Propozycje konwersatoriów I stopnia, 2020/21

zapisy ruszają 9 października 2020 r. od godziny 18.00 do 11 października 2020 do godziny 18.00 w systemie USOS. Liczba miejsc jest ograniczona

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  -  I0

FILOLOGIA POLSKA

 

 

Rok

Prowadzący

Tematyka

Punkty

ECTS

Zal

 

Sem.zim

godz.

Sem.let

godz.

(do zrealizowania minimum 30h tj. 2 x po 15h) po jednym w semestrze każdy student,  LIMIT 11 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II r. I0

1.dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB

 

 

technika mówienia z emisją głosu

1

 

15

 

dr hab. Monika Bednarczuk

 

List, literatura i życie: Gabriela Zapolska, Maria Dąbrowska i Róża Luksemburg jako epistolografki

 

 

II r. I0

1. dr hab. Anna Nosek, prof. UwB

Krótka historia literatury dla młodych czytelników

1

 

 

15

dr Dariusz Piechota

Ekokrytyka

(do zrealizowania minimum 30h tj. 2 x po 15h) po jednym w semestrze każdy student, Limit 15 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III r. I0

1.dr hab. Joanna Kuć

Nazwy własne w przestrzeni językowo-kulturowej

1

z/o

15

 

2.dr Katarzyna Kościewicz

Skandal w życiu literackim XIX i XX wieku

 

III r. I0

1.dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

Biografia i biografistyka (XIX-XX wiek)

1

z/o

 

15

2.dr hab. Monika Bednarczuk

KW Kariera reportażu w XX wieku: teksty, postaci, problemy

               

 

OPISY

 

II rok I st.

Semestr zimowy, 15 h.

dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB

Temat: Techniki mówienia z emisją głosu

 

 Konwersatorium ma na celu doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia poprzez pracę nad głosem i wyrazistością mówienia w połączeniu z wiedzą na temat pracy narządów artykulacyjnych i świadomością anatomii mówienia poprzez:

- poznanie właściwych mechanizmów: oddychania, fonacji i artykulacji

- wykształcenie umiejętności oceny stanu oraz funkcjonowania narządów mowy

- zapoznanie z zaburzeniami głosu wynikającymi z niewłaściwej techniki tworzenia głosu

- wyrobienie miękkiego ataku na dźwięk wraz z appogio

- przygotowanie głosu do pracy obciążonej zawodowo

- wpojenie zasad profilaktyki i higieny głosowej

- ćwiczenia doskonalące technikę mówienia i dykcję

- ćwiczenia frazowania, intonacji, akcentu logicznego w interpretacji utworów artystycznych

- ćwiczenia z zakresu logopedii artystycznej

 

II rok I st.

Semestr zimowy, 15 h.

dr hab. Monika Bednarczuk

Temat: List, literatura i życie: Gabriela Zapolska, Maria Dąbrowska i Róża Luksemburg jako epistolografki

 

 „List – pisała w roku 1937 Stefania Skwarczyńska – jest cząstką życia. (…). Relacja pomiędzy listem a życiem, które przezeń przepływa, może być rozmaita. Raz jest on receptorem fal życiowych (…), może być wyraźnym argumentem życia, aktem życia”. Nasze konwersatorium poświęcone będzie właśnie związkom epistolografii z życiem trzech wybitnych i bardzo od siebie różnych kobiet żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Ich listy odnoszą się zarówno do sfery prywatnej (traktują o przyjaźniach, miłościach, konfliktach, lękach), jak i do ich doświadczeń na arenie publicznej. Bohaterki tego konwersatorium dały się bowiem poznać nie tylko jako utalentowane autorki, ale także jako aktywistki społeczne i/lub polityczne. Wiele osób może być zaskoczonych pojawieniem się w tym gronie Róży Luksemburg, tymczasem, jak będą mogli się Państwo przekonać, jej korespondencję nawet po ponad stu latach świetnie się czyta dzięki ciętemu językowi autorki i jej zmysłowi obserwacji. Podobnie listy Gabrieli Zapolskiej (my zajmiemy się wybranymi listami z Paryża z końca XIX wieku) oraz Marii Dąbrowskiej z okresu międzywojennego pokazują fascynujące osobowości i uświadamiają nam, jak wielką rolę odgrywał list jako narzędzie komunikacji i ważny element samorozwoju, i jak dużo mówi nam o przemianach (i elementach stałych) mentalności i kultury.

Po trzecim rozbiorze Polski (1795) Wilno znalazło się na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego, stając się ważnym centrum kulturalnym i naukowym. Uniwersytet Wileński pozostawał przy tym aż do 1830 roku uczelnią właściwie polską i nie przypadkiem powstały tutaj organizacje studenckie (Towarzystwo Filomatyczne, Zgromadzenie Filaretów) oraz kulturalno-społeczne  (Towarzystwo Szubrawców), z którymi związało się wiele osób zasłużonych później dla życia kulturalnego Polski i Rosji. W Wilnie rozwijały się także nauki humanistyczne, przyrodnicze i medyczne. W centrum naszych rozważań będą stały najważniejsze postaci życia naukowego i kulturalnego miasta oraz Uniwersytetu końca XVIII i początków XIX wieku. Po pierwsze przyjrzymy się kilku osobowościom z pokolenia nauczycieli Mickiewicza, takim jak: Stanisław B. Jundziłł, bracia Śniadeccy, Gotfryd Grodek i Józef Frank, przez pryzmat listów i wspomnień. Po drugie interesować nas będzie młoda generacja. Dowiemy się więcej o lekturach studentów, kontaktach międzynarodowych kadry uniwersyteckiej oraz zainteresowaniach słuchaczy, a także o najważniejszych teoriach naukowych głoszonych w tamtym czasie.

Serdecznie Państwa zapraszam!

 

II rok I st.

Semestr letni, 15 h.

dr hab. Anna Nosek, prof. UwB

Temat: Krótka historia literatury dla młodych czytelników

Celem konwersatorium jest prześledzenie ewolucji literatury dziecięcej i młodzieżowej, poszukiwanie jej wyznaczników, wskazanie różnych rodzajów i gatunków literackich, omówienie najważniejszych utworów, z położeniem nacisku na ich współczesną recepcję; prześledzenie najnowszych, trendów, mód literackich i czytelniczych w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, przygotowania do zajęć, aktywności; dopuszczalna jest 1 nieobecność, pozostałe należy zaliczać w formie ustnej lub pisemnej

 

II rok I st.

Semestr letni, 15 h.

dr Dariusz Piechota

Temat: Ekokrytyka

 

Podczas ćwiczeń zaprezentowane zostaną podstawowe koncepcje i pojęcia z zakresu ekokrytyki, animal studies i nature writing. W trakcie zajęć szczególna uwaga zostanie poświęcona kształceniu umiejętności analizowania utworów literackich z uwzględnieniem wątków ekologicznych  (m.in. wizerunki natury, relacje człowiek-zwierzę). Analizie poddane zostaną utwory z literatury II połowy XIX wieku (proza Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Sygurda Wiśniowskiego).

 

 

III rok I st.

Semestr zimowy, 15 h.

dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB

Temat: Nazwy własne w przestrzeni językowo-kulturowej

 

Wśród zasobów leksykalnych polszczyzny nazwy własne zajmują miejsce szczególne. Przyciągają one uwagę językoznawców i historyków, dostarczają bowiem ważnych informacji o samym języku i o dawnych sposobach identyfikacji, faktach dotyczących kultury regionu, jego fizjografii i topografii, jak i obiektach nominowanych. Najdawniejsze onimy odnajdujemy w średniowiecznych dokumentach historycznych, pisanych po łacinie, później po polsku, należących do zabytków kancelaryjnych.

Konwersatorium zdefiniuje i pozwoli ocenić przynależność dawnych i współczesnych nazw własnych: antroponimów, toponimów, mikrotoponimów, chrematonimów do różnych płaszczyzn języka i kultury, do dziedzin, które nie mogłyby zaistnieć bez nazewnictwa własnego, które wyraziście ujawnia przestrzeń kulturową i społeczną. W sensie etnicznym i socjolingwistycznym wiele też wnosi do języka jako element rzeczywistości pozajęzykowej. Nazewnictwo stanowi swoistą własność człowieka, wyznaczając jego przestrzeń osobistą, komunikacyjną, publiczną, z odniesieniem do szerszych zbiorowości społecznych, wspólnot lokalnych i narodowych. Pokazuje ścieranie się ze sobą różnych pierwiastków etnicznych, kulturowych, wyznaniowych. W swojej warstwie genetyczno-semantycznej ujawnia związki z historią i kulturą, wzbogacając złożony obraz języka, współtworząc jego warstwę onimiczną. Nazwy własne – obok swej podstawowej funkcji identyfikowania ludzi i obiektów, wyróżniania ich na tle innych – przechowują w swoim pierwotnym znaczeniu ważny zasób wiedzy o przeszłości miejsc, z którymi były związane. Są żywym, trwałym i wyrazistym śladem przeszłości. Przyjrzymy się zatem nazwom własnym w tekstach urzędowych, oficjalnych, jak i tekstach nieoficjalnych, w mediach, portalach społecznościowych, a więc rozlegle pojętej komunikacji społecznej, w różnych sytuacjach komunikacyjnych i typach kontaktu językowego.

 


 

III rok I st.

Semestr zimowy, 15 h.

dr hab. Katarzyna Kościewicz

Temat: Skandal w życiu literackim XIX i XX wieku

 

 

 

 

III rok I st.

Semestr letni, 15 h.

dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

Temat: Biografia i biografistyka (XIX-XX wiek)

 

 

                 Biografistyka, dziedzina piśmiennictwa o wielu odmianach (od encyklopedycznych biogramów po kilkutomowe monografie), odkąd powstała cieszy się wzięciem u czytelników, ale wciąż jest słabo rozpoznana jako przedmiot badań literaturoznawczych.

Dawniej, żeby awansować na bohatera książki biograficznej, trzeba było na nią zasłużyć i umrzeć. Dzisiaj kwitnie biografistyka dotycząca również osób żyjących i znanych z tego, że są znane. 

Tematy realizowane w ramach zajęć będą dotyczyły zarówno literatury polskiej, jak i powszechnej, a ich wątkiem przewodnim będzie biografia i biografistyka jako elementy życia publicznego. W toku zajęć będziemy pytali o to, jak się zmieniały biografie wybranych osobistości z biegiem czasu, zastanowimy się nad aspektem wzorcotwórczym biografii, nad konwencjami i sposobami „ożywiania” bohaterów tekstów biograficznych, nad cenzurowaniem czy retuszowaniem prywatności, nad postaciami drugiego planu w biografii „wielkiego” człowieka, nad relacją biografii do autobiografii.    

Tematów nie zabraknie, a od refleksji nad biografistyką wiedzie prosta droga do jej praktykowania.

 

 

III rok I st.

Semestr letni, 15 h.

dr hab. Monika Bednarczuk

Temat: Kariera reportażu w XX wieku: tematy, postaci, problemy (sem. letni)

 

 

 

Reportaż, jak pisał Kazimierz Wyka, to gatunek „skończenie osobisty”, a zarazem, jak twierdził z kolei Ryszard Kapuściński, „najbardziej uniwersalna forma wypowiedzi”. Ten gatunek, który zrobił w Polsce zadziwiającą karierę i nieustająco się rozwija, przyciągnął do siebie sporą grupę świetnych obserwatorów i obserwatorek życia codziennego i mechanizmów wielkiej polityki, ludzi wrażliwych społecznie podróżników i komentatorów światowych i polskich bolączek.

Nasze konwersatorium poświęcone będzie najwybitniejszym, ale również mniej wybitnym, a swego czasu popularnym, reporter(k)om i reportażyst(k)om. Skupimy się najpierw na legendach reportażu, takich jak Egon Erwin Kisch czy tandem Robert Capa i Gerda Taro. Następnie przyjrzymy się polskim klasykom, by wymienić Antoniego Ossendowskiego, Ksawerego Pruszyńskiego, Konrada Wrzosa i Wandę Melcer, a dalej omówimy na wybranych przykładach polski reportaż XX i XX wieku (począwszy od Ryszarda Kapuścińskiego, przez Krzysztofa Kąkolewskiego po Jacka Hugo-Badera). Twórczość wymienionych reportażystów będziemy analizować na tle różnych koncepcji reportażu oraz w kontekście rozwoju gatunku.

Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnych lektur oraz dyskusji!

 

 

 

 

 

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi