Zapisy na seminaria licencjackie 2020-2021

zapisy ruszają 9 października 2020 r. od godziny 18.00 do 11 października 2020 do godziny 18.00 w systemie USOS. Liczba miejsc jest ograniczona


 Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów licencjackich w roku akademickim 2020-2021, 


 

dr hab. Anna Nosek, prof. UwB

Profil seminarium

 

Literatura dziecięca i młodzieżowa – twórcy, gatunki, motywy

Twórczość dla dzieci na Podlasiu

 

Przykładowe kręgi tematyczne

 

 1. Twórczość dla dzieci i młodzieży wybranego pisarza przełomu XIX/XX wieku (m.in. Maria Konopnicka, Bronisława Ostrowska, Bolesław Leśmian i in.)
 2. Obrazy i symbolika zwierząt w literaturze dziecięcej.
 3. Literatura religijna dla dzieci.
 4. Sacrum w baśniach.
 5. Obrazy zagłady w literaturze dziecięcej.
 6. Motyw kota we współczesnej literaturze dla dzieci na przykładzie wybranych utworów poetyckich i prozatorskich.
 7. Przyroda w wybranych współczesnych utworach dla dzieci.
 8. Baśnie polskie z XIX wieku – wybrane motywy
 9. Obrazy starości w literaturze dla dzieci.
 10. Obraz rodziny w powieściach dla dziewcząt (dziewiętnastowiecznych lub współczesnych)
 11. Obraz domu w twórczości wybranego pisarza.
 12. Paulina Krakowowa i jej powieść Wspomnienia wygnanki
 13.  Rodzice i dzieci w twórczości Grzegorza Kasdepke.
 14. Obraz matki we współczesnej poezji dla dzieci.
 15. Dziecko i jego światy w poezji przełomu XX i XXI wieku
 16. Kołysanki Ewy Szelburg-Zarembiny.
 17. Bajkoterapia – o terapeutycznych walorach literatury dla dzieci.
 18. Problemy młodzieży i ich odzwierciedlenie w literaturze dla młodego czytelnika.
 19. Co i jak czytać dzieciom?. Współczesne formy poradnictwa czytelniczego (instytucje, nagrody literackie, poradniki, strony internetowe, serwisy informacyjne o literaturze dla dzieci, itp.).
 20. Twórczość regionalna dla dzieci i młodzieży (przykładowe tematy)

a)       „Inny”, „obcy” w twórczości Barbary Ciwoniuk

b)      Małgorzata Szyszko-Kondej i jej twórczość dla dzieci

c)       Problemy młodzieży w twórczości Klementyny Sołonowicz-Olbrychskiej.

d)       Baśnie regionalne

 1. Inny temat, zaproponowany przez studenta

Serdecznie zapraszam

dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB

 

        Tematyka seminarium obejmuje różnorodne zagadnienia związane z językiem polskim, współczesnym i dawnym. Ma formułę otwartą – nie ogranicza w jakiś szczególny sposób tematów prac dyplomowych, jeśli tylko związane będą z językoznawstwem. Punktem wyjścia do badań mogą być konkretne teksty (lub zespół tekstów), zjawiska językowe oraz zewnętrzne procesy mające wpływ na język polski. Prace dyplomowe mogą zawierać tematykę językoznawczą połączoną ze zjawiskami kulturowymi, społecznymi, politycznymi itp. Mogą  być to tematy indywidualne, niemieszczące się w sferze zainteresowań promotora, ale ciekawe i inspirujące dla studentów.

          Proponowana problematyka seminarium mogłaby zawierać się w takich dziedzinach jak:

 1. Onomastyka, w tym antroponimia, toponimia, chrematonimia.
 2. Glottodydaktyka.
 3. Historia języka polskiego.
 4. Socjolingwistyka.
 5. Kultura języka polskiego.
 6. Gramatyka języka polskiego (synchronia i diachronia).
 7. Lingwistyka kulturowa.
 8. Inna tematyka, zgodnie z preferencjami studenta (np. prace z zakresu językowego obrazu świata).

Przykłady prac zrealizowanych:

1. Nazwy własne w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

2. Osobliwości języka BFG na podstawie powieści Roalda Dahla „Bardzo Fajny Gigant”.

3. Imiona nadawane dzieciom w siedleckim USC w latach 2015 – 2016.

4. Antroponimia parafii Czerwonka Liwska na podstawie ksiąg metrykalnych za lata 1763-1790.

5. Nazwy ulic w Siedlcach – opis współczesny.

6. Nazwy warszawskich księgarń jako chrematonimy.

 

dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB

 

Temat seminarium
"Literatura modernistyczna i jej kontynuacje"


Opis

Przedmiotem seminarium będzie literatura modernistyczna, literatura i kultura popularna, literatura regionalna interpretowana w kontekście najnowszych badań. Poruszany krąg tematów dotyczyć będzie refleksji nad szeroko rozumianym modernizmem, obejmującym nowoczesne zjawiska zachodzące w literaturze od połowy XIX wieku do dzisiaj, zarówno w literaturze, a zwłaszcza powieści, elitarnej, jak i popularnej. Interesować nas także będą zjawiska z pogranicza literatury i innych sztuk.

 

dr Małgorzata K. Frąckiewicz

Temat ogólny: Polszczyzna i nazewnictwo osobowe Mazowsza i mazowiecko-podlaskiego pogranicza

 

Seminarium jest poświęcone w szczególności zagadnieniom językowym w kontekście kulturowym; nazewnictwu osobowemu Mazowsza i mazowiecko-podlaskiego pogranicza, badaniu i opisowi lokalnej antroponimii oraz mowie mieszkańców pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Studentom chętnym podjąć pisanie pracy licencjackiej z językoznawstwa proponuję następujące obszary tematyczne:

 

 • nazwiska (historyczne i współczesne) i przezwiska (różnych grup środowiskowych);
 • szeroko rozumiane nazewnictwo miejskie (np. oficjalne i nieoficjalne nazwy przestrzeni; nazwy ulic, aptek, sklepów);
 • mody imiennicze (np. imiona chrzestne dzieci urodzonych na początku XXI wieku w określonym środowisku kulturowym);
 • nazwy własne w różnych dyskursach, np. w pamiętnikach i kronikach regionalnych;
 • cechy języka mieszkańców miast, miasteczek i wsi regionu mazowiecko-podlaskiego (analiza na materiale własnym).

 

Istnieje możliwość zgłoszenia własnej propozycji tematu, który oscyluje w obrębie zaproponowanych zagadnień.

 

Małgorzata Frąckiewicz

 

Anetta Bogusława Strawińska,

 

 

Serdecznie zapraszam studentki i studentów III roku FP I stopnia

 

na seminarium licencjackie, pt.: Polszczyzna „nowych” mediów - charakterystyczne zjawiska, procesy, tendencje

 

Signum temporis współczesnej polszczyzny to niespotykana dotąd dynamika zmian uzewnętrzniająca się przede wszystkim na płaszczyźnie leksykalnej. Powstają liczne nowe wyrazy, następują gwałtowne modyfikacje znaczeniowe słów, częste i zróżnicowane są zapożyczenia. Czynników warunkujących tego typu przekształcenia szukać należy głównie poza językiem. Są to chociażby - dokonujące się w przeciągu ostatnich lat - transfiguracje społeczne, kulturowe, obyczajowe wywołane głównie za sprawą „nowoczesnych środków wykorzystujących elektronikę w przekazie komunikacyjnym” [T. Goban-Klas 1999]. Nowe rozwiązania internetowe typu YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok zrewolucjonizowały tradycyjne modele komunikacyjne na płaszczyźnie społecznej. Odbiorca staje się twórcą, wytwórcą, konsumentem, producentem.

Tematem przewodnim spotkań seminaryjnych uczyniłam szeroko pojmowaną polszczyznę internetu traktowaną jako wariant języka ogólnego o sobie właściwych cechach dystynktywnych. Formuła seminarium nie zamyka się w obrębie opozycji „nowe” kontra „stare” media. W polu zainteresowań mieszczą się także badania nad językiem celebrytów, przedstawicieli życia społecznego, kulturalnego czy świata polityki. Dodatkowo przedmiot opisu stanowią językowe mechanizmy budowania marki osobistej oraz storytelling.  

Liczę przede wszystkim na Państwa inwencję oraz kreatywność.

 

 

dr Paweł Wojcichowski

 

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski
Seminarium stanowić będzie poszukiwanie rozmaitych wizerunków człowieka i jego światów wyłaniających się z piśmiennictwa 2 połowy XIX wieku. Człowieka odnajdywanego w różnych kontekstach: postępu, modernizacji, nowoczesności, przemianach społeczno-cywilizacyjnych. Człowieka odkrywanego w obszarach filozofii, sztuki, kultury.

 

dr Katarzyna Kościewicz

Między wiekiem XIX a XXI: kontynuacje i nawiązania

 

Seminarium licencjackie poświęcone zostanie różnym wariantom obecności literatury dziewiętnastowiecznej  w kulturze polskiej XX i XXI wieku. Zachęcam Państwa do zainteresowania się następującymi zagadnieniami:

 • literatury pięknej:
  • nawiązania do dzieł klasyków dziewiętnastowiecznych w literaturze współczesnej polskiej i obcej
  • historia motywów literackich (ujęcia porównawcze)
  • kultury popularnej:
   • różne formy obecności XIX wieku w kulturze współczesnej (komiksy, gry, muzyka, film, internet, memy) będące świadectwem mody na dziewiętnastowieczność
   • edytorstwa:
    • analiza edycji klasyków
    • edycje skażone przez działanie cenzury
   • recepcji:
    • odczytania klasyków po 1945 r.
    • współczesne odczytania klasyków
    • świadectwa odbioru (krytyka literacka, literatura dokumentu osobistego itp.)
    • klasyka w szkole
    • biografistyka
    • cenzura.

 

 

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi