Prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski

foto

Prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski


Jarosław Mariusz Ławski, urodzony 08.08.1968, Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku (matura: 1987).

Studia wyższe: filologia polska, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; ukończenie studiów: 28 maja 1992 roku z wynikiem dobrym. Tytuł rozprawy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. H. Krukowskiej: Tadeusza Micińskiegoksięga unicestwienia”: „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak). Publikacja magisterium: 1995.

Doktorat: IBL PAN; obrona X 2000, zatwierdzenie doktoratu: 8 I 2001, promotor pracy: prof. H. Krukowska; tytuł rozprawy: Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. (MickiewiczMalczewskiSłowackiKrasiński); recenzenci: prof. dr hab. J. Bachórz (UG) i prof. dr hab. W. Gutowski (UKW). Publikacja doktoratu: 2003.

Habilitacja: IBL PAN: kolokwium –  18 października 2005 roku; tytuł rozprawy – Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 582); recenzenci: prof. dr hab.  J. Brzozowski (UŁ), prof. dr hab. W Szturc (UJ), doc. dr hab. Elżbieta Kiślak (IBL PAN); kolokwium przyjęte jednogłośnie, zatwierdzenie: 8 II 2006.

Tytuł profesora otrzymał w czerwcu 2012 roku.

Praca zawodowa:

 - od początku: 1 października 1992 roku asystent – najpierw – w  Instytucie Filologii Polskiej Filii UW w Białymstoku, następnie od 1997 roku Uniwersytetu w Białymstoku;

 - od 2001 roku adiunkt w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu zajęcia dydaktyczne: literatura romantyzmu polskiego i europejskiego (ćwiczenia i konwersatoria, wykłady), analiza dzieła literackiego, seminarium magisterskie (65 magistrów wypromowanych);

 - od 1 sierpnia 2006 roku prof. Uniwersytetu w Białymstoku; opiniodawcy w przewodzie: prof. dr hab. Stanisław Makowski, prof. dr hab. Wojciech Gutowski.

 - W latach 2006-2009 kierownik Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Członek Rady Naukowej IFP oraz Rady Naukowej Wydziału Filologicznego UwB.

Doktoranci: 11 doktorantów, w tym wypromowany dr Marcin Lul (IBL PAN, czerwiec 2010, z wyróżnieniem; tytuł rozprawy: „Tragikomedia życia poety”. Artysta i świat w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, recenzenci: doc. dr  hab. Mikołaj Sokołowski, IBL PAN, prof. dr hab. Józef Bachórz , UG); doktoranci studium doktoranckiego – 7; doktoranci indywidualni – 3 ( w tym otwarty przewód mgra Marcina Bajki, Uniwersytet w Białymstoku).

Współpraca naukowa [ośrodki wybrane]:

Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie,

Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Konferencje i publikacje naukowe: udział z referatem: około 60; inne sesje około 30;

Organizował m.in. następujące sesje naukowe:

- Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziem-nomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Białowieża 17-18 maja 2007.

- Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Krukowskiej, Białystok 25-26 października 2007.

- Starość. Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność, Białystok, 13-14 listopada 2008.

- Piękno Słowackiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Białystok 6-9 maja 2009 – organizator, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, Białystok V 2012

Stafan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej, Białystok – Konstancin – Warszaawa V/VI 2011

Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa, Białystok 2012

Żydzi wschodniej Polski. Kultura – Tradycja – Piśmiennictwo, Białystok 19 czerwca 2012

Józef Ignacy Kraszewski 1812-2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet. Warszawa – Białystok, Romanów 14-16 listopada 2012

Udział w projektach ogólnopolskich (grantach):

  - Grant KBN nr  1 H01 047 12 – Antyk romantyczny – model europejski i wariant Polski ( ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków) przy UMK i OBTA UW;

- Grant MEiNS nr 1 H01C 053 30 – Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie przy OBTA UW;

- Grant Przekształcenia antycznych tematów, mitów i symboli w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu – grant KBN nr 5 H01C 034 21 przy UMK i OBTA UW.

Inne działania naukowe:

 - Redaktor naczelny Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”, wydawanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku od 1994 roku: 20 tomów;

 - Członek Rady Redakcyjnej: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa.

 - Członek Rady Redakcyjnej „Śląskich Studiów Polonistycznych”, Katowice, Uniwersytet Śląski.

 - Redaktor (4 tomy) i współpracownik Serii Wydawniczej „Antyk Romantyków”

 - Kierownik Zakładu Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych Wschód – Zachód,

  - Od 2012 roku Kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

  - Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa „Piękno Juliusza Słowackiego. Estetyka – Idee – Język”, Uniwersytet w Białymstoku.

 - Inicjator i przewodniczący Rady Redakcyjnej Serii Naukowej Colloquia Orientalia Bialostocensia” [zainicjowanej w 2010 roku].

 - Członek Rady Naukowej „Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza” [Białoruś, Uniwersytet im. Janki Kupały Grodnie].

 - Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Ważniejsze książki:

Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Białystok 2006

Bo na tym Świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, WydawnictwoSłowo / ObrazTerytoria, Gdańsk2008, ss. 345.

 J. Słowacki, Horsztyński, wstęp i opracowanie Jarosław Ławski, Seria I, Biblioteka Narodowa,  nr 314, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Ossolineum,  Wrocław 2009, ss. 210.

 Mickiewicz, mit, historia. Studia, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010, ss. 440.

Współredaktor kilkunastu tomów prac naukowych wydanych w Warszawie i Białymstoku.

Dydaktyka: ostatnio prowadzi sesminaria magisterskie na polonistyce i kulturoznawstwie; wykłady z historii kultury i mitoznawstwa na kulturoznawstwie, konwersatorium o ironii na polonistyce. Prowadzi sesminarium doktoranckie na polonistyce.

Obecnie [2012] ropoczyna jako kierownik oraz główny wykonawca realizacje dwóch grantów MniSW: edycję serii Czarny Romantyzm, wydania pism rozproszonych Ostkara Kolberga.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi