mgr Anna Zagajewska, asystent

foto

mgr Anna Zagajewska, asystent

WYKSZTAŁCENIE

 

praca magisterska: 2011, Sprawność tekstotwórcza studentów na przykładzie pism kierowanych do rektora, Uniwersytet w Białymstoku (promotor: prof. Elżbieta Awramiuk)

 • finalistka XI edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego za pracę magisterską

 

filologiczne studia doktoranckie: 2011-2017, Uniwersytet w Białymstoku

 • przygotowywana rozprawa doktorska: Skodyfikowana norma ortograficzna wobec praktyki pisarskiej Polaków

 

 

Studium Pedagogiczne: 2015-2017 (kurs dokształcający w zakresie przygotowania pedagogicznego wraz z glottodydaktyką i metodyką nauczania języków obcych), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  w Warszawie

 

 

PUBLIKACJE

 • artykuły:
  • 2012   Zagajewska A. (2012), Kompetencja językowa studentów Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie pism kierowanych do rektora, w: Z problematyki kształcenie językowego w szkole,  t. IV, red. E. Awramiuk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 105-130.
  • 2014   Zagajewska A. (2014), Sprawność tekstotwórcza studentów na przykładzie pism kierowanych do rektora, w: Z problematyki kształcenie językowego,  t. V, red. E. Awramiuk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 83-101.
  • Zagajewska A. (2014), Trudne słowa. Wybrane problemy ortograficzne w praktyce pisarskiej, w: Białostockie Archiwum Językowe, nr 14, red. B. Nowowiejski, Białystok:Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 277-289.

 

 

ZREALIZOWANE TEMATY BADAWCZE

 • Praktyka pisarska Polaków w świetle badań własnych (BMN, 2014)

 

 • Badania ankietowe nad znajomością skodyfikowanej normy ortograficznej wśród Polaków (BMN, 2013)

 

 • udział w realizacji projektu IPI PAN Słowik walencyjny „Walenty”

 

 

DYDAKTYKA

kurs języka polskiego dla studentów programu ERASMUS (obecnie)

morfologia współczesnego języka polskiego (2015)

kultura języka polskiego (2013/2014)

 

INNE INFORMACJE

 • lektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Pollando” (od 2016 r.)

 

 • udział w organizacji Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej POLLANDO przy Wydziale Filologicznym UwB (od 2014 r.)

 

 

           

 

 

 

 

Dr Mariusz Leś

dr Mariusz Leś

Magisterium - 1998, UwB. Doktorat - 2008, AP im. KEN w Krakowie.

Publikacje: Stanisław Lem wobec utopii (1998), Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne (2008). Szereg artykułów poświęconych głównie poetyce narracji fantastycznonaukowej i utopijnej.

Działalność organizacyjna i społeczna: juror ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego - od 2008, wicedyrektor IFP - 2008-2012 i 2016-...

Zainteresowania badawcze: poetyka i teoria fantastyki naukowej, narratologia, nowe technologie informacyjne w edukacji humanistycznej, inteligencja kolektywna, internetowa sieć semantyczna, narzędzia Web 2.0, sceptycyzm i teorie spiskowe, posthumanizm, futurologia.

Kontakt e-mail: m.les[at]uwb.edu.pl

Telefon: 85 745 74 61 / 85 745 74 70

Dr hab. Anna Nosek

foto

dr hab. Anna Nosek

Praca magisterska: Postać Konrada w „Wyzwoleniu” Stanisława Wyspiańskiego [1999, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku]

Praca doktorska: Macierzyństwo w poezji Młodej Polski [2004, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski]

Habilitacja: doktor hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literatura dla dzieci i młodzieży; 2016, Uniwersytet Wrocławski

Najważniejsze publikacje:

 1. Rodzina w polskich powieściach dla dziewcząt z II poł. XIX wieku, [w:] „Prace Polonistyczne” 2006, seria LXI, t. 1.
 2. Matka, macierzyństwo w poezji Młodej Polski. Antologia. Wybór, wstęp i opracowanie A. Nosek, Białystok 2007, ss. 146.
 3. Wybrane powieści historyczne dla dzieci i młodzieży W. Przyborowskiego jako utwory „ku pokrzepieniu serc”, w: Walery Przyborowski i Józef Brandt, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2007.
 4. Poems for children as a means of conveying knowledge about the region, w: IX Congreso ISKO - Espana,Valencia 11-13 Marzo 2009, Nuevas perspectivas para la difusión y organización del conocimiento. Actas del Congreso. T. 1, ed N. L. Romero, Valencia 2009.
 5. Podlascy twórcy dzieciom. Wybór wierszy, wybór, opracowanie i wstęp A. Nosek, posłowie J. Leończuk, Białystok 2009, ss. 208.
 6. Źródło siły i szczęścia”. Pochwały książki, pożytki płynące z lektury na kartach polskich poradników czytelniczych z dwudziestolecia międzywojennego, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 3.
 7. Matko! jak wiele masz twarzy?”. Młodopolskie wiersze o kobiecie w roli matki i doświadczeniu macierzyństwa, Białystok 2014, ss. 254.
 8. W przestrzeniach universum i regio. Wiersze dla dzieci współczesnych pisarzy regionu podlaskiego - interpretacje, Białystok 2015, ss. 311.

 

Wykaz wszystkich publikacji na stronie BU UwB (Zakładka Publikacje pracowników UwB)

http://katalogi.uwb.edu.pl/F?func=find-acc&acc_sequence=000022209

 

Zainteresowania badawcze: literatura dla dzieci i młodzieży, czytelnictwo

Realizowane tematy badawcze: historia literatury dla dzieci i młodzieży, pisarze dla dzieci na Podlasiu

Towarzystwa, rady, zespoły, praca organizacyjna, pełnione funkcje: kierownik Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; koordynator Wydziału Filologicznego ds. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; członek IBBY; juror wojewódzkiego konkursu twórczości dziecięcej; członek Rady Naukowej Książnicy Podlaskiej

Dydaktyka: Historia literatury dziecięcej i młodzieżowej; Literatura dla dzieci i młodzieży na pograniczu; Czytelnictwo; Biblioterapia; Dziecko w literaturze i kulturze

Kontakt: tel. służbowy (085) 745 74 73, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dr hab. Urszula Sokólska, prof. UWB

Urszula Sokólska

dr hab. Urszula Sokólska, prof. UWB

Magisterium: 1980,  Filia Uniwersytetu w Białymstoku; Doktorat: 1990, Uniwersytet Warszawski: Siedemnastowieczna polszczyzna Kresów północno-wschodnich (słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia, fleksja, składnia);Habilitacja: 2006, Uniwersytet Warszawski: Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961-1974), Białystok 2005.

Najważniejsze publikacje:

- Książki: Siedemnastowieczna polszczyzna kresów północno-wschodnich (słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia), Białystok 1999;

- Książka: Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961-1974), Białystok 2005;

- Książka: Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane, Białystok 2010;

- współred. książki [wspólnie z Piotrem Wróblewskim]: Słowa jak mosty nad wiekami, prace dedykowane Profesor Barbarze Falińskiej, Białystok 2003, ss. 425.

- współred. „Białostockiego Archiwum Językowego” nr 7.

- red. książki: Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, Białystok 2011, ss. 431.

- redakcja książki: Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, Białystok 2013, ss. 438.

- redakcja książki:  Odkrywanie słowa – historia i współczesność, Białystok 2015, ss. 651.

- ponad 90 artykułów w czasopismach językoznawczych oraz książkach zbiorowych, np.:

1. Udział Joachima Lelewela w dyskusji nad ortografią polską pierwszej połowy XIX wieku, [w: ] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Białystok 2006, s. 343-356.

2. Językowy obraz żywiołu ognia w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, [w:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego i D. Zawadzkiej, Białystok 2007, s. 627-640.

3. Elementy retoryczne w „Drodze do zupełnej wolności Łukasza Górnickiego”, „Prace Filologiczne”, t. LIII dedykowany Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi, Warszawa 2007, s.557-566.

4. Leksyka „zwierzęca” jako składnik comparatum w porównaniach Jana Twardowskiego, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 7, pod red. B. Nowowiejskiego i U. Sokólskiej, s.153-168.

5. Uwagi o metaforyce reportaży Melchiora Wańkowicza, [w:] Język polski –współczesność – historia, t. VI, pod red. W. Książek-Bryłowej i M. Nowak, Lublin 2007, s. 241-262.

6. Kilka uwag o konceptualizacji abstraktów w poezji Adama Asnyka, „Poradnik Językowy” 2008, z. 4, s. 36-49.

8. Przezwiska mieszkańców kilku wsi letniskowych w województwie podlaskim, [w:] Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, pod red. L. Dacewicz i B.E. Dworakowskiej, Białystok 2008, s. 202-217.

9. Wartościowanie świata przedstawionego w dialogach reportaży literackich, [w:] Styl a semantyka, pod red. I. Szczepankowskiej, Białystok 2008, s. 234-249.

10. Lelewelowska teoria kultury języka w „Pismach metodologicznych” i „Listach emigracyjnych” wyłożona, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 8, pod red. B. Nowowiejskiego,  Białystok 2008, s. 105-122.

11. Żywioł ognia na usługach emocjonalności w poezji romantycznej, [w:] Rejestr emocjonalny języka, pod red. K. Wojtczuk i V. Machnickiej, Siedlce 2009, s. 207-216.

12. O przełamywaniu konwencji językowej w poezji Twardowskiego, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszyka,Poznań 2009, s. 199-209.

13. „Modrzy się chaber, czerwieni mak polny”, czyli o świecie barw w „Zającu” Adolfa Dygasińskiego, „Litteraria Copernicana” 2 (4) 2009, Toruń 2009, s.194-209.

14. „Daj busi dla babci”, czyli o polszczyźnie mieszkańców Białostocczyzny, [w:] Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, „Biblioteka LingVariów”, t.5, pod red. B.Dunaja i M.Raka, Kraków 2009, s. 99-108.

15. Słownictwo specjalistyczne w podręcznikach uniwersyteckich z zakresu organizacji przedsiębiorstw, „Poradnik Językowy” 2010, z. 1, s. 71-79.

16.  Konceptualizacja pojęcia język w pracach Profesora Stanisława Urbańczyka, [w:] Język polski  – wczoraj, dziś, jutro..., pod red. B.Czopek-Kopciuch, P.Żmigrodzkiego, PAN Kraków 2010, s. 41-51.

17. Światło i cień w „Zającu” Adolfa Dygasińskiego. Analiza leksykalno-stylistyczna, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t. 9, red. M. Białoskórska, Szczecin 2010,s. 257-274.

18. „Słownik polskich błędów językowych” Stanisława Słońskiego wobec „Słownika języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 387-400.

19. O języku „Poradnika dla zbierających rzeczy ludowe” Jana Karłowicza słów kilka, [w:] Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze, pod red. Waldemara Żarskiego i Bogumiły Staniów, Koszalin 2010, s. 141-153.

20. Tytuły artykułów prasowych w czasopismach wędkarskich, „Białostockie Archiwum Językowe” 2010, t. 10, s. 271-289.

21.  „Jestem strasznie podekscytowana”, czyli o wyrażaniu pozytywnych emocji w prasie codziennej, [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M.Witaszek-Samborskiej, K.Skibskiego, Poznań 2011, s. 149-160.

22. Obraz przestrzeni miejskiej w przewodnikach turystycznych po Białymstoku, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2011, s. 373-384.

23. Miłoszowa przestrzeń natury, „Poradnik Językowy” 2011, z. 6, s.25-37.

24. Poezja miłosna jako typ quasi-poradnika, [w:] Miłość niejedno ma imię. Studium monograficzne, pod red. W. Żarskiego i B. Staniów, Koszalin 2011, s. 137-154.

25.  Neologizm jako element stylotwórczy, [w:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2011, s. 309-326.

26. Anioł i diabeł. Obraz kobiety w „Encyklopedii drugiej płci” Władysława Kopalińskiego, Lublin 2012, „Roczniki Humanistyczne”, t. LX,  z. 6, Językoznawstwo, s. 203-2016.

27. Model pojęciowy domu ‘budynku’  w pieśniach ludowych Ziemi Sokólskiej, [w:]  Verba  docent, t. I. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej z okazji 40-lecia jej pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, pod red. E.Koriakowcewej, V.Machnickiej, R.Mnicha i K. K.Wojtczuk, Siedlce 2012, s. 229-242 [współautor: Magdalena Ancypo].

28.  Metafora. Immanentna cecha języka poetyckiego czy uniwersalna etykieta językowa?, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 12, Białystok 2012, s. 239-256.

29. O mniej znanych aspektach polskich tekstów hiphopowych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Języka Ojczystego, Zduńska Wola, 18-19 lutego 2011.

 30. „Przyczynki do projektu wielkiego słownika polskiego” Jana Karłowicza jako źródło wiedzy o warsztacie leksykografa końca XIX wieku, Warszawa, Prace Filologiczne”; t. LXIV, s. 339-354 – ISSN 0138-0567. (p.10)

31. Niedopowiedzenie i wieloznaczność jako element strategiczny poetyckiej gry językowej w polskiej poezji przełomu wieków, „Poradnik Językowy” 5, 2013, s. 18-28.

32. Na marginesie „Nieznanego śpiewnika historycznego polskiego z końca XVI wieku” uwag kilka, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia.... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013.

33. Modelowanie znaczenia w tekście poetyckim, czyli o konceptualizacji przeszłości w liryce Adama Asnyka, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 13, s. Białystok 2013, 315-332 [współautor: Agnieszka Juszkiewicz].

34. Poezja miłosna jako typ quasi-poradnika, [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2013, s. 369-391 [przedruk].

35. Środki stylistyczne a kondensowanie treści w tekście artystycznym [w:] Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze pod. red. Waldemara Żarskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo OświatoweWrocław 2013, s. 207-224.

36. Leksyka emotywna jako element kreacji świata w reportażu literackim, „Poradnik Językowy” 2014, z. 8, s. 36-47.

37. „Piwonia, niemowa, głosy” Krzysztofa Giedroycia – językowa kreacja Białegostoku lat pięćdziesiątych XX wieku, [w:]  Miasto. przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskej-Narloch, Bydgoszcz 2014, s. 401-418.

38. Charakterystyka tendencji imienniczych w Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej
w Grodnie  w latach 1950-1955, 1975-1980, 1995-2000
, „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, z. 14, s. 145-164.

39. Język jako przedmiot refleksji w pismach Melchiora Wańkowicza, [w:] Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, t. 6, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 183-197.

40. Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Językoznawcza, wolumin 22 (42), nr 1, s. 235-252.

41. Nazwy głowy i jej części w gwarach podlaskich, [w:] Dialog pokoleń, w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, pod red. E. Wierzbickiej-Piotrowskiej, Warszawa 2015, s. 195-208.

41. Od gier językowych po bunt przeciw tradycji w polskiej poezji XX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXIII, z. 6, 2015, s. 301-313.

42. Formy czasownikowe a dynamizacja tekstu literackiego, [w:] Odkrywanie słowa – historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2015, s. 337-350.

43. Mąż i mężczyzna w polszczyźnie XVI wieku, [w:] Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Szczecin 2016, s. 243-258.

44. Antropocentryzm leksyki „końskiej”, [w:] Koń w kulturach świata. Gorzowskie studia bestiograficzne III, red. naukowa E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 179-194.

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół historii polszczyzny, zwłaszcza doby średnio- i nowopolskiej. Szczególne miejsce w tej problematyce zajmują zagadnienia dotyczące języka artystycznego, języka prasy oraz polszczyzny kresowej, dawnej i nowszej.

Towarzystwa, rady, zespoły, praca organizacyjna, pełnione funkcje:

- dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UwB w latach 2008-2016;

- kierownik Podyplomowych Studiów Polonistycznych w latach 1993-2007; 

- prezes Białostockiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka;

- członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego;

- członek Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”;

- członek kolegium redakcyjnego „Białostockiego Archiwum Językowego”; redaktor językowy kilku czasopism naukowych;

- członek rady naukowej „Roczników Humanistycznych” i „Kwartalnika Językoznawczego;

- członek kolegium recenzenckiego czasopism: „Acta Baltico Slavica”, “Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica”, “Prace Filologiczne”, “Poradnik Językowy”, „Język – Szkoła – Religia”, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, „Prace Językoznawcze, Olsztyn”, „Conversatoria Linguistica”, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze”, „Polonica”;   

- recenzent kilkunastu prac zbiorowych i monografii (w tym rozpraw stanowiących podstawę przewodu habilitacyjnego);

- recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.  

Dydaktyka: Seminaria doktoranckie, magisterskie i licencjackie; zajęcia kursowe z językoznawstwa diachronicznego, także konwersatoria i wykłady monograficzne z gramatyki historycznej języka polskiego, stylistyki historycznej, języka autorów oraz języka mediów i języka reklamy.

Inne informacje:

Organizatorka i pomysłodawczyni Podlaskich Akademickich Mistrzostw w Ortografii, autorka dyktand konkursowych; prowadzi Internetową Poradnię Językowej na stronie www.ifp.uwb.edu.pl

Kontakt:

tel. służbowy: 85 7457470

e-mail służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dr Krzysztof Korotkich

dr Krzysztof Korotkich

dyżury:
środa - godz. 12.00-13.15, 18.15-18.30 w pok. 75.
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku w latach 1992-1997
• obrona pracy magisterskiej na temat "Sędziwoja" J. B. Dziekońskiego pod kierunkiem prof. H. Krukowskiej (1997)
• rozprawa doktorska:"Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego" pod kierunkiem Profesor Marii Kalinowskiej (UMK, UW) - obrona w Toruniu (UMK) czerwcu 2009, recenzenci: Prof. Alina Kowalczykowa (IBL PAN) i Prof. Zbigniew Przychodniak (UAM)
• zatrudniony:
1. na stanowisku naukowo-technicznym FUW (1996-2000);
2. na stanowisku asystenta (od 2000 r.),
3. na stanowisku adiunkta (od 2010 r.)

Prowadzone zajęcia:

• historia literatury polskiej - romantyzm
• analiza dzieła literackiego
• podstawy edytorstwa / komputerowa redakcja tekstu / technologia informacyjna
• komputerowe przetwarzanie tekstu / cyfrowe przygotowanie tekstu do druku
• literatura powszechna (niemiecka, austriacka, rosyjska, francuska, angielska)
• mitologie europejskie - wykład (kulturoznawstwo)
• mitoznawstwo
• konwersatorium (Żyć serio i na opak. O nowych perspektywach antropologicznych romantyzmu zachodniego)
• konwersatorium (Pogranicza sztuk - malarstwo i literatura)
• konwersatorium (Idee Europy w kulturze polskiej)
• konwersatorium (Tabu w kulturze)
• seminarium licencjackie (Figury wyobraźni w literaturze polskiej od XIX wieku)
• marketing w wydawnictwie

 

Książki:

• Krzysztof Korotkich, Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy - wizje - symbole, Białystok 2011
recenzja: Joanna Pietrzak-Thébault
• Włodzimierz Szturc, trauma. dramaty, opracowanie i wstęp K. Korotkich, Białystok 2015, Białostocka Kolekcja Filologiczna, nr 1, Białystok 2015.

 

Studia, szkice, artykuły naukowe:

Dynamika światła i koloru w „Marii” Antoniego Malczewskiego, w: Antoniemu Malczewskiemu w 170. rocznicę pierwszej edycji „Marii”. Materiały sesji naukowej 5-7 V 1995, red. H. Krukowska, Białystok 1997.
Romantyczne schizofrenie bohaterów (O Sędziwoju J. B. Dziekońskiego i o Fauście J. W. Goethego), w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Materiały Konferencji Naukowej – Białystok 1997 pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 1999.
Metamorfozy Leśmianowskiego człowieka, w: Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, pod red. B. Stelmaszczyk i T. Cieślaka, Kraków 2000.
Zabawa w sen. O motywach platońskich w „Duchu jaskini” J. B. Dziekońskiego, w: Zabawa w literaturze, pod red. D. Ossowskiej i A. Rzymskiej, Olsztyn 2001.
Credo człowieka odchodzącego. O wierszu „Poeta” Zygmunta Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński. Nowe spojrzenia, pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2001.
Motywy antyczne w „Duchu jaskini” J. B. Dziekońskiego, w: Antyk romantyków, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak – Toruń 2003.
Antoniego Malczewskiego wizja „świata-teatru” (wspólnie z W. Wądołowskim), w: Antyk romantyków, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak – Toruń 2003.
„Sędziwoj” Józefa B. Dziekońskiego jako powieść inicjacyjna, w: Proza inicjacyjna, red. W. Gutowski, E. Owczarz, Toruń 2003.
Ignacego Pietraszewskiego podróże na Wschód. Romantyczne wizje Konstantynopola, w: Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004.
Ikony Słowackiego. Wyobrażenia Theotokos w „Żmii”, Śnie srebrnym Salomei” i „Beniowskim”, w: Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm..., j.w.
Zbigniewa Herberta przekraczanie tragiczności. Wizje przemijania w „Balladzie o tym, że nie giniemy”, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 845-856.
Oswajanie śmierci. O wyobraźni poetyckiej Rainera Marii Rilkego, w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, praca pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. I, Białystok 2006, seria Czarny Romantyzm.
„Genezis z Ducha” Juliusza Słowackiego jako synteza genezyjsko-apokaliptycznej wyobraźni, w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, praca pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. II, Białystok 2007.
„Tchnienie boga Boreasza”. O apokaliptycznej wizji zimy w „Panu Tadeuszu” Juliusza Słowackiego, w: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007.
• Apokalipsa w stylu radosnej groteski. Świat kobiet w dramacie Włodzimierza Szturca „Powrót Sabinek”, w: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w literaturze XIX i XX wieku, Białystok 2008.„Umieram niechętnie”. O śmierci w poezji Ewy Lipskiej, w: „Wiener Slavistiches Jahrbuch” pod red. A. Woldana, (2011).
Eschatologia w poezji Jana Twardowskiego, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich, pod red. Z. Abramowicz i J. Ławskiego, Białystok 2009
„Umieram niechętnie”. O śmierci w poezji Ewy Lipskiej, w: Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej, pod red. A. Woldana, Wiedeń 2011.
O idei sztuki w „Strażach nocnych” Klingemanna, w: Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. J. Brzozowskiego, M. Skrzypczyka i M. Stanisza, Warszawa 2012.
„Noc w Zofiówce” Seweryna Goszczyńskiego jako romantyczny poemat o podróży wewnętrznej, w: Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim, pod red. S. Makowskiego i U. Makowskiej, Warszawa 2012, s. 117-142.
Wyobrażenia śmierci w poezji E. Lipskiej, w: Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi, pod red. Z. Rudnickiego, Poznań 2012.
U progu apokalipsy. O kilku problemach z Bogiem w „Strażach nocnych” Bonawentury, pod red. K. Kopani, Warszawa 2012.
Taniec jako próba inicjacji w poezji romantycznej, w: Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska i E. Mikiciuk, Grańsk 2012, s. 43-56.
Słowackiego pojedynki z Bogiem, w: Debaty Artes Liberales, pod red. M. Kalinowskiej i J. Kieniewicza, t. V, Warszawa 2012.
„Noc w Zofiówce” Seweryna Goszczyńskiego jako romantyczny poemat o podróży wewnętrznej, w: Noc. Symbol – temat – metafora, red. K. Korotkich, J. Ławski, M. Bajko, t. II, Noce niemieckie, noce polskie, Białystok 2012.
Biblia w twórczości J. B. Dziekońskiego, w: Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – pozytywizm – Młoda Polska, pod red. E. Jakiela i J. Mosakowskiego, Gdańsk 2013, s. 35-46.
Wielki Testament. O wyobraźni apokryficznej Edwarda Stachury, w: W kręgu apokryfów, pod red. E. Jakiela, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 315-326.
Czary jako metafora wyobraźni w „Sędziwoju” J. B. Dziekońskiego, w: Czary, magia, czarownice w literaturze i kulturze, pod red. J. Pietrzak-Thebault, Warszawa 2015, Wydawnictwo UKSW, ss. 249-262.
W Białymstoku: Über ein wenig populäres Gedicht von Agnieszka Osiecka, w: Slawische Popkultur, Herausgegebenvon J. Doschek und S. Simonek, Wien 2015, ss. 21-28.
Sen poety, w: Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016, s. 881-890.
Obcy – owoc innego?, w: Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej, pod red. E. Krajewskiej-Kułak, A. Guzowskiego, G. Bejdy, A. Lankau, Białystok 2016, s. 17-27.

Wstępy:

Wstęp do dramatu "Powrót Sabinek" Wł. Szturca, w: „Ponadto. Pismo Naukowo-Literackie KUL-u”, Lublin 1999, nr 3.
Wstęp (wraz z J. Ławskim), do: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, Białystok 2004.
Wstęp (wraz z J. Ławskim), do: I i II tomu ksiąg: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. I, Białystok 2006 i 2007.
Mit szukający prawdy. Prawda wołająca o mit, (z J. Ławskim) wstęp do księgi Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w literaturze XIX i XX wieku, Białystok 2008.
Trauma. O tęsknocie za światem i człowiekiem, wstęp do: Włodzimierz Szturc, trauma. dramaty, Białystok 2015, Białostocka Kolekcja Filologiczna, nr 1, ss. 5-39.
• Wstęp do: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria, III, Język – Literatura – Kultura – Historia, t. I, Chrześcijaństwo w literaturze i języku, pod red. Z. Abramowicz i K. Korotkicha, Białystok 2016, s. 9-16.

Redakcja naukowa książek:

Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004
Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, praca pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. I, Białystok 2006, seria Czarny Romantyzm, ss. 748.
Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, praca pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. II, Białystok 2007, seria Czarny Romantyzm, ss. 908.
Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007, ss. 988.
Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w literaturze XIX i XX wieku (z J. Ławskim)
Noc. Symbol - temat – metafora. Wokół „Straży Nocnych” Bonawentury, red. K. Korotkich, J. Ławski, M. Bajko,  t. I, Wokół "Straży nocnych" Bonawentury, (Białystok 2011).
Noc. Symbol - temat - metafora, red. K. Korotkich, J. Ławski, M. Bajko, t. II, Noce niemieckie, noce polskie, (Białystok 2012).
Piękno Słowackiego. Studia o wyobraźni i poezji, red. J. Ławski, A. Janicka, K. Korotkich (Białystok 2012)
Przełomy, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. J. Janickiej, K. Korotkicha i J. Ławskiego (2012)
• Redakcja książki: Teodor Bujnicki. Ostatni bard Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. naukowa i wstęp T. Bujnicki, Białystok 2012
• Redakcja książki: M. Bajko, Heroiczna apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012
„Próby. Nieregularnik Filologiczny”. Pismo Wydziału Filologicznego, 1/2013, 2/2014 3/2015, 4/2016 (redaktor naczelny)
• Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seriaJ, III, Język – Literatura – Kultura – Historia, t. I, Chrześcijaństwo w literaturze i języku, pod red. Z. Abramowicz i K. Korotkicha, Białystok 2016, ss. 454.

 

Redakcja literacka książek:

• Włodzimierz Szturc, trauma. dramaty, bkf 1, Białystok 2015
• (wraz z T. Radziewicz) tom poetycki: Janusz Taranienko, przeszłości, bkf 2, Białystok 2015
• (wraz z J. Taranienką) tom poetycki: Teresa Radziewicz, pełno światła, bkf 3, Białystok 2016

 

Organizacja i współorganizowanie konferencji naukowych:

- Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Miejsca zakorzenienia i promieniowania kultur. II Międzynarodowa Konferencja Białystok 14-17.09.1994
- Antoni Malczewski. Poeta – Poemat – Recepcja. Białystok 5-7 maja 1995 r.
- Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Białystok 23-26 X 1997 r.
- Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim. 22-24 XI Białystok 2001
- Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu. Romantycy wobec Bizancjum. Białystok 14 VI 2002
- Bizancjum. Prawosławie, tradycja wschodniochrześcijańska w literaturze Romantyzmu i Młodej Polski zrealizowanej w ramach grantu KBN nr 5 H01C 034 21 Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu w Białymstoku w dniach 29-30 września 2003 r.
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mity antyczne (greckie, rzymskie) i bizantyjskie w literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX i XX wieku (modernizm, Młoda Polska) w ramach realizacji grantu „Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu” we współpracy z Ośrodkiem Badan nad Tradycją Antyczną i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Białystok 25-26 czerwca 2004.
- Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Białowieża 17-18 maja 2007.
- Wokół „Straży nocnych”. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Krukowskiej, Białystok 25-26 października 2007.
- Starość. Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność, Białystok, 13-14 listopada 2008 r.
- Piękno Słowackiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Białystok 6-9 maja 2009 r. – współorganizator, sekretarz Komitetu Organizacyjnego.
- 40-lecie polonistyki białostockiej, jubileusz IFP, 25-25 marca 2010 r. - współorganizator uroczystości
- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MKN „Pogranicze – Wschód – Kresy a idee Europy”, Białystok 13-14 maja 2011.
- Sekretarz Komitetu Organizacyjnego MKN „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji Polskiej. Idee – Estetyka – Język”, Białystok – Konstancin 30 maja – 2 czerwca 2011 r.
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Julian Tuwim. Tradycja – Recepcje - Perspektywy badawcze, 17-18 czerwca 2013.
- IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język, literatura, kultura, historia. Współorganizator (Katedra Językoznawstwa Historycznego IFW) – 14-15 maja 2015

Udział w niektórych konferencjach naukowych:

• Świat kobiet w dramacie Włodzimierza Szturca „Powrót Sabinek”, Konferencja „Kobiety w literaturze”, Bydgoszcz 1997.
• Motywy gnostyckie w twórczości J. B. Dziekońskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gnoza i neognoza, Supraśl 7-9 maja 1999 r.
• Problem jako temat literacki w twórczości młodych, Oblicza młodości. Z problematyki pacy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, Konferencja Ogólnopolska, WSD Pieniężno – 17 marca 2001 r.
• Tysiąc twarzy Sędziwoja. O zawiłościach genologicznych powieści J. B. Dziekońskiego, Z problemów prozy – powieść inicjacyjna. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 16-18 listopada 2001 r. Toruń – Ciechocinek (IFP UMK, IFP Ak. Bydg.)
• Kamienie Herberta. Rozważania o poetyckiej filozofii ocalenia. Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim, IFP UwB, Białystok 2001.
• Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Białowieża 17-18 maja 2007, na temat: Eschatologia poetycka księdza Jana Twardowskiego
• Chrześcijaństwo i humanistyka. Laudacja ku czci Profesor Haliny Krukowskiej wygłoszona z okazji wręczenia nagrody imienia Franciszka Karpińskiego, Biały-stok 27 listopada 2007.
Umieram niechętnie. Śmierć w poezji Ewy Lipskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ewa Lipska, Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenchaften, Wiedeń 12 października 2010.
• U progu apokalipsy. O  „Strażach nocnych” Klingemanna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czas apokalipsy. Wizje końca dziejów w sztuce i kulturze europejskiej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 13-15 stycznia 2011.
• Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia?, z cyklu: „Zapomniany” język romantyzmu?, 12 maja 2012, Artes Liberales UW: Słowackiego pojedynki z Bogiem.
• Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska, Gdańsk 26 października 2012: Biblia w twórczości Józefa Bohdan Dziekońskiego.
• Nie-popularna Osiecka. O problemach poezji uwikłanej w sławę:Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polnische Popkultur / Slawische Popkultur, w: Polnische Akademie der Wissenschaften, Wissenschaftliches Zentrum in Wien, 10-12 kwietnia 2013.
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa Julian Tuwim. Tradycja – recepcje – perspektywy badawcze, 17-18 czerwca, Białystok 2013 – organizator.
• Koncepcja wolności w poezji Anny Achmatowej i Josifa Brodskiego, w: Беларусka-руска-польское супастауляльнае мовазнауства, літаратуразнауства,  културалогія, Witebsk 14-16 listopada 2013
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, 14-15 maja 2015, Supraśl (UwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Słowozofia”, 27 maja 2015, Białystok (UwB)
Konferencja naukowa „Kultura - Naród -  Etniczność na pograniczach Europy i świata”, 24 lipca 2015, Czeremcha (Politechnika Białostocka, UwB)
Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej, UKSW, 20 maja 2016
Konferencja Naukowa Język, kultura i literatura wokół chrztu Polski, 30 września 2016 r.Dwór w Odonowie
Debata literacka pt. "Humanizm w literaturze regionów",
VII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego "Qpiszewiada", 22-23 września 2016

Recenzje naukowe i sprawozdania:

•Recenzja książki Leszka Libery: Zraniona iluzja. OBalladynieJuliusza Słowackiego i Kocie w ButachLudwiga Tiecka, Zielona Góra 2007, s. 169, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza”, Warszawa 2008.
•Sprawozdanie z MKN „Piękno Słowackiego”, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza”, Warszawa 2010.

Stypendia naukowe:

• Od 1 października 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. stypendium Herdera (Herder-Preis-Stipendium) na Uniwersytecie Wiedeńskim przyznane przez Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. Hamburg.

Projekty naukowo-badawcze:

• Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat projektu badawczego Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego nr N N103 1366 33, kierownik projektu – profesor Maria Kalinowska (UMK).
• Członek Zespołu pracującego nad projektem badawczym finansowanym przez MEiNS nr 1 H01C 053 30 – Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie przy OBTA UW.
• Członek Zespołu realizującego projekt badawczy: Przekształcenia antycznych tematów,mitów i symboli w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu – grant KBN nr 5 H01C 034 21
• Grant złożony (w ramach unijnego programu Ideas) wraz z dr hab. Jarosławem Ławskim:  Tendencje antydemokratyczne, autorytaryzm i demagogia w kulturach krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Ukraina, Białoruś, kraje bałtyckie). Źródła historyczne, diagnoza współczesności, pokonywanie barier międzykulturowych.

Inne:

- zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej 2012-2016
- członek Senatu UwB – 2012-2016, 2016-
- członek Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej UwB – 2008-2012, 2012-2016, 2016-
- członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
- zastępca przewodniczącego Redakcji Naukowej Serii „Czarny Romantyzm” do 2013
- członek Rady Redakcyjnej Naukowej Serii Wydawniczej Colloquia Orientalia Bialostocensia
- założyciel i opiekun studenckiego Koła Naukowego "Klub Humanistów" - od 2011
- członek Rady Redakcyjnej Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy / Pogranicza”
- założyciel i przewodniczący Kapituły Konkursu Literackiego im. Żeromskiego i Miłosza (IFP) - 2009-2013
- członek Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego 2009-2012
- założyciel i redaktor naczelny czasopisma "Próby. Nieregularnik Filologiczny" – od 2013
- założyciel i przewodniczący Kapituły Konkursu Literackiego im. Anny Markowej – od 2014
- przewodniczący Kapituły Konkursu Muzycznego i Literackiego „Debiuty” pamięci  Wiesława Szymańskiego (Radio Białystok) - 2014, 2015, 2016
- założyciel i przewodniczący Konkursu Recytatorskiego im. Poetów Polskich - od 2013
- przewodniczący Kapituły Konkursu Literackiego o Srebrne Pióro im. W. Szymańskiego (MDK) - 2014, 2015, 2016
- założyciel i przewodniczący Redakcji serii wydawniczej Białostocka Kolekcja Filologiczna – od 2015

 

Dr hab. Anna Janicka

Anna Janicka

dr hab. Anna Janicka

Anna Janicka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

dr hab., adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX wieku, twórczość Gabrieli Zapolskiej, refleksja feministyczna.  Przygotowuje książkę o twórczości autorki Żabusi. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Współredaktorka tomu: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza (Białystok 2012). Sekretarz Konferencji „Żydzi wschodniej Polski” oraz Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Józef Ignacy Kraszewski 1812 – 2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet”. Należy do rad redakcyjnych (zastępca redaktora naczelnego) Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza”, Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” (redaktorka tomu M. Szladowskiego o J. I. Kraszewskim) oraz Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”.

Od roku 1999 bierze udział w pracach jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi (od roku 2008 także na Łotwie);

Wygłosiła wykłady na uniwersytetach w Kijowie, Odessie, Jałcie, Grodnie.

Realizowane tematy badawcze: Młody pozytywizm warszawski. Rewizje (praca habilitacyjna)

Dydaktyka:

Historia literatury polskiej – Pozytywizm, Historia literatury polskiej – Młoda Polska, Analiza dzieła literackiego – Pozytywizm, Analiza dzieła literackiego – Młoda Polska, Konwersatoria (Pozytywizm i współczesność – miejsca osobne, miejsca wspólne; Baśń w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku; Sprawa Zapolskiej; Literatura i płeć – wiek XIX i XX); seminarium licencjackie i magisterskie

                                                                       ***

Studia na białostockiej polonistyce zakończone napisaniem pracy magisterskiej Ucieczki od bezsilności w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. (1993) Promotor Prof. dr hab. Ewa Paczoska;

staż naukowy w Instytucie Badań Naukowych PAN;

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Sprawa Zapolskiej. Głosy – życie – twórczość. (2007) Promotor pracy: Prof. dr hab. Ewa Paczoska;

                                                                       ***

Najważniejsze publikacje:

Figury tożsamości. O języku bohaterek w prozie Gabrieli Zapolskiej, w: Młoda Polska – między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1998.

Listy Gabrieli Zapolskiej – lektura w poszukiwaniu biografii niemożliwej, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000.

Śmierć Zapolskiej, w: Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. E. Paczoska, U. Kowalczuk, Warszawa 2002.

„z punktu widzenia Małgosi”. Faust i kobiety, w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, t.II, red. H. Krukowska i J. Ławski, Białystok 2001.

recenzja książki K. Kłosińskiej Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, „Pamiętnik Literacki” 2002 nr 2.

Ciało niczyje. Doświadczenie ciała w prozie Gabrieli Zapolskiej, w: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno – kulturowe aspekty seksualności. Zbiór studiów pod redakcją A.Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2006.

Małżeństwo w projekcie emancypacyjnym Gabrieli Zapolskiej, w: Kobieta i małżeństwo.Społeczno – kulturowe aspekty seksualności, zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004.

„Ciało wyżarte solą”. Naturalistyczna antropologia krzyża w twórczości  Gabrieli Zapolskiej, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów  słowiańskich, seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. I, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Białystok 2009.

Młodzi pozytywiści wobec Europy. Rekonesans, w: W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, t. II, red. A. Szyndler, Częstochowa 2010.

Paryż 1889. Relacje prasowe Gabrieli Zapolskiej, w: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. A. Tyszka, Łódź 2010.

Eliza Orzeszkowa – Maria Konopnicka. Dwugłos o kwestii kobiecej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej w estetycznej przestrzeni współczesności, red. S. Musijenko, Grodno 2011.

Krasiński postyczniowy. Przypadek młodych pozytywistów, w: Romantyczne repetycje i powroty, pod red. A. Czajkowskiej i A. Żywiołka, Częstochowa 2011.

Hasła: Arystokracja, Cierpienie, Inteligencja, Mieszczaństwo, Nieobecne?, Niższe warstwy społeczne, Przypadek, Schyłek wieku, Społeczeństwo, Szlachta, w: Leksykon „Lalki”, pod red. A. Bąbel, A. Kowalczykowej, Warszawa 2011.

„Czytając ponownie”. Czesław Miłosz i pisarze białorusko-litewskiego pogranicza: Józef Weyssenhoff, Maria Rodziewiczówna, Włodzimierz Korsak, w: Czesława Miłosza „północna strona”, red. naukowa M. Czermińska, K. Szalewska, Gdańsk 2011.

Tajemnica progu. Dojrzewanie w „Grzechach dzieciństwa” Bolesława Prusa, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, rok IV (XLVI) Warszawa 2011.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi