prof dr hab. Dariusz Kulesza

prof .dr hab. Dariusz Kulesza

Praca magisterska: Trylogia tragiczna Jerzego Zawieyskiego. Dzień sądu, Masław, Mąż doskonały, 1987.

Praca doktorska: Dramaty chrześcijańskie Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego, 1997, Uniwersytet Warszawski.

Książka habilitacyjna: Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948. Białystok 2006. Trans Humana.

 —    książki

 • D. Kulesza, W. Stec, J. Sztachelska, D. Zawadzka, Słownik poetów polskich. Red. nauk. J. Sztachelska. Białystok 1997. Wydawnictwo ŁUK.
 • Tragedia ukrzyżowana. Dramaty chrześcijańskie Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego. Białystok 1999. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Pożegnanie z miastem. Szkice, artykuły, recenzje nie tylko o książkach. Białystok 2006. Trans Humana.
 • Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948. Białystok 2006. Trans Humana.
 • Wiesław Kazanecki, ...Panie / Zbuduj ten most nad rzeką. Wybór poezji i wstęp D. Kulesza. Białystok 2009. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Z historią literatury w tle. Daty, osoby, miejsce. Białystok 2011. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

 —    najważniejsze artykuły

 • W stronę filozofii prowincjonalnej. Obroty rzeczy Mirona Białoszewskiego. W:  Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej w 2 połowie XIX i XX wieku. Pod red. E. Paczoskiej i R. Chodźki. Białystok 1993, s. 102-115. Wydano nakładem Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
 • Literatura i polityka. Kilka uwag o sposobach ocalania etyki przez estetykę (Marek  Nowakowski, Tadeusz Konwicki, Jerzy Andrzejewski, Janusz Anderman, Ryszard Kapuściński, Jan  Komolka). „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 1994, nr 3, s. 79-86.
 • Stanowisko Zawieyskiego w sporze o literaturę katolicką. „Ruch Literacki" 1997, z. 6, s. 843-863.
 • Crime story albo 1944-2000. Historyczno-literackie porządki w okolicach końca wieku. „Kartki" (2000) nr 21, s. 40-47.
 • Szczęśliwie niespełnione nawrócenie. Kilka uwag o świętości i literaturze (François  Mauriac). „W drodze" 2000, nr 8, s. 49-58.
 • The Best. Magazyn białostockiej twórczości literackiej. „Kartki" (2001) nr 23, s. 71-77.
 • Kamienny świat Tadeusza Borowskiego. Cykl. Narracja. Obrona Pożegnania z Marią. „Ruch Literacki" 2001, z. 5, s. 569-585.
 • Antyczna trylogia chrześcijańska. Odys płaczący, Medea, Śmierć na wybrzeżu Artemidy. W: Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze. Red. J. K. Pytel. Poznań 2002, s. 117-127.
 • Katolicy i Polacy kontra Tadeusz Borowski. „Przegląd Powszechny" 2002, nr 10, s.  52-64; nr 11, s. 169-179.
 • Turpizm, czyli Rozmowa o poezji Stanisława Grochowiaka. W: Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej. Pod red. R. Siomy. Toruń 2002, s. 147-158. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Chrześcijański Odys Brandstaettera. W: Bóg artystów XX wieku. Pod red. D. Kuleszy, M. Lula, M. Sawickiej. Białystok 2003, s. 111-123. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Między powieścią i cyklem. Temat wojny i okupacji w polskiej prozie lat 1944-1948. W: Cykl i powieść. Pod red. K. Jakowskiej, D. Kuleszy i K. Sokołowskiej. Białystok 2004, s. 175-190. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Między Borowskim i Zofią Kossak. Szopa za jaśminami Tadeusza Nowakowskiego. „Ruch Literacki” 2005, z. 3, s. 265-275.
 • Aksjologiczna katastrofa. Wokół obozowych opowiadań Tadeusza Borowskiego. W: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce. Pod red. A. Morawca, R. Jagodzińskiej i A. Klepaczko. Łódź 2006, s. 137-146. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Orientacja „Hybrydy”. W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. X: Literatura współczesna (1956-2006). Bochnia – Kraków – Warszawa 2006, s. 323-330. Wydawnictwo SMS.
 • Między „ja” i „On”. O lagrowej prozie Tadeusza Borowskiego i Zofii Kossak. W: Świat przez pryzmat „ja”. Pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak. T. 2: Studia i interpretacje. Katowice 2006, s. 135-144. Agencja Artystyczna PARA.
 • Koniec świata albo Świetlicki apokaliptyczny. W: Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza. T. 1. Pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego. Białystok 2006, s. 211-221. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Przełom: lata 1944-1948 w literaturze polskiej. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 2, s. 5-29.
 • Tadeusz Borowski. Antyromantyczny początek literatury polskiej po wojnie. W: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk, D. Seweryn. Lublin 2007, s. 307-322. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II.
 • Nowa powieść historyczna? Husycka trylogia Andrzeja Sapkowskiego w kontekście polskiej prozy historycznej. W: Powieść historyczna dawniej i dziś. Pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona przy współpracy K. Gajdy. Kraków 2007, s. 562-572. Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 • Polska proza po Gnoju. Kuczok, Czerwiński, Sieniewicz i inni. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Pod red. A. Główczewskiego i Macieja Wróblewskiego. Toruń 2007, s. 29-43. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Słowo. Nie tylko o wierszach Pani Profesor Haliny Krukowskiej. W: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej. Pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej. Białystok 2007, s. 63-72. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Chrześcijański mit Słowa i ciała. Św. Jan, Tolkien, Myśliwski. W: Mity słowa mity ciała. Pod red. L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego, przy współpracy A. Stempki. Bydgoszcz 2007, s. 51-60. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Proza po 1956 roku. W: Historia literatury i kultury polskiej. T. 4: Literatura współczesna. Warszawa 2008, s. 469-476. Świat Książki.
 • Pokolenie `56 w prozie. W: tamże, s. 454-461.
 • Marek Hłasko. W: tamże, s. 462-469.
 • Nowa prywatność. W: tamże, s. 615-624.
 • Ciało ludzkie w polskiej literaturze obozowej. Rekonesans. „Ethos” 2008, nr 2-3, s. 175-188.
 • Pan Cogito i ślady epopei. W: Polski cykl liryczny. Pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy. Białystok 2008, s. 319-332. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Komunizm, socrealizm, opozycja: powojenna historia kilku polskich pisarzy. Wokół książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej „Lawina i kamienie”. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 2, s. 57-84.
 • Trwanie nieobecnych. Wojna w polskiej prozie emigracyjnej lat 1944-1948. W: Paryż — Londyn — Monachium — Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Pod red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej. Białystok 2009, s. 639-654. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Nevidebla mozaiko. Pri la bjalistoka literatura medio. W: Podlahia Antologio. Białystok 2009, s. 5-13. Książnica Podlaska — Akademio Literatura de Esperanto — Wydawnictwo Hejme — Libro Mondo. Przedruk [z niewielkimi skrótami]: Niewidzialna mozaika, „Gazeta Wyborcza Białystok” z 01.12.2009, s. 6-7. Wersja polskojęzyczna: Niewidzialna mozaika. O białostockim środowisku literackim. W: Antologia Podlaska. [Białystok] 2010, s. 5-14. Książnica Podlaska.
 • Sacrum wiejskiego uniwersum. „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego. W: Literatura i wiara. Red. nauk. A. Sulikowski. Szczecin 2009, s. 339-352. Wydawnictwo Print Group.
 • Więcej niż cykl. Kilka uwag o twórczości Wiesława Myśliwskiego. W: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej. Pod red. A. Kieżuń i D. Kuleszy. Białystok 2010, s. 93-106. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Epopeja z drugiej ręki. Miłość na Krymie Sławomira Mrożka. W: Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Pod red. K. Płachcińskiej i M. Kurana. Cz. II: Tradycje literackie i teatralne. Łódź 2010, s. 470-487. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Borowski i Hłasko. O końcu wojny i końcu stalinizmu w literaturze. W: Październik 1956 w literaturze i filmie. Red. M. Zawodniak, P. Zwierzchowski. Bydgoszcz 2010, s. 39-49. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Epopeja według Herberta. W: Literatura. Pamięć. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak. Pod red. E. Sidoruk i M. M. Lesia. Białystok 2010, s. 303-315. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Śmierć i sztuka przy kawiarnianym stoliku. O kilku wierszach Wisławy Szymborskiej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 1, s. 219-237.
 • Poza granicami literatury. Historia świata według Edwarda Redlińskiego. W: Spotkania w przestrzeni idei — słów — obrazów. Księga Pamiątkowa dedykowana profesor Zofii Mocarskiej-Tycowej. Pod red. J. Bielskiej-Krawczyk, K. Ćwiklińskiego i S. Kołos. Toruń 2012, s. 397-414. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Nowa poezja narodowa? O wierszach i prozie Wojciecha Wencla, „Kijowskie Studia Polonistyczne”. T. XIX. Kijów 2012, s. 336-346.
 • Ekstaza, manicheizm, arystokratyzm. O Świecie i o przełomie, którego nie było. W: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, studia pod red. A. Janickiej, K. Korotkicha, J. Ławskiego, Białystok 2012, s. 79-99.
 • To, co najważniejsze. Nie tylko o literackich przewagach Sokrata Janowicza, „Annus Albaruthenicus” 2012, s. 21-49.

Zainteresowania badawcze:

 • literatura chrześcijańska, szczególnie dramat (cechy konstytutywne, narzędzia do analizowania i interpretowania tekstów tego rodzaju)
 • ślady procesu historycznoliterackiego w zdeterminowanej przez politykę, polskiej literaturze powojennej – przede wszystkim przełomy historycznoliterackie (lata 1944-1948, Październik 1956, rok 1975 i 1989)
 • epopeja jako ponadgatunkowy punkt graniczny w relacji między literaturą i rzeczywistością, jako tekstowy sposób na wyłączenie czasu, czyli przeniesienie rzeczywistości z przestrzeni historii w przestrzeń kultury (np. Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego, Miłość na Krymie Sławomira Mrożka oraz poezja, eseistyka i dramaturgia Zbigniewa Herberta)
 • literacki Białystok, ale to już raczej przeszłość

Dydaktyka: wykład z historii literatury powojennej Polski, ćwiczenia i konwersatoria z tego samego zakresu

Kontakt: dyżuruję we wtorki (16.30-18.00), tel. 85 744 91 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi