Dr Anetta Strawińska

strawińska

dr Anetta Strawińska

Praca magisterska: Słownictwo z zakresu tkactwa we wsi Michałowo w województwie białostockim [1997, Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku];

Praca doktorska: Świadomość językowa użytkowników polszczyzny północnokresowej przełomu XIX i XX wieku (na podstawie poradników Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego) [2009, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku].

Najważniejsze publikacje

monografie autorskie:

 • Aleksander Walicki i Aleksander Łętowski o stanie polszczyzny północnokresowej. Ortografia – Fonetyka – Zagadnienia gramatyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, s. 175.

redakcje naukowe:

 • Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, pod red. A. Kisielewskiej, M. Romanowskiej, A. B. Strawińskiej, Białystok 2016, s. 284.

artykuły w czasopismach:

 

 • Glamour – Magic or Manipulation? A Short History and Definition, „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, nr 14, s. 165-177.
 • Glamour, charyzma, celebrity, iluzja – semantyczne uwikłania, „Białostockie Archiwum Językowe” 2016, nr 16, s. 285-311.
 • Dziecięca wyobraźnia uzewnętrzniona w leksyce północnokresowej (na podstawie poradników językowych przełomu XIX i XX wieku), „Bibliotekarz Podlaski” 2/2016, s. 37-64.
 • Wpływ globalizacji i nowych technologii na zachowania językowe współczesnych Polaków, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2018, t. 32, s. 145-167.
 • Uwagi o kondycji dwudziestopierwszowiecznej polszczyzny z perspektywy procesów globalizacyjnych, „Roczniki Humanistyczne” 2018 [w druku].
 • Manipulacja obrazem dziecka we współczesnym dyskursie medialnym (na wybranych przykładach), „Kronikarz Podlaski” 3/2018, s. 149-159.
 • Symbol dziecka w odsłonie spin jako narzędzie polityki i umacniania interesów władzy, , „Roczniki Humanistyczne” 2019 [w druku].

artykuły w monografiach:

 • Słownictwo emocjonalne w tekstach z przełomu XIX i XX wieku traktujących o poprawności językowej, [w:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś,pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2011, s. 327-343.
 • Internetowe portale plotkarskie – próba analizy językowej, [w:] Skandal w kulturze. Tabu – Trend – Transgresja, pod red. B. Płonki-Syroki, M. Ursela, Wrocław 2012, t. 2, s. 31-47.
 • Kampowy język Sary May oraz jego reminiscencje w polskich portalach plotkarskich jako zabieg autopromocyjny (na podstawie blogów „najostrzejszej internetowej krytyczki”), [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, pod. red. U. Sokólskiej, Białystok 2013, s. 195-214.
 • Odmienność kontrolowana. Internetowa efemeryda w stylu kamp z perspektywy językoznawcy (na podstawie blogów Sary May), [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, pod red. W. Supy, Białystok 2013, s. 311-327.
 • Sybir w słownikach języka polskiego oraz świadomości współczesnych Polaków, [w:] Sybir – wysiedlenia – losy – świadectwa, pod red. J. Ławskiego, S. Trzeciakowskiej, Ł. Zabielskiego, Białystok 2013, s. 59-69.
 •  „Nie jestem żadną dziwką. Nie stoję na ulicy jak tirówki, nie pracuję w burdelu jak prostytutki. Ja po prostu studiuję i w nietypowy sposób zarabiam na życie, na książki, na mieszkanie, na czesne” – miłość sprzedajna/miłość na sprzedaż w polskich portalach plotkarskich (z perspektywy językoznawcy diachronisty), [w:] Miłość sprzedajna. Antropologia miłości, t. 6, pod. red. B. Płonki-Syroki, K. Marchel, A. Syroki, Wrocław 2014, s. 471-495.
 • Glamour – magia czy mistyfikacja? Historia i definicja zjawiska w zarysie,[w:] Obszary polonistyki. Język – kultura – literatura, pod red. J. Pasterskiej, M. Kułakowskiej, A. Antas, K. Krzysztoń, Rzeszów 2014, s. 111-119.
 • O języku miłości czarownej. Przypadek Angeliny Jolie i Brada Pitta, [w:] Miłość czarowna. Antropologia miłości, t. 7, pod red. B. Płonki-Syroki, K. Marchel, A. Syroki,Wrocław 2015.
 • Pokolenie glamour – najnowszy „produkt” medialny, [w:] (Nowe) Media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, pod red. M. Karwatowskiej, B. Jarosz, Lublin 2015, s. 37-51.
 • ·         Autopromocja polityków. Językowe i pozajęzykowe mechanizmy na wybranych przykładach, [w:] Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2015, s. 469-495.
 • ·         Metamorfoza w stylu glamour. Podstawowe metody i sposoby kreowania kobiecości prezentowane przez autorów internetowych poradników modowych i lifestylowych, [w:] Metamorfozy kobiecości w życiu i literaturze, pod red. W. Jakimiuk-Sawczyńskiej, Białystok 2015, s. 207-219.
 • Mężczyzna w stylu glamour (na podstawie internetowych poradników modowych i lifestylowych), [w:] Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze, pod red. L. Mariak, J. Rychter, t. 1, Szczecin 2016, s. 271-285.
 • Generacja glamour. Wytwór medialny XXI w., [w:] Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista, pod red. B. Płonki-Syroki, M. Dąsala, K. Marchel, Wrocław 2016, s. 279-295.
 • Pokolenie glamour w świadomości współczesnej młodzieży akademickiej (z badań ankietowych), [w:] Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, pod red. A. Kisielewskiej, M. Kostaszuk-Romanowskiej, A. B. Strawińskiej, Białystok 2016, s. 31-54.
 • Słowo wstępne, [w:]  Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, pod red. A. Kisielewskiej, M. Kostaszuk-Romanowskiej, A. B. Strawińskiej, Białystok 2016, s. 9-12.
 • Doda i Nergal. Próba rekonstrukcji obrazu „miłości niemożliwej”, [w:] Miłość niemożliwa. Antropologia miłości, t. 8, pod red. B. Płonki-Syroki, A. Szlagowskiej, Wrocław 2016, s. 101-139.
 • Celebrytyzm a dziecko. Autopromocyjne strategie wykorzystujące wizerunek dziecka w polskim show-biznesie, [w:] Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze, języku, kulturze, sztuce, pod red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2017, s. 277-295.
 • Uwagi o języku współczesnych emancypantek, [w:] Przemiany formuły emancypacyjnej kobiet. Perspektywa Środkowoeuropejska, Seria I, pod red. A. Janickiej, C.F. Kiss, M. Brackiej, Białystok 2017, s. 201-220.
 • Self-monitoring w stylu glamour jako logos filozofii subiektywistycznej. Podstawowe triki „przywdziewania” autopromocyjnej maski (na podstawie internetowych poradników modowych i lifestylowych), [w:] Logos. Filozofia słowa, pod red. K. Andryszczyk, E. Gorlewskiej, K. Korotkicha, Białystok 2017, s. 73-95.
 • Autopromocja w edukacji akademickiej, [w:] Edukacja polonistyczna – metamorfozy kontekstów i metod, pod red. M. Karwatowskiej, L. Tymiakina, Lublin 2017, s. 137-162.
 • Historia i definicja terminu personal branding. Zarys problematyki, [w:] Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Białystok 2017, s. 364-386.
 • Kreowanie znaczeń we współczesnej nowomowie, [w:] PRL-owskie re-sentymenty, pod red. A. Kisielewskiej, A. Kisielewskiego, M. Kostaszuk-Romanowskiej, Gdańsk 2017, s. 307-330.
 • Semantyczna charakterystyka słownictwa tekstów o charakterze poprawnościowym przełomu XIX i XX wieku (na podstawie poradników językowych Aleksandra Walickiego i Aleksandra Łętowskiego), [w:] Studia Kresowe, pod red. K. Węgorowskiej, t. 2, Zielona Góra 2017 [w druku].
 • Patchwork family – społeczna redefinicja pojęcia, [w:] Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, języku, kulturze, pod. red. L. Mariak, Szczecin 2018 [w druku].
 • Od dawnych wód po współczesne: resort, spa oraz wellness – definicja, typologia oraz funkcje uzdrowiska (ze szczególnym uwzględnieniem Krynicy-Zdroju). Perspektywa diachroniczna, [w:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy Zdroju w kontekście europejskim, pod red. B. Płonki-Syroki, Wrocław 2018 [w druku].

artykuły recenzyjne:

 • [rec.] M. Karwatowska, Autorytety w opinii młodzieży, Lublin 2012, ss.244,  „Białostockie Archiwum Językowe” 2012, nr 12, s. 375-381.
 • [rec.] M. Grzelka, A. Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym, Poznań 2012, ss. 290, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 13, Białystok 2013, s. 465-471.
 • [rec.] B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013, ss. 286,„Białostockie Archiwum Językowe” 2014, nr 14, s. 319-327.
 • [rec.] A. Seniów, Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Rozprawy i studia [Uniwersytet Szczeciński]”, t. (MXXXIV) 960, Szczecin 2017, ss. 321, „Białostockie Archiwum Językowe” 2017, nr 17, s. 415-422.
 • ·         [rec.] A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Kultura Komunikacji Językowej 5: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, Poznań 2018, ss. 442, „Białostockie Archiwum Językowe” 2018, nr 18.
 • [rec.] Urszula Sokólska, „O mowo polska, ty ziele rodzinne…”. Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny, Białystok 2017, ss. 337, „Roczniki Humanistyczne” 2019.

 

Strony internetowe:

 

 

Zainteresowania badawcze:


dzieje polszczyzny kresowej; język w Internecie; kicz w języku mediów; estetyka kampu; children studies; autoprezentacja, autopromocja, personal branding w komunikacji masowej; zjawisko manipulacji we współczesnym dyskursie medialnym; doświadczenie glamour; procesy globalizacyjne i ich odzwierciedlenie w polszczyźnie XXI wieku.

 

Dydaktyka:


historia języka polskiego; kultura języka polskiego; język w mediach; komunikacja językowa; komunikacja językowa w bibliotece; praktyczna stylistyka języka polskiego; teorie komunikacji społecznej; krytyka i opracowanie informacji w środowisku cyfrowym; konwersatoria: Polszczyzna kresowa – historia i współczesność, Nowe tendencje w języku mediów, (Auto)promocja w języku i kulturze; seminaria licencjackie: Język doby nowopolskiej na podstawie wybranych tekstów artystycznych, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku - charakterystyczne zjawiska, procesy, tendencje.

 

Współpraca międzynarodowa

(Współ)recenzent („Academic Advisory Board”) XXII tomu „Polyslavu” – cyklu zawierającego materiały pokonferencyjne Europejskiego Stowarzyszenia Slawistów „Polyslav”; Harrassowitz Verlag (Wiesbaden).

Inne informacje:


Członek w Towarzystwa Kultury Języka Polskiego (oddział w Białymstoku).
Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (oddział w Białymstoku).

Członek redakcji językowej „Bibliotekarza Podlaskiego. Ogólnopolskiego Naukowego Pisma Bibliotekoznawczego i Bibliologicznego”.

Członek rady redakcyjnej „Prób”. Pisma Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Członek komitetu organizacyjnego Podlaskich Akademickich Mistrzostw w Ortografii (2015).

Współpraca z Podlaskim Oddziałem Wspólnoty Polskiej na Białorusi.
Współpraca z Polską Macierzą Szkolną na Białorusi.

Współpraca z Wydawnictwem Uniwersyteckim Trans Humana (2016).

Koordynator cyklu Wykładów otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2017).

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (2017).

Współpraca ze Studiem Graficznym s.c. „Mucha Na Dziko” (2017).

Kontakt:

tel. służbowy: (85)745-74-74 , email służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi