Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski

bn

Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski

Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski

 

Stopnie naukowe:

1979 – magister filologii polskiej; Wydział Humanistyczny Filii UW w Białymstoku

1985 – doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

1997 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

2013 – profesor nauk humanistycznych

 

Najważniejsze publikacje książkowe:

a/ monografie autorskie:

 - Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie  XIX wieku (na materiale czasopism), Białystok 1996.

- Z zagadnień kontaktów językowych, Białystok 2010.

- Słownik Mrongowiusza. Zródło do historii polskiej leksyki i leksykografii, Białystok 2011.

 

b/ naukowa redakcja i współredakcja, współautorstwo książek zbiorowych:

 - Wilno i Kresy północno-wschodnie, t. III: Polszczyzna kresowa, Białystok 1996.

- Polszczyzna północno-wschodnia 2, Białystok 1999.

- Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci, t. III: W kręgu języka, Białystok 2000.

- Przyszłość języka, Białystok 2001.

- Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Białystok 2006.

- Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe z Polski północno-wschodniej, Białystok 2009.

- Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues of Phraseological Studies, Białystok 2011.

 

Ważniejsze inne publikacje:

a/ artykuły w czasopismach:

O kilku wypadkach hiperpoprawności w języku mieszkańców wschodniej Białostocczyzny, „Slavia Orientalis” XXXIX, 1990, s. 371-375.

Osobliwe zapożyczenia ze źródła niemieckiego w polszczyźnie ogólnej

1 poł. XIX w. (na materiale czasopism), „Poradnik Językowy” 1990, 7, s. 530-540.

Z dziejów ober(-) w języku polskim, „Prace Filologiczne” 1995, s.175-187.

Cytaty obcojęzyczne w  dziejach polszczyzny jako problem badawczy, „Prace Filologiczne” XLV (2000), s. 405-415.

Makaronizmy końca XX wieku, „Białostockie Archiwum Językowe” 1(2001), s.93-111.

Glosa do wyników kontroli realizacji ustawy o języku polskim, „Białostockie Archiwum Językowe” 4 (2004), s. 133-147.

Źródła niemiecko-polskich słowników Krzysztofa Celestyna  Mrongowiusza, „Prace Filologiczne” LI (2006), s. 247-260.

Wpływy języka niemieckiego na polszczyznę w zakresie słownictwa, „Poradnik Językowy” 5 (2007), s. 14-24.

Polska gwara okolic Drohiczyna na przełomie XIX i XX wieku „Prace Filologiczne” LIII, 2007, s. 419-426.

Przekładowy słownik niemiecko-polski z połowy XIX wieku jako zapis językowej świadomości słownikarza, „Studia Językoznawcze”, t. 8, Szczecin 2009, s. 83-93.   

Nieznane „warszawizmy” z połowy XIX wieku, „Poradnik Językowy” 1 (2010),

s. 92-101.

Polskie słownictwo sportowe w świetle słowników XX wieku, „Prace Filologiczne” LVIII, 2010, s. 283-298.

W sprawie wpływów języka niemieckiego na polszczyznę, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 17 (2010), s. 113-129.

Cytaty z Mickiewicza u Mrongowiusza, „Białostockie Archiwum Językowe” 11 (2011), s. 125-145.

Pierwiastek onomastyczny w polskiej terminologii sportowej, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 12 (2012), s. 21-30.

Świat nazw własnych  w niemiecko-polskim  słowniku Mrongowiusza, „Białostockie Archiwum Językowe” 12 (2012), s. 165-182.

Słownik Mrongowiusza – między Lindem a Słownikiem wileńskim, „Prace Filologiczne” 64 (2013), s. 225-243.

O nazwach rozrywek umysłowych w polszczyźnie, „Białostockie Archiwum Językowe” 13 (2013), s. 227-252.

b/ rozdziały  w monografiach:

 - Mowa mieszkańców Sokółki w woj. białostockim, [w:] Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych, red. B. Falińska, Wrocław 1989, s.87-96.

- Z metodologii badań pogranicza językowego północno-wschodnio-polskiego, [w:] Słowiańskie pogranicza językowe. Zbiór studiów pod red. K. Handke, Warszawa 1992, s. 103-108.

- O niektórych kresowizmach słowotwórczych w polszczyźnie północno- wschodniej. Formacje na -ajło, [w:] „Studia nad polszczyzną kresową” t. VII, red. J. Rieger, W. Werenicz, Wrocław 1994, s. 141-149.

- Wydawnictwa poprawnościowe z 2 połowy XIX i początku XX wieku jako źródła do historii języka polskiego, [w:] Witold Doroszewski. Mistrz i nauczyciel, pod red. B. Falińskiej, Łomża 1998, s. 269-276.

- Język mieszkańców Białegostoku w końcu XX wieku, [w:] Białystok w 80-leciu. W rocznicę odzyskania niepodległości 19.02.1919 – 19.02.1999, pod red. C. Kukli, Białystok 2000, s. 211-222.

- O przyszłości polskich gwar ludowych, [w:] Przyszłość języka, red. S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski, Białystok 2001, s. 97-112.

- Słowniczek gwary augustowskiej Aleksandra Osipowicza jako rekonstruowane źródło do historii polskiej leksykografii gwarowej, [w:] Gwary dziś 2: Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, Poznań 2003, red. J. Sierociuk, s. 97-103.

- Dorobek białostockiego językoznawstwa polonistycznego w 40-leciu (1964-2004), [w:] Język polski. Współczesność. Historia, pod red. W. Książek-Bryłowej, M. Nowak, Lublin 2007, s. 169-183.

- Język w prasie – prasa o języku, w: Język trzeciego tysiąclecia III. Tom I: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. G. Szpila,  Kraków 2005, s. 355-366.

- Inspiracje kulturowe we współczesnym nazewnictwie polskim, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Białystok 2006, s. 309-316.

- Stan i perspektywy gwary ludowej w warunkach językowego pogranicza polsko-białoruskiego, [w:] Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, red. J. Sierociuk, Poznań 2006, s.  99-107.

- Egzotyzacja  współczesnych polskich nazw własnych refleksem społecznych zmian i potrzeb,  [w:] Nowe nazwy własne. Nowe stanowiska metodologiczno-badawcze, red. B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2008, s. 81-94.

- Językowy obraz polskiego sportu (na materiale ogólnopolskiej i lokalnej prasy codziennej), [w:] „Media Studies”. Refleksje nad stanem obecnym, red. K. Stępnik, M. Rajewski.  Lublin 2008, s. 349-364.

- Niektóre językowe skutki feminizacji sportu, [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2011, s. 161-172.

- Współczesne polskie słownictwo sportowe w oświetleniu normatywnym, [w:] Polskie, dżwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System – teksty – norma – kodyfikacja, Warszawa, red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 262-274.

- Współczesna polska frazeologia sportowa z perspektywy leksykograficznej,[w:]Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues of Phraseological Studies, Białystok 2011, s. 129-152.

- Wartościowanie jako element opisu leksykograficznego (na przykładzie historycznego słownika przekładowego), [w:] Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2012, s. 42-57.

- Walory humorystyczne historycznych słowników przekładowych, [w:] Humor w perspektywie kulturowo-językowej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s, 149-164.

- „Pan Tadeusz” jako źródło niemiecko-polskich słowników Mrongowiusza, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia...,  Księga jubileuszowa dedykowana prof. Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej, Poznań 2013, s. 499-512.

- Nowe zjawiska w polskiej publicystyce sportowej, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacja, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca,Chełm 2013, s. 124-136.

Zainteresowania badawcze:

historia języka polskiego, dialektologia, onomastyka,

historyczna leksykografia ogólna i gwarowa, polszczyzna kresowa

współczesna polszczyzna, język w mediach, język miasta,

polska terminologia sportowa

 

Dydaktyka:

Wykłady: Historia języka polskiego, Metodologia badań językoznawczych,

Język w zachowaniach społecznych.

Seminaria: licencjackie, magisterskie, doktorskie

 

Pełnione funkcje:

1985-1998 widedyrektor Instytutu Filologii Polskiej UwB; Wydział Humanistyczny Filii UW w Białymstoku

1999-2005 prorektor Uniwersytetu w Białymstoku

2008- dziekan Wydziału Filologicznego UwB

 

Inne dane:

 

Redaktor naczelny  rocznika „Białostockie Archiwum Językowe” (od 2000)

Redaktor serii wydawniczej „Białostockie Studia Językoznawcze” (od  1998)

Członek kolegium redakcyjnego rocznika „Słowo. Studia Językoznawcze”

(Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego; od  2010)

Członek kolegium redakcyjnego rocznika „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”

(Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; od 2010)

 

Dane kontaktowe:

Dyżur: poniedziałki, czwartki, p. 83, 146

(o85) 745 74 76

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi