Historia Filologii Polskiej

Filologia Polska powstała w 1980 r. z inicjatywy i pod patronatem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Data ta zamyka pierwszy okres rozwoju białostockiej polonistyki, odbywający się w ścisłym związku merytorycznym i kadrowym z działalnością polonistyki warszawskiej. W tym czasie kształtuje się i konsoliduje zespół dydaktyczno-naukowy, który rozpoczyna samodzielną działalność dydaktyczną oraz badawczą (pierwsze zespoły, konferencje, publikacje naukowe).

Organizatorką i pierwszą kierowniczką (1969-1971) białostockiej polonistyki była doc. dr hab. Danuta Buttlerowa, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, później dr Roxana Sinielnikoff (językoznawca z UW), a następnie etatowi pracownicy Filii UW: dr Andrzej Z. Makowiecki – historyk literatury oraz dr Irena Halicka – językoznawca (1976–78). W lutym 1978 roku na czele ZFP staje doc. dr hab. Marian Jurkowski (językoznawca), który dwa lata później (luty 1980) zostaje pierwszym dyrektorem powołanego uchwałą Senatu UW Instytutu Filologii Polskiej.

W roku akademickim 1980/81 funkcję dyrektora IFP objął doc. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki, po którym (tj. w latach: 1981–93 z przerwą w roku akad.1982/83 spowodowaną dymisją w stanie wojennym) stanowisko to objęła prof. dr hab. Helena Karwacka (historyk literatury). Od roku akad. 1993/94 do 1999 r. funkcję dyrektora Instytutu sprawowała prof. dr hab. Barbara Falińska (językoznawca), a od roku 1999 do 2002 – dr hab. prof. UwB Halina Krukowska (historyk literatury), od 2002 do 2005 – prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak (historyk i teoretyk literatury), od 2005 do 2008 – dr hab. prof. UwB Jolanta Sztachelska (historyk literatury). Od 2008 roku dyrektorem IFP jest dr hab. prof. UwB Urszula Sokólska (językoznawca).

W ostatnich latach polonistyka białostocka przeżywa ożywiony rozwój. Decyduje o tym rozwój kadry, zwłaszcza średniej, dynamizm działania na polu naukowym (liczne, cenne, recenzowane publikacje, cykliczne konferencje) oraz wyjątkowa w skali kraju aktywność studentów w dziedzinie nauki i kultury.

Instytut Filologii Polskiej UwB znany jest w kraju i za granicą z działalności wydawniczej, zwłaszcza z serii „Czarny Romantyzm”, „Biblioteka Pamięci i Myśli”, cyklu wydawnictw „Formy użytkowe i literackie w literaturze polskiej” oraz znakomicie przygotowanych konferencji oraz inicjatyw w zakresie upowszechnienia Wiedzy o kulturze jako przedmiotu nauczania w szkole średniej. Posiada liczne kontakty naukowe z wieloma ośrodkami akademickimi w Europie (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, W. Brytania, Francja, Włochy, Austria, Chorwacja, Węgry) oraz w USA.

Działalność IFP wykracza poza środowisko akademickie. Godna podkreślenia jest obecność pracowników Instytutu w instytucjach kultury, stowarzyszeniach i towarzystwach działających na rzecz miasta i regionu: pracownicy IFP są członkami kapituły Nagrody Literackiej im. W. Kazaneckiego przyznawanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku, działają w Białostockim Towarzystwie Naukowym, działają w regionalnym Oddziale Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Towarzystwie Kultury Języka, aktywnie uczestniczą w corocznym Festiwalu Nauki. Współpracują z innymi uczelniami Białegostoku, liceami ogólnokształcącymi, Książnicą Podlaską, Radiem Białystok i białostockim Oddziałem TVP.

Od wielu lat pracownicy Instytutu Filologii Polskiej wraz z nauczycielami białostockich szkół średnich tworzą Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Od ponad 20 lat we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Macierz Szkolna oraz Wspólnota Polska propagują język i literaturę polską na Białorusi, a od pięciu lat również na Łotwie.

Dzięki ogromnej aktywności studentów polonistyki białostockiej, działających w kołach naukowych oraz organizowanym przez nich imprezom, popularyzujących kulturę, literaturę i sztukę postrzegani jesteśmy jako środowisko propagujące w mieście oraz regionie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wiedzy, kształcące twórców i odbiorców kultury, ludzi otwartych na świat i wartości duchowe.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi