Dr hab. prof. UwB, Marek Kochanowski

dr hab. prof. UwB, Marek Kochanowski

 

Magister: 1998, Białystok.

Doktorat: 2005, Uniwersytet Warszawski.

Habilitacja: 2016, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Podyplomowe Studia Menadżerów Kultury: 2014, SGH.

Publikacje:

Książki:


Powieści Witkacego wobec schematów powieści popularnej
, Białystok 2007.

Modernizacje tradycji w wybranych utworach współczesnej kultury popularnej (wraz z P. Stasiewiczem), Białystok 2013.

Melodramatyzm i powieść. Od rytuału do sensacji (Żeromski, Mniszkówna, Strug), Białystok 2015.

 

Redakcje:

1. Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski, Białystok 2002.

2. Twórczość Wiesława Kazaneckiego, red. M. Kochanowski, Białystok 2010.

3. Literatura Podlasia – Podlasie w literaturze. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, red. M. Kochanowski, K. Kościewicz, Białystok 2012.

Wstępy, opracowania twórczości:

 1. Opracowania i wybór utworów M. Komornickiej, K. Iłłakowiczówny, M. Szpyrkówny w antologii Poetki przełomu XIX i XX wieku, red. J. Zacharska, Białystok 2000.
 2. Wstęp (wraz z K. Kościewicz) do Literatura Podlasia – Podlasie w literaturze. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, red. M. Kochanowski, K. Kościewicz, Białystok 2012.

 Wybrane artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

 1. Dobre wychowanie. Listy Stanisława Witkiewicza do syna, w: W kręgu Młodej  Polski, red. J. Sztachelska, Białystok 1998.
 2. Sądy Stanisława Witkiewicza o kobiecie w „Listach do syna”, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. red. E. Dąbrowicz, J. Sztachelska, Białystok 2000.
 3. Uwagi o kompozycji „Demona ruchu" S. Grabińskiego, w: Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Białystok 2001.
 4. Pojedynki w powieściach Witkacego, w: Witkacy w Polsce i na świecie, red. M. Skwara, Szczecin 2001.
 5. Literackie góry Witkiewiczów,  w: Dworki, pejzaże, konie, red. K. Stępnik,  Lublin 2002,
 6. Miasta Reymonta i Witkacego. w: Inny Reymont, red. W. Książek – Bryłowa, Lublin 2002.
 7. Kobiety w powieściach Witkacego, w: Wiek kobiet w literaturze, red.J. Zacharska, M. Kochanowski, Białystok 2002.
 8. Powieści Witkacego wobec modernistycznej powieści popularnej na przykładzie parodii zachowań i prezentacji postaci, w: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski, A.Z. Makowiecki, Warszawa 2003.
 9. „Dwanaście” jako powieść kryminalna, „Podteksty” 2006, nr 4.
 10. Parodia mitu żółtego niebezpieczeństwa w „Nienasyceniu” Stanisława Ignacego Witkiewicza, w: Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza. Red. K. Korotkich, J. Ławski, t. II, Białystok 2007
 11. „Potęga wyobraźni” (recenzja tomu poezji „Kolekcjoner” A. Pietrasza), „Bibliotekarz Podlaski 2007, nr 13 – 14.
 12. Opisy zamków, dworków i pałaców w powieściach Heleny Mniszkówny, w:  Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki, pałace, red. K. Krawiec – Złotowska, Słupsk 2008.
 13. Underground zmasakrowany, czyli anarchia na usługach ideologii i kiczu. Rzecz o „Likwidatorze” Ryszarda Dąbrowskiego, w: Komiks a problem kiczu, red. K. Skrzypczyk, Łódź 2009.
 14. „Piękna sztuka pisania romansów” – uwagi o powieściach Heleny Mniszkówny, w: Mniszkówna, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2009.
 15. Szwecja (w kryminałach) Mankella, w: Wizja kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, red. M. Romanowska, A. Wieczorkiewicz, Białystok 2009.
 16. Modernizacje mocnego człowieka („Mocny człowiek” Stanisława Przybyszewskiego i Henryka Szaro), w: Kody kultury, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław 2009.
 17. Groteska i gra z tradycją w „Strefie Ocalenia” Wiesława Kazaneckiego, w: Twórczość Wiesława Kazaneckiego, red. M. Kochanowski, Białystok 2010.
 18. Miasto jako teatr. Obraz Londynu we wczesnych zapiskach podróżnych Władysława Stanisława Reymonta, w: „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010.
 19. Kultura poza instytucjami. O Stowarzyszeniu „Fabryka Bestsellerów” (współautor wraz z M. Wieremiejuk), w: „Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Stowarzyszenia CAL” 2010, nr 3.
 20. Uwagi o higienie i tężyźnie fizycznej jako elementach wychowawczych wybranych pismach Wincentego Lutosławskiego, w: Nacjonalizm polski do roku 1939. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011.
 21. Ameryka w powieściach Andrzeja Struga, w: Andrzej Strug, red. K. Stepnik, M. Gabryś, Lublin 2011.
 22. Portret uwodziciela. Leszek Śnica z „Charitas” Stefana Żeromskiego, w: Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku, pod red. K. Kralkowskiej-Gątkowskiej, B. Nowackiej, Katowice 2011.
 23. Wizerunek gwiazdy filmowej w „Żółtym krzyżu” Andrzeja Struga czyli „Ostatni film Evy Evard”, w: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), pod red. K. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2011.
 24. Rytuał i inicjacja. Doświadczenia liminalne w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego, „Literacje” 2011, nr 2 (21).
 25.  „W wir tej nocy diabli biorą” – wiry w poezji modernistycznej. Wstępne rozpoznania, w: Noc. Symbol - temat - metafora, t. II: Noce polskiej, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012.
 26.  „Kultura masowa” pod redakcją Czesława Miłosza– aktualność i dialog, w: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. A. Janicka. K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012.
 27. Człowiek i natura w twórczości Teresy Radziewicz, w: Literatura Podlasia – Podlasie w literaturze. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, red. M. Kochanowski, K. Kościewicz, Białystok 2012.
 28. S.I. Witkiewicz i Queenie Dorothy Leavis - dwie modernistyczne wizje publiczności literackiej, w: Witkacy; bliski czy daleki?, red. J. Degler, Słupsk 2013.
 29. W poszukiwaniu autentyczności. Powieści Ignacego Karpowicza, w: Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy, uklad i wstęp J. Ławski, red.  A. Janicka, G. Kowalski i l. Zabielski, Białystok 2013.
 30. Nie tylko o łotrach. Melodramatyzm w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, w: Żeromski. Tradycja i eksperyment. Studia, wstęp i ukłąd J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok 2013.
 31. Juliusz Słowacki w rozprawach krytycznych i pisamch o teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza, w: Piękno Słowackiego, t. II, red. J. Ławski, G. Zabielski, G. Kowalski, Białystok 2013.
 32. Świat osierocony. Ojcowie i córki w w powieściach Stefana Żeromskiego z lat 1908-1919, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne - temat literacki - metafora kultury, koncepcja i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, E. Wesołowska, G. Kowalski, Białystok 2013.
 33. Dialektyka ruchu i pożądania w opowiadaniu "W przedziale" Stefana Grabińskiego, "Litteraria Copernicana" 2013, nr 1.
 34. Podlasie i Białystok we współczesnym polskim komiksie, "Białostockie Studia literaturoznawcze" 2013, nr 3.
 35. Polonista jako animator kultury, w: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, R. Przybylska, Kraków 2014.
 36. Dialektyka fantastyki i religii. O "Buncie" Władysława Stanisława Reymonta, w: Motywy religijne we współczesnej fantastyce, red. M.M. Leś, P. Stasiewicz, Białystok 2014.
 37. Anomia w "Miliardach" Andrzeja Struga, w: Andrzej Strug. Dzieło i czasy, red. A. Kargol, Warszawa 2014.

Zainteresowania badawcze: modernizm, literatura i kultura popularna, literatura Podlasia, modernistyczna powieść popularna, twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Towarzystwa, rady, zespoły, praca organizacyjna, pełnione funkcje:

Sekretarz międzynarodowej konferencji naukowej: „Wiek kobiet w literaturze”, Białystok, 19-21.10.2000,

Staż naukowy w Instytucie Badań Literackich PAN (2001-2002),

Dyplom uznania w Konkursie Prezesa PAN "Mistrz Popularyzacji wiedzy. Złoty umysł" (Warszawa 2006),

Członek jury Dyktanda Polskiego w Grodnie (2008),

Członek jury Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Zagranicy "Kresy" (Czechy 2008),

Organizator studenckich objazdów naukowych do Krakowa i Zakopanego (2000-2008),

Opiekun Studenckiego Koła Integra (2005-2008),

Kierownik ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Wiesław Kazanecki – życie i twórczość”, Białystok,  8-9.10.2009,

Kierownik ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Literatura Podlasia – Podlasie w literaturze. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm”, Białystok 13-14.10.2011,

Kierownik ogólnopolskiej konferencji: ""Antybohater w kulturze współczesnej", Supraśl, 6-7.06.2013,

Prace w jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Polsce i na Łotwie (od 2010),

Wykłady na uniwersytetach za granicą w ramach Programu Erasmus: Łotwa (Daugavpils 2007), Litwa (Wilno 2012), Węgry (Pecs 2013), Łotwa (Ryga 2014),

Staże zagraniczne w ramach programu Erasmus: Włochy (Rzym, Biblioteka PAN 2012), Austria (Wiedeń, Biblioteka PAN 2013).

Współpraca z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - udział w egzaminach dla maturzystów polskiego pochodzenia z Białorusi (Białystok 2012), Biała Podlaska (2013), Wilno (2014), Białystok (2014),

Członek kapituły stałej Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego,

Członek Rady Redakcyjnej pisma UwB „Nasz Uniwersytet”,

Członek komisji opiniującej dotacje na działalność w zakresie kultury w otwartych konkursach ofert przy Urzędzie Marszałkowskim (2007),

Członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

Członek zespołu redakcyjnego "Białostockich Studiów Literaturoznawczych",

Współpraca z ogólnopolskimi tygodnikami opinii (teksty publikowane we "Wprost" i w "Ozonie"), prasie branżowej i regionalnej ("Kurier Poranny", "Gazeta w Białymstoku"),

Wiceprezes i założyciel Stowarzyszenia "Fabryka Bestsellerów" (2006). Stowarzyszenie zajmuje się czytelnictwem, edukacją, organizuje festiwale literackie, wykłady, spotkania autorskie, promocje książek, wydaje zbiory opowiadań, komiksy, organizuje slamy poetyckie, kiermasze książek, zajęcia ilustratorskie,  happeningi literackie, produkuje filmy dokumentalne poświęcone regionalnym poetom,

Dyrektor artystyczny festiwali literackich ("Przeczytać Białystok", "Zebrane", "Wszędy literackie"),

Prowadzi szkolenia z dziennikarstwa na kursach internetowych i szkołach wyższych,

Członek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego.

Brał udział w około 30 konferencjach naukowych.


Dydaktyka:

- historia literatury polskiej (pozytywizm i Młodej Polski),

- analiza dzieła literackiego,

- literatura i kultura popularna,

- warsztaty literackie,

- warsztaty dziennikarskie,

- dziennikarskie źródła informacji,

- gatunki dziennikarskie,

- animacja kultury

- promocja w nowych mediach,

- marketing w wydawnictwie.


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi