Dr hab. Irena Szczepankowska, prof. UWB

foto

dr hab. Irena Szczepankowska, prof. UWB

1. DANE OSOBOWE

Irena Szczepankowska, doktor habilitowany

Miejsce pracy:   Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej, Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

Stanowisko służbowe: profesor Uniwersytetu w Białymstoku                                                

2. PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

 • (1988 r.) magister filologii polskiej (po studiach na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku)
 • (1995 r.) doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • (2005 r.) doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (kolokwium na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

3. NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

książki:

 • Nomina attributiva w gwarze łomżyńskiej. Studium leksykalno-słowotwórcze, wyd. Trans Humana, Białystok 1998.
 • Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, cz. I: Pojęcia prawne, cz. II: Wypowiedzi normatywne, Białystok: Wyd UwB, 2004.
 • Studia nad polszczyzną epoki stanisławowskiej, Białystok: Wyd. UwB, 2004.
 • (red.) Styl a semantyka, Białystok: Wyd. UwB, 2008.
 • Semantyka i pragmatyka językowa. Słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu, Białystok: Wyd. UwB, 2011.

artykuły (wybrane z około 60 opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych):

 • Jurydyzacja dyskursu publicznego w środkach masowego przekazu, „Poradnik Językowy”, z. 5 / 2003, s. 14-25.
 • Akty obrazy słownej – problem językoznawczej i prawniczej interpretacji wypowiedzi, [w:] Język – prawo – społeczeństwo, red. E. Malinowska, Opole 2004, s. 87-100.
 • Kształcenie kompetencji komunikacyjnej Polaków w zakresie prawa – tradycja i współczesność. Wnioski dla przyszłej polityki edukacyjnej, [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2005, s. 197-205.
 • Rola łaciny w kształtowaniu terminologii prawa polskiego w okresie od XVI do XVIII wieku, [w:] Język w urzędach i w sądach, red. M. T. Lizisowa, Kraków 2006, s. 75-89.
 • Problemy z tłumaczeniem na język polski tekstów oficjalnych (na materiale dokumentówpublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), „Poradnik Językowy”, z. 7/2006, s. 3-15.
 • Piekło chaosu czy piekło porządku – ku czemu zmierza międzyludzkie komunikowanie się?, [w:] Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, t. 1, red. K. Korotkich i J. Ławski, Wydawnictwo UwB, Białystok 2006, s. 337-348.
 • Między logiką a konwersacją: o zjawisku podwójnej negacji w języku naturalnym, „Poradnik Językowy”, z. 2/2007,  s. 12-21.
 • Czym jest „pojęcie” we współczesnym językoznawstwie?”, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 7/2007, s. 169-183.
 • O modalności i negacji w wypowiedziach dyrektywnych – logiczne i pragmatyczne aspekty analizy semantycznej, [w:] Język w urzędach i sądach II, red. M. T. Lizisowa, , Kraków: Wyd. Collegium Columbinum 2008, s. 19-29.
 • Prawo i wolność w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej przedrozbiorowej (podstawowe problemy badawcze), „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 75-93.
 • Języki prawa w państwie polsko-litewskim (od XVI do XVIII wieku) z perspektywy komunikacji kulturowej i praktyk translatorkich, „Legilingwistyka Porównawcza” (International Journal for Legal Communication), t. 3/2010, wyd. Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu, s. 121-133.
 • Komunikacja prawno-sądowa z perspektywy retoryki, stylistyki i tekstologii, „Stylistyka” XX/2011, s. 145-163.
 • Polska debata publiczna na tle europejskiej kultury komunikacyjnej, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XV: Językowa przeszłość Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak, D. Czyż, Łomża: Towarzystwo Kultury Języka, 2011, s. 189-202.
 • Les liens entre les discours constitutionnel polonais, français et américain au XVIIIe siècle, [w:] Inspirations: English, French and Polsh Cultures, (eds.) D. Guzowska, M. Kamecka, Białystok: Wyd. UwB 2011, s. 145-162.
 • The Directive and Peruasive Style of a Legislative Speech Act and the Transformations Thereof (Illustrated with the Polish Legal Discourse), [in:] Transparency. Power and Control. Perspectives on Legal Communications, (eds.) V.K. Bhatia, Ch.A.Hafner, L. Miller, A. Wagner, Surrey/Burlington: ASHGATE PB, 2012, pp. 51-66.
 • Equivalence of contemporary English and Polish legal texts with reference to selected documents of the European Union, [w:]Directions in English-Polish Contrastive Research, red. A. Rozumko, D. Szymaniuk, Wyd. UwB 2012, s. 119-138.
 • O semantyce zaimków, “Białostockie Archiwum Językowe”, nr 12/2012.

 4. ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • semantyka słownictwa i wypowiedzi (użytkowych i artystycznych); pragmatyka dyskursu publicznego
 • polski język prawny (pojęcia, style, dyskursy, gatunki wypowiedzi) w kontekście rozwoju innych europejskich języków prawa

 5. REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE

 • grant indywidualny KBN (2H01D01925) w latach 2003-2004 (Język prawny I Rzeczypospolitej w Zbiorze praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego)
 • kierowanie zespołowym projektem badawczo-naukowym finansowany ze środków MNiSW przeznaczonych na badania statutowe w latach 2010-12 (Gramatyka, semantyka i pragmatyka języka polskiego)
 • indywidualny projekt badawczy w ramach badań statutowych, realizowany od roku 2013 (Teksty użytkowe i artystyczne z perspektywy semantyki i pragmatyki językowej)

 7) PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH, PRACA ORGANIZACYJNA, FUNKCJE

 • członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
 • członkini Zespołu Języka Prawnego Rady Języka Polskiego PAN.
 • członkini Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej; Rady Wydziału Filologicznego UwB oraz komisji językoznawczej ds. przewodów doktorskich
 • członkini komitetu redakcyjnego „Białostockiego Archiwum Językowego”
 • członkini zespołu recenzenckiego w czasopiśmie naukowym„Stylistyka”
 • recenzentka w przewodach doktorskich, w tym na Uniwersytecie w Tuluzie (Francja), i habilitacyjnych

8) DYDAKTYKA

na kierunku: filologia polska (UwB)

 • Semantyka i pragmatyka językowa (wykład i ćwiczenia)
 • Lingwistyka tekstu (wykład)
 • Wartości i stereotypy w dyskursie publicznym (wykład)
 • Seminarium magisterskie

na Filolgicznych Studiach Doktoranckich UwB:

 • Seminarium doktorskie,
 • Semantyka językoznawcza (wykład)

9) KONTAKT                                              

tel. służb. 85 745 74 56; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi