Prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski

foto

Prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski

85 7457468  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jarosław Mariusz Ławski, urodzony 08.08.1968, Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku (matura: 1987).

Studia wyższe: filologia polska, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; ukończenie studiów: 28 maja 1992 roku z wynikiem dobrym. Tytuł rozprawy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. H. Krukowskiej: Tadeusza Micińskiegoksięga unicestwienia”: „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak). Publikacja magisterium: 1995.

Doktorat: IBL PAN; obrona X 2000, zatwierdzenie doktoratu: 8 I 2001, promotor pracy: prof. H. Krukowska; tytuł rozprawy: Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. (MickiewiczMalczewskiSłowackiKrasiński); recenzenci: prof. dr hab. J. Bachórz (UG) i prof. dr hab. W. Gutowski (UKW). Publikacja doktoratu: 2003.

Habilitacja: IBL PAN: kolokwium –  18 października 2005 roku; tytuł rozprawy – Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 582); recenzenci: prof. dr hab.  J. Brzozowski (UŁ), prof. dr hab. W Szturc (UJ), doc. dr hab. Elżbieta Kiślak (IBL PAN); kolokwium przyjęte jednogłośnie, zatwierdzenie: 8 II 2006.

Tytuł profesora otrzymał w czerwcu 2012 roku.

Praca zawodowa:

 - od początku: 1 października 1992 roku asystent – najpierw – w  Instytucie Filologii Polskiej Filii UW w Białymstoku, następnie od 1997 roku Uniwersytetu w Białymstoku;

 - od 2001 roku adiunkt w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu zajęcia dydaktyczne: literatura romantyzmu polskiego i europejskiego (ćwiczenia i konwersatoria, wykłady), analiza dzieła literackiego, seminarium magisterskie (65 magistrów wypromowanych);

 - od 1 sierpnia 2006 roku prof. Uniwersytetu w Białymstoku; opiniodawcy w przewodzie: prof. dr hab. Stanisław Makowski, prof. dr hab. Wojciech Gutowski.

 - W latach 2006-2009 kierownik Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Członek Rady Naukowej IFP oraz Rady Naukowej Wydziału Filologicznego UwB.

Doktoranci: 11 doktorantów, w tym wypromowany dr Marcin Lul (IBL PAN, czerwiec 2010, z wyróżnieniem; tytuł rozprawy: „Tragikomedia życia poety”. Artysta i świat w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, recenzenci: doc. dr  hab. Mikołaj Sokołowski, IBL PAN, prof. dr hab. Józef Bachórz , UG); doktoranci studium doktoranckiego – 7; doktoranci indywidualni – 3 ( w tym otwarty przewód mgra Marcina Bajki, Uniwersytet w Białymstoku).

Współpraca naukowa [ośrodki wybrane]:

Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie,

Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Konferencje i publikacje naukowe: udział z referatem: około 60; inne sesje około 30;

Organizował m.in. następujące sesje naukowe:

- Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziem-nomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Białowieża 17-18 maja 2007.

- Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Krukowskiej, Białystok 25-26 października 2007.

- Starość. Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność, Białystok, 13-14 listopada 2008.

- Piękno Słowackiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Białystok 6-9 maja 2009 – organizator, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, Białystok V 2012

Stafan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej, Białystok – Konstancin – Warszaawa V/VI 2011

Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa, Białystok 2012

Żydzi wschodniej Polski. Kultura – Tradycja – Piśmiennictwo, Białystok 19 czerwca 2012

Józef Ignacy Kraszewski 1812-2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet. Warszawa – Białystok, Romanów 14-16 listopada 2012

Udział w projektach ogólnopolskich (grantach):

  - Grant KBN nr  1 H01 047 12 – Antyk romantyczny – model europejski i wariant Polski ( ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków) przy UMK i OBTA UW;

- Grant MEiNS nr 1 H01C 053 30 – Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie przy OBTA UW;

- Grant Przekształcenia antycznych tematów, mitów i symboli w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu – grant KBN nr 5 H01C 034 21 przy UMK i OBTA UW.

Inne działania naukowe:

 - Redaktor naczelny Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”, wydawanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku od 1994 roku: 20 tomów;

 - Członek Rady Redakcyjnej: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa.

 - Członek Rady Redakcyjnej „Śląskich Studiów Polonistycznych”, Katowice, Uniwersytet Śląski.

 - Redaktor (4 tomy) i współpracownik Serii Wydawniczej „Antyk Romantyków”

 - Kierownik Zakładu Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych Wschód – Zachód,

  - Od 2012 roku Kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

  - Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa „Piękno Juliusza Słowackiego. Estetyka – Idee – Język”, Uniwersytet w Białymstoku.

 - Inicjator i przewodniczący Rady Redakcyjnej Serii Naukowej Colloquia Orientalia Bialostocensia” [zainicjowanej w 2010 roku].

 - Członek Rady Naukowej „Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza” [Białoruś, Uniwersytet im. Janki Kupały Grodnie].

 - Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Ważniejsze książki:

Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Białystok 2006

Bo na tym Świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, WydawnictwoSłowo / ObrazTerytoria, Gdańsk2008, ss. 345.

 J. Słowacki, Horsztyński, wstęp i opracowanie Jarosław Ławski, Seria I, Biblioteka Narodowa,  nr 314, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Ossolineum,  Wrocław 2009, ss. 210.

 Mickiewicz, mit, historia. Studia, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010, ss. 440.

Współredaktor kilkunastu tomów prac naukowych wydanych w Warszawie i Białymstoku.

Dydaktyka: ostatnio prowadzi sesminaria magisterskie na polonistyce i kulturoznawstwie; wykłady z historii kultury i mitoznawstwa na kulturoznawstwie, konwersatorium o ironii na polonistyce. Prowadzi sesminarium doktoranckie na polonistyce.

Obecnie [2012] ropoczyna jako kierownik oraz główny wykonawca realizacje dwóch grantów MniSW: edycję serii Czarny Romantyzm, wydania pism rozproszonych Ostkara Kolberga.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi