Zapisy na seminaria magisterskie 2020-2021

zapisy ruszają 9 października 2020 r. od godziny 18.00 do 11 października 2020 do godziny 18.00 w systemie USOS. Liczba miejsc jest ograniczona

 Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów magisterskich w roku akademickim 2020-2021, 


 

 

Prof. dr hab. Kamila Budrowska

 

                                                           Seminarium magisterskie

 

                        „Polska literatura współczesna – konteksty społeczne i polityczne”

 

Filologia Polska, I rok II stopnia; rok akademicki 2020/21

Charakterystyka przedmiotu: treści kształcenia kierunkowe, przedmiot obowiązkowy;

60 godzin dydaktycznych; praca w sali;

 

 

Założenia i cele przedmiotu:

            Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat funkcjonowania literatury polskiej drugiej połowy wieku XX oraz przygotowanie ich do samodzielnego napisania pracy naukowej, w której wykorzystają zdobyte informacje.

Wymagania wstępne:

Za przedmioty wprowadzające można uznać zajęcia z historii literatury polskiej po roku 1956 oraz po roku 1989, a także poetykę i teorię literatury. Pomocne będą także wiadomości z najnowszej historii Polski. Student powinien orientować się w zagadnieniach związanych ze specyfiką procesu historycznoliterackiego oraz zagadnieniach związanych z historią po roku 1945.

 

Treści merytoryczne przedmiotu:

            Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej: wybranie tematu, przygotowanie bibliografii, opracowanie planu pracy.

 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

            Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz czynne w nich uczestnictwo (dopuszczalne są dwie nieobecności). Po pierwszej części seminarium (czyli na koniec I roku) student powinien mieć: ustalony temat pracy, przygotowaną bibliografię, opracowany szczegółowy plan pracy.

 

Przykładowe tematy prac, które powstały w ramach seminarium w latach ubiegłych:

 

 Obraz kobiety samotnej w prozie polskiej po roku 1989

 Literatura potencjalna

 Obraz starości w kulturze polskiej po roku 1989 na wybranych przykładach literackich

Warszawa w twórczości Grzesiuka, Hłaski i Tyrmanda

Obraz Zagłady w twórczości Michała Głowińskiego

 Przechodzenie ze sfery sacrum w sferę profanum w prozie nurtu wiejskiego (Redliński, Myśliwski)

Obraz buntu młodych w literaturze polskiej lat 80. XX wieku

                                                                                                             

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

 

I rok II stopień Filologia Polska / Seminarium magisterskie 

 

Temat :

Podróż- powieść- reportaż

 

Seminarium podejmuje  uniwersalny temat podróży, pojawiający się od najdawniejszych tekstów literackich po utwory XXI wieku.

Podróż jest tu rozumiana jako schemat konstrukcyjny, gatunek, idea, archetyp, motyw.

Najróżniejsze odwołania do dawnych podróży (biblijnych, homeryckich, XVII - i XVIII - wiecznych utopii, podróży sentymentalnych, romantycznego pielgrzymowania, podróży naukowych, zsyłek, emigracyjnych świadectw, etc. etc. )  tworzą szeroką bazę kontekstową dawnej i nowej, całkowicie współczesnej literatury.  

Baza materiałowa przygotowywanych prac magisterskich : literatura polska i obca (preferowane ujęcia komparatystyczne)od  XIX do XXI wieku, w tym powieść, eseistyka podróżnicza i reportaż.   

 

Bibliografia:

Teksty , antologie (wybrane) :

J. I. Kraszewski, Kartki z podróży 1858-1864, t. 1-2,  oprac. Paweł Hertz, Warszawa 1977. 

B. Prus, Szkice warszawskie, w: B. Prus, Drobiazgi,  Pisma, pod red. Ignacego chrzanowskiego i Zygmunta Szweykowskiego, t. 3, Warszawa 1935.

B. Prus, Kartki z podróży, t. 1-2, Pisma, pod red. Zygmunta Szweykowskiego , t. 27-28,  Warszawa 1950.

B. Prus, Wczoraj-dziś-jutro. Wybór felietonów, red. Zygmunt Szweykowski, Warszawa 1973. 

H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, w:  Dzieła,  pod red. Juliana Krzyżanowskiego (1949–1952), t. 41–42, Czytelnik, Warszawa1950.

H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, w: H. Sienkiewicz, Dzieła, t. 43, Czytelnik, Warszawa 1949.  

H. Sienkiewicz, Listy z podróży i wycieczek,  w: H. Sienkiewicz, Dzieła, t. 44, Czytelnik, Warszawa 1952.

M. Konopnicka, Za kratą (1886) , w:  Pisma zebrane, pod red. Aliny Brodzkiej, t. 1-4 Nowele, Warszawa 1974-76. Tekst w t. 4.

A. Dygasiński, Listy z Brazylii, Warszawa 1891, wyd. współ. : A. Dygasiński, Na złamanie karku; Listy z Brazylii. Pisma publicystyczne, Czytelnik,  Warszawa 1950.

W. S. Reymont, Pielgrzymka do Jasnej Góry (1894), w: W. S. Reymont, Dzieła wybrane, t. 1 Nowele, wyb. i red. Henryk Markiewicz, Jerzy Skórnicki, Wyd. Literackie Kraków 1957.

7599 dni Drugiej Rzeczypospolitej. Antologia reportażu międzywojennego, wyb. i oprac. Ewa Sabelanka i Kazimierz Koźniewski,  Warszawa 1983.

Kraj raj. Piszą reporterzy „Gazety Wyborczej”, wyb. Małgorzata Szejnert, Agora Warszawa 1993.

20 lat nowej Polski w reportażu według Mariusza Szczygła, wyd. Czarne Wołowiec 2009

Made in Poland. Antologia reportażu Dużego Formatu, wyb. Włodzimierz Nowak, Mariusz Burchart, Agora Warszawa 2013.

Kisch Egon Erwin, Jarmark sensacji, przeł. Stanisław Wygodzki, wstęp Mariusz Szczygieł,  Warszawa 2014 .

100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, t. 1 (1901-1965), t. 2 (1966-2000), pod red. Mariusza Szczygła, posłowie Kazimierz Wolny-Zmorzyński,  Wyd. Czarne Wołowiec 2014

100/XX+50. Antologia polskiego reportażu XX wieku, t. 3, pod red. Mariusza Szczygła, Wyd. Czarne, Wołowiec  2015.

Opracowania:

Hanna Maria Malgowska, Gatunki reportażowo-dziennikarskie okresu dwudziestolecia międzywojennego (Próba typologii), w: Z teorii i historii literatury,  red. Kazimierz Budzyk, Wrocław 1963.

Czesław Niedzielski,  O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (podróż-powieść-reportaż), Wyd. UMK Toruń 1966.

Niepiękne dzielnice. Reportaże o międzywojennej Warszawie, wyb. i oprac. Jan Dąbrowski, Józef  Koskowski, PIW Warszawa 1964 .

Kazimierz Wolny-Zmorzyński,  O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945-1985, wyd. WSP Rzeszów 1991.

 Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku, wyb. i oprac. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, wyd. WSP  Rzeszów 1992.

Sztachelska Jolanta, Reporteryje i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w II połowie XIX i na początku XX wieku, Wyd. UwB, Białystok 1997.

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wokół twórczości Melchiora Wańkowicza. W stronę dziennikarstwa i socjologii, polityki i krytyki literackiej, Kraków 1999.

Ziątek Zygmunt, Wiek dokumentu . Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, wyd. IBL Warszawa 1999.

Andrzej Magdoń, Reporter i jego świat, Universitas Kraków 2000

Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. Krzysztofa Stępnika i Magdaleny Piechoty, Wyd. UMCS, Lublin 2004. 

Mroziewicz Krzysztof, Dziennikarz w globalnej wiosce, WSiP Warszawa 2004

Wokół reportażu podróżniczego, t. 1, pod red. Elżbiety Malinowskiej i Dariusza Rotta, Wyd. UŚ, Katowice 2004

Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, pod red. Dariusza Rotta, Wyd.UŚ, Katowice 2007 

Koc Krzysztof, Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, Wyd. Pozn. Tow. Nauk. 2007.

Nowacka Beata, Ziątek Zygmunt,  Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Universitas Kraków 2008.

Dzięgielewski Mariusz, Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego: źródło poznania społeczeństwa i kultury, Wyd. Nauk. KUL, Lublin 2009.

Metamorphoses of Travel Writing. Across Theories, Genres, Centuries and Literary Tradition, ed. by Grzegorz Moroz , Jolanta Sztachelska, Cambridge Scholar publishing 2010

Ziątek Zygmunt, Dwa dwudziestolecia. Literatura jako reportaż i reportaż jako literatura, w: Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. Hanna Gosk, IBL Warszawa 2010.

Zajas Paweł, Jak świat prawdy stał się bajką, Wyd. Poznańskie Poznań 2011.   

Urszula Glensk, Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu, posłowie Krzysztof Mroziewicz, Universitas Kraków 2012.

Urszula Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939), Universitas Kraków 2014.

Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. Jolanta Sztachelska, Grzegorz Moroz, Małgorzata Kamecka, Karolina Szymborska, Wyd. UwB, Białystok 2012. 

Jolanta Sztachelska, Reportaż. Z historii gatunku w wieku XIX, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, R. 4 (2013). 

Grzegorz Moroz, Travellers, Novelists and  Gentelmen. Constructing Male Narrative Personae in British Travel Books, from the Beginings to the Second World War, Peter Lang Ed., Frankfurt am Main 2013.

Darska Bernadetta, Pamięć codzienności, codzienność pamięci. Szkice o reportażu polskim XXI wieku, Wyd. Katedra Gdańsk 2014. 

Horodecka Magdalena, Kulturowa historia reportażu: od uniwersalizmu do relatywizmu kulturowego, w:  Kulturowa historia literatury, pod red. Anny Łebkowskiej i Wlodzimierza Boleckiego, wyd. IBL , Warszawa 2015.

Jolanta Sztachelska, Pamiętnikarstwo, Epistolografia, Reportaż, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia-terminy-zjawiska-przekroje, pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, t. 1-2, Wyd. UMK Toruń- IBL Warszawa 2016.

Jolanta Sztachelska, Henryk Sienkiewicz. Życie na walizkach, Veda Warszawa 2017.  

Beata Nowacka, Wstęp, w: R. Kapuściński, Cesarz, Ossolineum Wrocław 2019. 

Izabella Adamczewska-Barnowska, Łże-reportaże i prawdziwe fikcje, Łódź 2020.

 

 

 

 

 

Dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki

Zakład Językoznawstwa Polonistycznego i Komparatystyki

 

Seminarium magisterskie

Język w kulturze, kultura w języku

 

Problematyka seminarium dotyczy wielostronnych związków między językiem a kulturą. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również nośnik zbiorowego doświadczenia danej społeczności, umożliwiający dotarcie do sposobów pojmowania, porządkowania i wartościowania rzeczywistości pozajęzykowej.

Prace magisterskie, ukierunkowane na zgłębianie relacji język – człowiek – kultura, mogą podejmować kwestie rekonstrukcji uwarunkowanej kulturowo wizji świata, ukrytej w języku ogólnym, w języku poszczególnych grup społecznych, np. w języku młodzieży czy w subkulturach młodzieżowych (na podstawie ankiet), w języku autorów (współczesnych i dawnych), w tekstach artystycznych, publicystycznych, w reportażach, baśniach i innych. Mile widziane są także tematy własne, będące wyrazem indywidualnych zainteresowań studentów.

 

 

                 

 

prof. dr hab. Dariusz Kulesza

 

Z LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ

zapraszam na seminarium magisterskie

 

POWOJENNE PRZEŁOMY LITERATURY POLSKIEJ.

 

Proponuję Państwu tematy dotyczące tekstów decydujących o zmianach w literaturze polskiej

od powojennego przełomu z lat 1944-1948 (Różewicz, Borowski),

poprzez przełom roku 1956 (np. Hłasko, Bursa, Grochowiak, Białoszewski, Herbert, Szymborska) i 1975 (przede wszystkim Konwicki),

po przełomowy rok 1989, jego współtwórców (Świetlicki, Kuczok) i tych, którzy przyszli po nich (np. Tokarczuk, Stasiuk, Masłowska, Nahacz, Sapkowski).

 

PRZYKŁADOWE TEMATY:

-          Tadeusz Borowski. Behawioralny początek polskiej prozy po wojnie

-          Samozagłada. Ostateczne konsekwencje etycznego buntu Marka Hłaski

-          Miron Białoszewski — jedyny wolny poeta PRL-u

-          Prywatna apokalipsa Marcina Świetlickiego

-          Sapkowski i Tolkien — komiks i epopeja?

-          Proza Olgi Tokarczuk. Projekt emancypacyjny w wersji queer

-          Ponowoczesny teatr społecznie zaangażowany. Dramaturgia Doroty Masłowskiej

 

Nie wykluczam i takiej możliwości, że ktoś z Państwa zechce zająć się jednym z przełomów i podejmie próbę określenia jego historycznoliterackich wymiarów poprzez zmiany poetyk, idei czy instytucji życia kulturalnego.

Zapraszam.

                                                           Pozdrawiam serdecznie

 

                                                                                              

 

 

 


dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

Zakład Stosowanego Językoznawstwa Polonistycznego

 

 

Proponuję seminarium magisterskie z językoznawstwa synchronicznego pod tytułem Między mową a pismem. Celem prac powstających na seminarium będzie opis wybranych aspektów subkodu mówionego i pisanego oraz relacji między nimi.

            Proponowane obszary tematyczne do realizacji w ramach seminarium: 

MOWA i MÓWIONE– przykładowe tematy/obszary refleksji

  1. Przejęzyczenia i kontaminacje jako cechy nieoficjalnej polszczyzny mówionej
  2. Przestrzeń (nie)porozumień. Zniekształcenia fonetyczne w mowie Polaków na przykładzie…
  3. Wariantywność fonetyczna w mowie…

 

PISMO i PISANIE – przykładowe tematy/obszary refleksji

  1. Analiza porównawcza wybranych słowników ortograficznych.
  2. Zmienność normy ortograficznej na przykładzie wybranych słowników ortograficznych ostatniego półwiecza
  3. Wariantywność współczesnej pisowni – norma a uzus

 

ZAPISYWANIE MÓWIONEGO – przykładowe tematy/obszary refleksji

  1. Konwencje opisu wymowy w literaturze pięknej
  2. Mowa w reprezentacji ortograficznej na przykładzie…
  3. Zasady transkrypcji wymowy polskiej w wybranych słownikach (podręcznikach)

 

Zapraszam osoby zainteresowane proponowaną tematyką do udziału w seminarium. Pierwsze spotkanie przewiduję 13 października w godz. 13.15–14.45 (s. 142).

 

 

Prof. dr hab. Urszula Sokólska

 

            Serdecznie zapraszam

 

STUDENTÓW I roku II0

 

na seminarium magisterskie, które w roku ak. 2020/2021 będę prowadzić
pod ogólnym tytułem

 

JĘZYK I STYL TEKSTU – WCZORAJ I DZIŚ.

 

Szczegółowe rozważania mogą dotyczyć między innymi takich zagadnień, jak:

 

1. Polszczyzna północnokresowa (dawna i współczesna). Język mieszkańców regionu. Język wybranych wsi, miasteczek, a  nawet język interesujących pod względem lingwistycznym członków rodziny.

2. Reportaż literacki – język i styl. Mistrzowie reportażu. Wybrani twórcy. Wybrane utwory. Wybrane zagadnienia.

3. Język i styl literatury pięknej. Powieść, poezja, dramat; pamiętniki i dzienniki. Wybrani twórcy. Wybrane utwory. Wybrane zagadnienia.

4. Język i styl tekstów naukowych, tekstów użytkowych, tekstów rozrywkowych itp. Wybrani twórcy. Wybrane utwory. Wybrane zagadnienia.

5. Język i styl współczesnej prasy. Język mediów elektronicznych. Wybrani autorzy. Wybrane teksty. Wybrane zagadnienia.

6.   Onomastyka literacka. Wybrani autorzy. Wybrane teksty. Wybrane zagadnienia.

7.   Wartościowanie w języku ogólnym i tekście artystycznym, prasowym bądź użytkowym (np. w języku reklamy).

8.   Świadomość językowa i lingwistyczna artystów słowa. Wybrani twórcy. Wybrane utwory. Wybrane zagadnienia.

 

 

Jestem otwarta na propozycje studentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi