dr hab. prof. UwB, Violetta Wejs-Milewska

foto

dr hab. prof. UwB, Violetta Wejs-Milewska

Dr Violetta Wejs-Milewska – historyk i antropolog literatury, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się literaturą XX w., rozpatrywaną interdyscyplinarnie pod kątem antropologii pogranicza kultur oraz problemów psychospołecznych w sytuacji wyobcowania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego oraz przypadku emigracji polityczno-kulturalnej po 1939 r. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się nie tylko literatura piękna, ale i publicystyka, esej, felietonistyka uprawiana zwłaszcza w Radiu Wolna Europa, epistolografia emigracyjna, a liczne kwerendy archiwalne w ośrodkach krajowych (m.in. Archiwum RWE w Warszawie, Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Ossolineum, Archiwum Romana Palestra w BUW, Czesława Straszewicza w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Archiwum Emigracji w Toruniu) oraz w zbiorach zagranicznych (Archiwum Tymona Terleckiego w Oxfordzie, Biblioteka Polska w Rapperswilu i Londynie czy w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku) zaowocowały powstaniem prac o problematyce polskiej emigracji politycznej po 1939 r. Stanowią one również istotny przyczynek do pełniejszego poznania twórczości Tymona Terleckiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Tadeusza Nowakowskiego, Witolda Gombrowicza, Andrzeja Bobkowskiego, Jerzego Stempowskiego, Józefa Wittlina, Kazimierza Wierzyńskiego, Marii Danilewicz Zielińskiej. Zwieńczeniem wieloletniej pracy archiwalnej była pierwsza monografia Czesława Straszewicza (1904-1963), jak również szkice o sytuacji pisarza w polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Zainteresowania literaturą na wychodźstwie dopełniają szkice o twórczości Józefa Mackiewicza oraz Zofii Bohdanowiczowej.

          Realizowała grant badawczy własny [KBN HO1C 007 27 w latach 2004-2007 na temat „Radio Wolna Europa na szlakach twórców”], opiniowała i opiekowała się studenckim grantem Collegium Invisibile w roku 2009, który zwieńczyła sesja i towarzysząca jej wystawa powstała przy współpracy Białostockiego Oddziału IPN oraz Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, poświęcona „Polsce Walczącej” redagowanej przez Tymona Terleckiego. W ramach Erasmusa-Sokratesa przebywała między 30 kwietnia a 5 maja 2006 r. w Turynie z cyklem wykładów o literaturze emigracyjnej. Uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych związanych tematycznie z problematyką emigracyjną [organizowanych m.in. przez ośrodki uniwersyteckie w Białymstoku, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Lublinie, Przemyślu oraz przez ośrodki wychodźcze w Rapperswilu, Londynie]. Zorganizowała w r. 2007 wraz z Białostockim Oddziałem IPN (przy pomocy dr Ewy Rogalewskiej) międzynarodową konferencję: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Emigracja powrześniowa na mapie kultury nie tylko polskiej oraz była inicjatorką i współorganizatorką konferencji Tradycja, formy i przemiany dyskursu podróżniczego w literaturach narodowych (Białystok 2009). W latach 1989, 1994, 1998, 2000 uczestniczyła w organizacji międzynarodowych konferencji z cyklu Wilno i Wileńszczyzna oraz zjazdu walnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

        Pełniła funkcje prezesa Białostockiego Oddziału Towarzystwa im. A. Mickiewicza, członka Komisji Rewizyjnej przy zarządzie głównym Towarzystwa, członka Rady Bibliotecznej Biblioteki im. Jerzego Giedroycia, zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UwB. Jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan, redakcji „Biblioteka Pamięci i Myśli” oraz „Poetyka i Horyzonty Tradycji”.

         Nagrodzona „Nagrodą Rektora Uniwersytetu w Białymstoku” za działalność naukową w r. 2001, 2003, 2008; za działalność naukową i organizacyjną w r. 2005, 2006; za działalność organizacyjną w r. 2000, 2004, 2007, 2009. Otrzymała w 2009 r. nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie ufundowaną przez Władę Majewską za najlepszą książkę o emigracji napisaną w kraju: Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007 [Arcana].  

            Prowadzi zajęcia z nauk pomocniczych na I roku FP pierwszego stopnia, z teorii literatury [na III roku FP pierwszego stopnia], z metodologii literatury [na I roku FP drugiego stopnia], antropologii literatury [na I roku drugiego stopnia], a także seminarium magisterskie, seminarium licencjackie, konwersatorium z literatury emigracyjnej. Zajmuje się popularyzowaniem badań literaturoznawczych w polskim radiu i telewizji.                                                                       

Magisterium w r. 1983, doktorat w r. 2001: Wizja kryzysu świata i człowieka w twórczości Czesława Straszewicza  (pisany pod kierunkiem prof. zw. Elżbiety Feliksiak, zrecenzowany przez prof. Hannę Gosk i prof. Krzysztofa Dybciaka; obroniony na Uniwersytecie Warszawskim)                                                                     

                                                         MONOGRAFIE

 Wykorzenieni i wygnani. O twórczości Czesława Straszewicza, Kraków 2003, Arcana [s. 361

 Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007, Arcana [s. 764]

Wykluczeni – emigracja, kraj. Studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje), Białystok 2012, Wydawnictwo UwB, [s. 544]

                                                              ARTYKUŁY

Między powieścią a dramatem. „Wystawa bogów” Czesława Straszewicza jako cykl epicki, w: Cykl epicki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Białystok 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 309-318

Radio w twórczości Czesława Straszewicza, w: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej I, red. J. Kryszak, R. Moczkodan, Toruń 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 155-186

Pióra w ukropie i pióra suche. Wokół eseju Czesława Straszewicza „Pióra w ukropie albo strach nami rządzi”, „Arcana” (Kraków) 2001, nr 5, s. 81-95

Archiwum radiowe Czesława Straszewicza (wstęp), „Kresy” (Lublin) 2001, nr 47, s. 234-237

Korespondencja:  Jan Nowak – Witold Gombrowicz (wstęp), „Kresy” 2002, nr 3-4, s. 222-225

Czesława Straszewicza człowiek wędrujący. Tragikomiczny los obieżyświatów w „Katedrze Sandwiczów”, w: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 277-292

Czesław Straszewicz [hasło], w: Słownik Biograficzny Białostocko-Łomżyńsko-Suwalski, z. 2, Białystok 2003, s. 135-138

Andrzej Bobkowski i Radio Wolna Europa. Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim (wstęp), „Kresy” 2003,  nr 4, s. 199-202

Dylematy klerka na wygnaniu. Słów kilka o pewnej dyskusji z lat 50., w: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej II, red. B. Czarnecka i J. Kryszak, Toruń 2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-32

Człowiek i etnos w humanistycznej refleksji Tymona Terleckiego (w świetle publikacji paryskiej „Kultury”), w: Tymon Terlecki. Etos emigranta, red. J. Kryszak i M. Mroczkowska, Toruń 2004, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, s. 91-104

Czesław Straszewicz [hasło],w: Polski Słownik Biograficzny (PAN), T. XLIV/2, z. 181, Kraków 2006, s. 219-222

O socrealizmie z urugwajskiego oddalenia. Rzecz o „Kociołku na Ziemowita” Czesława Straszewicza, w: Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, s. 599-610 [Obrazy Kultury Polskiej]

Krytyka jako naglący monit. Gustaw Herling-Grudziński w roli felietonisty  Wolnej Europy, w: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. I, red. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal, Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 223-241

Maria Danilewicz Zielińska w archiwum Polskiej Sekcji RWE, w: Aleksandrów – Londyn – Feijo. Maria Danilewicz Zielińska, szkice – korespondencja – wspomnienia, red. B. Czarnecka, J. Wolski, Rzeszów 2007, Biblioteka „Frazy”, s. 68-86

Witold Gombrowicz i Polska Sekcja Radia Wolna Europa (1954-1969), w: Życie literackie Drugiej Emigracji Niepodległościowej III, red. J. Kryszak, Toruń 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 42-61

Radio Wolna Europa w roli promotora kultury (nie tylko polskiej), w: Literatura emigracyjna w szkole, pod red. Z. Kudelskiego i S. J.Żurka,Lublin 2008, Towarzystwo Naukowe KUL, s.121-134

Zofii Bohdanowiczowej literackie związki z Wilnem i Litwą, w: Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wilno 23-24 października 2008 roku, pod red. M. Dawlewicza, Wilno 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego, s. 165-178

Słowo w dialogu. Tymon Terlecki w Wolnej Europie, w: Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, pod red. J. Jarzębskiego i A. Juszczyka, Przemyśl 2009, Państwowa Wyższa Szkoła Europejska, s. 257-271

Stanisław Wyspiański w teatrologicznej refleksji Tymona Terleckiego, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, pod red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s.  341-350

RWE na emigracyjnym szlaku twórców. Casus Romana Palestra, w: Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej. Materiały konferencji naukowej, Warszawa 30 listopada – 1 grudnia 2007, pod red. A. Borzyma i J. Sadowskiego, Warszawa 2009, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, s. 169-184

Zdrada klerków? Intelektualiści krajowi >pod lupą< komentatorów z RWE, w: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, pod red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej, Białystok 2009, Trans-Humana, Wydawnictwo UwB, s.157-176

W stronę historii radia. Strategie retoryczne publicystyki polskiej sekcji RWE wobec paradoksu komunikacji z odbiorcą krajowym, w: Styl – dyskurs – media, pod red. B. Bogołębskiej i M. Worsowicz, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 317-330

Między nowością a stereotypem. Pisarstwo Czesława Straszewicza w świetle krytyki postkolonialnej, w: Dwudziestolecie 1918 – 1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, pod red. A. S. Kowalczyka, T. Wójcika, A. Zieniewicza, Warszawa 2010, Elipsa, s. 213-230

Literatura jako fakt społeczny. Próba porównania dawnego i nowego Dwudziestolecia, w: Nowe Dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, pod. Red. H. Gosk, Warszawa 2010, Elipsa, s. 13-28

Z czyśćca niepamięci ( Wystąpienie w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie), „Pamiętnik Literacki” [Londyn], 2010, t. 39, s. 23-31

Tożsamość w kryzysie. Nacjonalistyczna aura pisarstwa Czesława Straszewicza, w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej,  pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2011,Wydawnictwo UMCS, s. 333-346

O kreatywnym znaczeniu wyobraźni poetyckiej i jej dylematach estetyczno-poznawczych, w: Prace poświęcone profesor Elżbiecie Felisiak, pod red. E. Sidoruk i M. Lesia, Białystok 2011. Trans-Humana, s. 23-42

Roman Palester’s „The Marsyas Conflict” as a Radical Vision of the Emigration, “Musicology Today” 2011, v. 8, s. 26-60

Rzeczy teatralne. Tymon Terlecki w londyńskim studiu Radia Wolna Europa, „Pamiętnik Teatralny” 2012, nr 1, s. 291-316

Laudacja z okazji przyznania przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana” w Białymstoku Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego prof. Elżbiecie Feliksiak (listopad 2012).

                                                    PRACE   EDYTORSKIE

Archiwum radiowe Czesława Straszewicza, „Kresy” 2001, nr 3, s. 237-249

Korespondencja: Jan Nowak-Witold Gombrowicz, „Kresy” 2002, nr 3-4, s. 225-248

Andrzej Bobkowski i Radio Wolna Europa. Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, „Kresy” 2003, nr 4, s. 203-215

red. wespół z Ewą Rogalewską tomu: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Białystok 2009, Trans-Humana, Wydawnictwo UwB, s. 936

oprac. not do: Gustaw Herling-Grudziński, Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947-1956, t. 2, pod red. W. Boleckiego, Kraków 2010, Wydawnictwo Literackie

                                                              INNE
– audycje radiowe i telewizyjne: udział, konsultacja merytoryczna, wybór archiwaliów

Czesław Straszewicz – audycja Radia Białystok, red. G. Walczak, emisja 18 XI 2003 (25 min)

                              [audycje radiowe dla I i II programu Polskiego Radia]:

Tymon Terlecki w 100-lecie urodzin (udział, koncepcja merytoryczna, materiał archiwalny), przygotowana przez Redakcję Kultury Polskiego Radia – red. A. Lisiecką i E. Łukomską, emisja grudzień 2005 (55 min)

Czesław Straszewicz, emisja – czerwiec 2006 (55 min)

Gombrowicz i Straszewicz, emisja – grudzień 2006 (55 min)

Gustaw Herling-Grudziński (przygotowanie materiałów archiwalnych RWE), emisja – grudzień 2006

Czesław Straszewicz (przygotowanie materiałów archiwalnych do audycji i udział w nagraniu „Erraty do biografii”), emisja 21 maja 2008 – program I, II „Polonia” (Telewizja Polska).

         Miejsce pracy: Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki1, pokój 56-57. Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi