty pamiętnikarskie z XVII wieku, rozprawy społeczno-naukowe Joachima Lelewela i Łukasza Górnickiego, teksty prasowe z różnych okresów historycznych, dzieła naukowe Jana Karłowicza i Zygmunta Glogera oraz utwory literackie takich twórców, jak: Antoni Malczewski, Bolesław Leśmian, Eliza Orzeszkowa, Adam Mickiewicz, Adam Asnyk, Adolf Dygasiński, Melchior Wańkowicz, Czesław Miłosz, ksiądz Jan Twardowski i inni.

Towarzystwa, rady, zespoły, praca organizacyjna, pełnione funkcje:

- dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UwB w latach 2008-2016;

- kierownik Podyplomowych Studiów Polonistycznych w latach 1993-2007; 

- prezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka;

- członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego;

- członek Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”;

- członek kolegium redakcyjnego „Białostockiego Archiwum Językowego”; redaktor językowy kilku czasopism naukowych;

- członek rady naukowej „Roczników Humanistycznych”;

- członek kolegium recenzenckiego czasopism: „Acta Baltico-Slavia”, “Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica”, “Prace Filologiczne”, “Poradnik Językowy”, „Język – Szkoła – Religia”, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, „Prace Językoznawcze, Olsztyn”, „Conversatoria Linguistica”, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze”, „Polonica”;   

- recenzent licznych prac zbiorowych i monografii (w tym rozpraw stanowiących podstawę przewodu habilitacyjnego);

- recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.  

Dydaktyka: Seminaria doktoranckie, magisterskie i licencjackie; zajęcia kursowe z językoznawstwa diachronicznego, także konwersatoria i wykłady monograficzne z gramatyki historycznej języka polskiego, stylistyki historycznej, języka autorów oraz języka mediów i języka reklamy.

Inne informacje:

Organizatorka i pomysłodawczyni Podlaskich Akademickich Mistrzostw w Ortografii, autorka dyktand konkursowych; prowadzi Internetową Poradnię Językowej na stronie www.ifp.uwb.edu.pl

Kontakt:

tel. służbowy: 85 7457470

e-mail służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

dr hab. prof. UwB, Violetta Wejs-Milewska

foto

dr hab. prof. UwB, Violetta Wejs-Milewska

Dr Violetta Wejs-Milewska – historyk i antropolog literatury, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się literaturą XX w., rozpatrywaną interdyscyplinarnie pod kątem antropologii pogranicza kultur oraz problemów psychospołecznych w sytuacji wyobcowania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego oraz przypadku emigracji polityczno-kulturalnej po 1939 r. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się nie tylko literatura piękna, ale i publicystyka, esej, felietonistyka uprawiana zwłaszcza w Radiu Wolna Europa, epistolografia emigracyjna, a liczne kwerendy archiwalne w ośrodkach krajowych (m.in. Archiwum RWE w Warszawie, Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Ossolineum, Archiwum Romana Palestra w BUW, Czesława Straszewicza w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Archiwum Emigracji w Toruniu) oraz w zbiorach zagranicznych (Archiwum Tymona Terleckiego w Oxfordzie, Biblioteka Polska w Rapperswilu i Londynie czy w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku) zaowocowały powstaniem prac o problematyce polskiej emigracji politycznej po 1939 r. Stanowią one również istotny przyczynek do pełniejszego poznania twórczości Tymona Terleckiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Tadeusza Nowakowskiego, Witolda Gombrowicza, Andrzeja Bobkowskiego, Jerzego Stempowskiego, Józefa Wittlina, Kazimierza Wierzyńskiego, Marii Danilewicz Zielińskiej. Zwieńczeniem wieloletniej pracy archiwalnej była pierwsza monografia Czesława Straszewicza (1904-1963), jak również szkice o sytuacji pisarza w polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Zainteresowania literaturą na wychodźstwie dopełniają szkice o twórczości Józefa Mackiewicza oraz Zofii Bohdanowiczowej.

          Realizowała grant badawczy własny [KBN HO1C 007 27 w latach 2004-2007 na temat „Radio Wolna Europa na szlakach twórców”], opiniowała i opiekowała się studenckim grantem Collegium Invisibile w roku 2009, który zwieńczyła sesja i towarzysząca jej wystawa powstała przy współpracy Białostockiego Oddziału IPN oraz Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, poświęcona „Polsce Walczącej” redagowanej przez Tymona Terleckiego. W ramach Erasmusa-Sokratesa przebywała między 30 kwietnia a 5 maja 2006 r. w Turynie z cyklem wykładów o literaturze emigracyjnej. Uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych związanych tematycznie z problematyką emigracyjną [organizowanych m.in. przez ośrodki uniwersyteckie w Białymstoku, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Lublinie, Przemyślu oraz przez ośrodki wychodźcze w Rapperswilu, Londynie]. Zorganizowała w r. 2007 wraz z Białostockim Oddziałem IPN (przy pomocy dr Ewy Rogalewskiej) międzynarodową konferencję: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Emigracja powrześniowa na mapie kultury nie tylko polskiej oraz była inicjatorką i współorganizatorką konferencji Tradycja, formy i przemiany dyskursu podróżniczego w literaturach narodowych (Białystok 2009). W latach 1989, 1994, 1998, 2000 uczestniczyła w organizacji międzynarodowych konferencji z cyklu Wilno i Wileńszczyzna oraz zjazdu walnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

        Pełniła funkcje prezesa Białostockiego Oddziału Towarzystwa im. A. Mickiewicza, członka Komisji Rewizyjnej przy zarządzie głównym Towarzystwa, członka Rady Bibliotecznej Biblioteki im. Jerzego Giedroycia, zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UwB. Jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan, redakcji „Biblioteka Pamięci i Myśli” oraz „Poetyka i Horyzonty Tradycji”.

         Nagrodzona „Nagrodą Rektora Uniwersytetu w Białymstoku” za działalność naukową w r. 2001, 2003, 2008; za działalność naukową i organizacyjną w r. 2005, 2006; za działalność organizacyjną w r. 2000, 2004, 2007, 2009. Otrzymała w 2009 r. nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie ufundowaną przez Władę Majewską za najlepszą książkę o emigracji napisaną w kraju: Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007 [Arcana].  

            Prowadzi zajęcia z nauk pomocniczych na I roku FP pierwszego stopnia, z teorii literatury [na III roku FP pierwszego stopnia], z metodologii literatury [na I roku FP drugiego stopnia], antropologii literatury [na I roku drugiego stopnia], a także seminarium magisterskie, seminarium licencjackie, konwersatorium z literatury emigracyjnej. Zajmuje się popularyzowaniem badań literaturoznawczych w polskim radiu i telewizji.                                                                       

Magisterium w r. 1983, doktorat w r. 2001: Wizja kryzysu świata i człowieka w twórczości Czesława Straszewicza  (pisany pod kierunkiem prof. zw. Elżbiety Feliksiak, zrecenzowany przez prof. Hannę Gosk i prof. Krzysztofa Dybciaka; obroniony na Uniwersytecie Warszawskim)                                                                     

                                                         MONOGRAFIE

 Wykorzenieni i wygnani. O twórczości Czesława Straszewicza, Kraków 2003, Arcana [s. 361

 Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007, Arcana [s. 764]

Wykluczeni – emigracja, kraj. Studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje), Białystok 2012, Wydawnictwo UwB, [s. 544]

                                                              ARTYKUŁY

Między powieścią a dramatem. „Wystawa bogów” Czesława Straszewicza jako cykl epicki, w: Cykl epicki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Białystok 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 309-318

Radio w twórczości Czesława Straszewicza, w: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej I, red. J. Kryszak, R. Moczkodan, Toruń 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 155-186

Pióra w ukropie i pióra suche. Wokół eseju Czesława Straszewicza „Pióra w ukropie albo strach nami rządzi”, „Arcana” (Kraków) 2001, nr 5, s. 81-95

Archiwum radiowe Czesława Straszewicza (wstęp), „Kresy” (Lublin) 2001, nr 47, s. 234-237

Korespondencja:  Jan Nowak – Witold Gombrowicz (wstęp), „Kresy” 2002, nr 3-4, s. 222-225

Czesława Straszewicza człowiek wędrujący. Tragikomiczny los obieżyświatów w „Katedrze Sandwiczów”, w: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 277-292

Czesław Straszewicz [hasło], w: Słownik Biograficzny Białostocko-Łomżyńsko-Suwalski, z. 2, Białystok 2003, s. 135-138

Andrzej Bobkowski i Radio Wolna Europa. Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim (wstęp), „Kresy” 2003,  nr 4, s. 199-202

Dylematy klerka na wygnaniu. Słów kilka o pewnej dyskusji z lat 50., w: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej II, red. B. Czarnecka i J. Kryszak, Toruń 2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-32

Człowiek i etnos w humanistycznej refleksji Tymona Terleckiego (w świetle publikacji paryskiej „Kultury”), w: Tymon Terlecki. Etos emigranta, red. J. Kryszak i M. Mroczkowska, Toruń 2004, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, s. 91-104

Czesław Straszewicz [hasło],w: Polski Słownik Biograficzny (PAN), T. XLIV/2, z. 181, Kraków 2006, s. 219-222

O socrealizmie z urugwajskiego oddalenia. Rzecz o „Kociołku na Ziemowita” Czesława Straszewicza, w: Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, s. 599-610 [Obrazy Kultury Polskiej]

Krytyka jako naglący monit. Gustaw Herling-Grudziński w roli felietonisty  Wolnej Europy, w: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. I, red. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal, Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 223-241

Maria Danilewicz Zielińska w archiwum Polskiej Sekcji RWE, w: Aleksandrów – Londyn – Feijo. Maria Danilewicz Zielińska, szkice – korespondencja – wspomnienia, red. B. Czarnecka, J. Wolski, Rzeszów 2007, Biblioteka „Frazy”, s. 68-86

Witold Gombrowicz i Polska Sekcja Radia Wolna Europa (1954-1969), w: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej III, red. J. Kryszak, Toruń 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 42-61

Radio Wolna Europa w roli promotora kultury (nie tylko polskiej), w: Literatura emigracyjna w szkole, pod red. Z. Kudelskiego i S. J.Żurka,Lublin 2008, Towarzystwo Naukowe KUL, s.121-134

Zofii Bohdanowiczowej literackie związki z Wilnem i Litwą, w: Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wilno 23-24 października 2008 roku, pod red. M. Dawlewicza, Wilno 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego, s. 165-178

Słowo w dialogu. Tymon Terlecki w Wolnej Europie, w: Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, pod red. J. Jarzębskiego i A. Juszczyka, Przemyśl 2009, Państwowa Wyższa Szkoła Europejska, s. 257-271

Stanisław Wyspiański w teatrologicznej refleksji Tymona Terleckiego, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, pod red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s.  341-350

RWE na emigracyjnym szlaku twórców. Casus Romana Palestra, w: Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej. Materiały konferencji naukowej, Warszawa 30 listopada – 1 grudnia 2007, pod red. A. Borzyma i J. Sadowskiego, Warszawa 2009, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, s. 169-184

Zdrada klerków? Intelektualiści krajowi >pod lupą< komentatorów z RWE, w: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, pod red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej, Białystok 2009, Trans-Humana, Wydawnictwo UwB, s.157-176

W stronę historii radia. Strategie retoryczne publicystyki polskiej sekcji RWE wobec paradoksu komunikacji z odbiorcą krajowym, w: Styl – dyskurs – media, pod red. B. Bogołębskiej i M. Worsowicz, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 317-330

Między nowością a stereotypem. Pisarstwo Czesława Straszewicza w świetle krytyki postkolonialnej, w: Dwudziestolecie 1918 – 1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, pod red. A. S. Kowalczyka, T. Wójcika, A. Zieniewicza, Warszawa 2010, Elipsa, s. 213-230

Literatura jako fakt społeczny. Próba porównania dawnego i nowego Dwudziestolecia, w: Nowe Dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, pod. Red. H. Gosk, Warszawa 2010, Elipsa, s. 13-28

Z czyśćca niepamięci ( Wystąpienie w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie), „Pamiętnik Literacki” [Londyn], 2010, t. 39, s. 23-31

Tożsamość w kryzysie. Nacjonalistyczna aura pisarstwa Czesława Straszewicza, w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej,  pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2011,Wydawnictwo UMCS, s. 333-346

O kreatywnym znaczeniu wyobraźni poetyckiej i jej dylematach estetyczno-poznawczych, w: Prace poświęcone profesor Elżbiecie Felisiak, pod red. E. Sidoruk i M. Lesia, Białystok 2011. Trans-Humana, s. 23-42

Roman Palester’s „The Marsyas Conflict” as a Radical Vision of the Emigration, “Musicology Today” 2011, v. 8, s. 26-60

Rzeczy teatralne. Tymon Terlecki w londyńskim studiu Radia Wolna Europa, „Pamiętnik Teatralny” 2012, nr 1, s. 291-316

Laudacja z okazji przyznania przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana” w Białymstoku Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego prof. Elżbiecie Feliksiak (listopad 2012).

                                                    PRACE   EDYTORSKIE

Archiwum radiowe Czesława Straszewicza, „Kresy” 2001, nr 3, s. 237-249

Korespondencja: Jan Nowak-Witold Gombrowicz, „Kresy” 2002, nr 3-4, s. 225-248

Andrzej Bobkowski i Radio Wolna Europa. Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, „Kresy” 2003, nr 4, s. 203-215

red. wespół z Ewą Rogalewską tomu: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Białystok 2009, Trans-Humana, Wydawnictwo UwB, s. 936

oprac. not do: Gustaw Herling-Grudziński, Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947-1956, t. 2, pod red. W. Boleckiego, Kraków 2010, Wydawnictwo Literackie

                                                              INNE
– audycje radiowe i telewizyjne: udział, konsultacja merytoryczna, wybór archiwaliów

Czesław Straszewicz – audycja Radia Białystok, red. G. Walczak, emisja 18 XI 2003 (25 min)

                              [audycje radiowe dla I i II programu Polskiego Radia]:

Tymon Terlecki w 100-lecie urodzin (udział, koncepcja merytoryczna, materiał archiwalny), przygotowana przez Redakcję Kultury Polskiego Radia – red. A. Lisiecką i E. Łukomską, emisja grudzień 2005 (55 min)

Czesław Straszewicz, emisja – czerwiec 2006 (55 min)

Gombrowicz i Straszewicz, emisja – grudzień 2006 (55 min)

Gustaw Herling-Grudziński (przygotowanie materiałów archiwalnych RWE), emisja – grudzień 2006

Czesław Straszewicz (przygotowanie materiałów archiwalnych do audycji i udział w nagraniu „Erraty do biografii”), emisja 21 maja 2008 – program I, II „Polonia” (Telewizja Polska).

         Miejsce pracy: Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki1, pokój 56-57. Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.         

Dr hab. prof. UwB, Danuta Zawadzka

Danuta Zawadzka

dr hab. prof. UwB, Danuta Zawadzka

Praca magisterska: Kreacja bohatera i przestrzeni w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza, (1987, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku,  promotor: dr hab. Halina Krukowska). Praca doktorska: „Maria” Antoniego Malczewskiego i pokolenie klęski 1812 roku, (1998, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, promotor: prof. dr hab. Marta Piwińska).

Zainteresowania naukowe:

„Zapisywanie historii” - doświadczenie historyczne,  pisarstwo historyczne, pamięć (zwłaszcza: Mickiewicz –Lelewel);
pokolenia literackie (napoleończycy, filomaci);
oświecenie i romantyzm jako genealogie nowożytności, współczesny dialog z tradycją XIX wieku i tradycją Wielkiego Księstwa Litewskiego;
literatura/geografia: regionalizm, lokalność, procesy narodotwórcze i narracje tożsamościowe (Podlasie, Europa Środkowo-Wschodnia), literackie zapisy miejsc (topografie);
literatura, piśmiennictwo i tradycje literackie Polski Północno-Wschodniej.

Dorobek  naukowo-badawczy:

Książka:
Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach, Warszawa 2000, rec. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4 (Dorota Siwicka).

Artykuły (wybór):
O „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza,  [w:] Mickiewicz. W 190-lecie urodzin,  red. H. Krukowska, Białystok 1993;
Pamięć i bakcyl śmierci – refleksje pokolenia 1812 roku, [w:] Na początku wieku. Rozważania o tradycji,red. Z. Trojanowiczowa i K. Trybuś, Poznań 2002;
Pomnik, wiersz i Niemcewicz. Media przeszłości w literaturze wczesnoromantycznej, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk, świadek epoki, red. J. Wójcicki, Warszawa 2002;
Emigracja w listach Lelewela, [w:] Romantycy i Europa, red. M. Piwińska Warszawa 2006;

Mickiewicz-Lelewel: ich przyjaźń zawodowa, [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005,  red. J. Bachórz i B. Oleksowicz, Gdańsk 2006;

 Problem autobiografizmu w pisarstwie historycznym – z perspektywy Mickiewicza i Lelewela, [w:] Biografie romantycznych poetów,red. Z. Trojanowiczowa , J. Borowczyk, Poznań 2007;

Bałtyk Mickiewicza – literatura i geografia, „Słupskie Prace Filologiczne” nr 8/2010;

„Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza i „Nowosilcow w Wilnie” Joachima Lelewela – dwie reprezentacje procesu filomatów, [w:] Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red.  W. Boleckie i J. Madejski, Seria „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej” t. 90, Warszawa 2010;

Prelekcje Mickiewicza w oczach Lelewela, [w:]  Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia,  red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska. Seria „Antyk romantyków”, Warszawa 2011;

„Litwa”, Podlasie i kartofle. O pewnej narracji regionalnej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, t. 1;

-Bliski Białystok, wstęp[w:] Alfabet Białegostoku ,red. K. Sawicka-Mierzyńska i in., Białystok 2011,

 Lelewel i Lelewel – glossa do pokolenia 1812 roku, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich”2012/ 23;

Geografia w Wilnie, [w:] Geografia Słowackiego, red. D. Siwicka i M. Zielińska, Warszawa 2012.

 Prace redakcyjne i edytorskie:
 Adamowe. Konfrontacje Mickiewiczowskie,  red. D. Zawadzka, Białystok 2000;

Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Krukowskiej,red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007.

Dydaktyka:
Wykłady: Historia literatury polskiej (oświecenie), Historia  literatury oświecenia i romantyzmu; Literatura i piśmiennictwo regionu.

Ćwiczenia: Historia literatury polskiej (oświecenie), Historia literatury polskiej (romantyzm);  Analiza dzieła literackiego (oświecenie, romantyzm), Literatura i piśmiennictwo regionu.

Przedmioty specjalnościowe:  Tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego (wykład i ćwiczenia);
Seminarium licencjackie.

Działalność organizacyjna i społeczna:

Członkini zespołu redakcyjnego „Białostockich Studiów Literaturoznawczych”;

współautorka programu i kierowniczka specjalności Promocja Miasta i Regionu na studiach polonistycznych w UwB;

członkini zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; animatorka studenckiego ruchu naukowego.

Kontakt:
tel. służbowy: (85) 745 74 54, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dr hab. prof. UwB, Anna Wydrycka

aw

dr hab. prof. UwB, Anna Wydrycka

Dr hab. Anna Wydrycka. Ur. w Białymstoku. Tytuł magistra i doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Także na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień doktora habilitowanego. Zainteresowania badawcze: literatura Młodej Polski, zwłaszcza poezja oraz twórczość kobiet. Autorka kilkudziesięciu artykułów w książkach zbiorowych i czasopismach.  Opublikowała następujące książki: „Rymów gałązeczki skrzydlate…” W świecie poetyckim Bronisławy Ostrowskiej (1998); Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894 – 1918 (2006); Między bios a zoé. Poetycka antropologia w liryce Młodej Polski (2012). Wydała we własnym krytycznym opracowaniu Poezje wybrane Bronisławy Ostrowskiej (1999, „Biblioteka Poezji Młodej Polski”) i Poezje Marceliny Kulikowskiej (2001). Jest także redaktorką i współredaktorką książek wspomnieniowych: Ernest Guzowski: Wspomnienia z północnego Kazachstanu 1940-1945 (2003, Biblioteka „Sybiraka”)  oraz Józef Pawluczyk Cierniowa droga do wolności. Wspomnienia żołnierza AK z okresu okupacji niemieckiej, sowieckiej i z czasów PRL (2005, Polskie Towarzystwo Historyczne). Prowadzi wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria magisterskie i licencjackie na filologii polskiej i kulturoznawstwie. Należy do Rady Redakcyjnej serii naukowej Przełomy/Pogranicza oraz do Rady Naukowej cyklu  międzynarodowych konferencji Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa. Jest członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Wspólnoty Polskiej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan.

tel. służbowy: 85 7457454

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi