Studia II stopnia: Konwersatoria do wyboru w roku akademickim 2019-2020

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy konwersatoriów w roku akademickim 2019-2020. Zapisy odbędą się

od 4 do 5 października od godziny 7.00 do 22.00

 

Rok

Tematyka

Prowadzący

Punkty

ECTS

Zal

 

Sem.zim

godz.

Sem.let

godz.

do zrealizowania minimum 28h tj.2x14

 limit 10 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

I r. II0

Prof. Wydrycka

Sztuka ekfrazy. Literackie interpretacje dzieł plastycznych.

 

1

z/o

 

14

Dr Sawicka- Mierzynska

Literatura ekscentryczna XX i XXI wieku.

 

I r. II0

 

 

dr hab. Czarnecka

Trauma studies a kobiece doświadczenie wojny

1

z/o

 

14

Dr hab. Bednarczuk

Reportaż w XX wieku (nie tylko w Polsce): osobowości, tematy, strategie pisarskie

 

do zrealizowania  minimum 56h tj. 4x14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II r. II0

Dr Szamryk

Nauczanie języka polskiego jako obcego

1

z/o

14

 

 

II r. II0

 

 

Dr hab. Bednarczuk

Literatura kobieca / Literatura i kobiety (od końca XIX do XXI wieku)

 

1

z/o

14

 

 

II r. II0

 

dr Kościewicz

 

1

z/o

 

14

II r. II0

Dr Wojciechowski

Celebrytyzm

1

z/o

 

14

 

 

II r II0

dr Strawińska

(Auto) promocja w języku i kulturze

1

z/o

 

14

 

Dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB

1 rok II st,. 14 godz., sem. letni

 

Konwersatorium (2019/2020) II stopień

 

Sztuka ekfrazy. Literackie interpretacje dzieł plastycznych.

Konwersatorium poświęcone zostanie literackim ekfrazom czyli przedstawieniom konkretnych dzieł sztuki w prozie i poezji. Dokonania Michała Anioła,  Leonarda da Vinci, obrazy Gustawa Moreau, antyczne rzeźby, średniowieczne mozaiki, a także dzieła architektury fascynowały wielu poetów i pisarzy, stając się impulsem do powstania wybitnych czasem utworów literackich. Dzięki możliwościom nowoczesnych mediów możemy dziś dokładnie obejrzeć i zinterpretować owe dzieła sztuki plastycznej, a następnie poddać analizie teksty literackie z nimi związane. Postaramy się wyjaśnić przyczyny zainteresowania konkretnym dziełem, przeanalizować sposób przekładu sztuki wizualnej na sztukę słowa oraz porównać różne literackie odpowiedniki danego dzieła.

Serdecznie zapraszam!   

Dr hab. Sawicka-Mierzyńska

1 rok II st,. 14 godz., sem. letni

 

Literatura ekscentryczna XX i XXI wieku.

 

Dr hab. B. Czarnecka

1 rok II st,. 14 godz., sem.letni

 

   
   
 
       

 

I rok II stopnia - Trauma studies a kobiece doświadczenie wojny

Kobiece doświadczenie wojny to - by sprowadzić rzecz do najbardziej
oczywistych faktów - obóz koncentracyjny, łagier, walka czynna, przemoc
seksualna, przymusowa nagość, deprywacja na poziomie fizycznym i
psychicznym, zagrożenie śmiercią, strach o bliskich. Na konwersatorium
interesować nas będzie w jaki sposób te doświadczenia i wywołane nimi
urazy przekładają się na praktyki narracyjne, i jak odzwierciedlony w
nich zostaje wątek powrotu do tzw. normalności. O ile wymienione
sytuacje graniczne stanowią przyczynę powstania traum , o tyle życie
"po"przebiegające w obiektywnie odmiennych, ale psychologicznie jednak
zbliżonych okolicznościach, okazuje się podobnie dramatyczne. To, na tak
wielką skalę problematyczne zetknięcie z tzw. wolnościowym światem, ów w
gruncie rzeczy „nie-powrót” pozostaje jednak niemal nieodzwierciedlony w
kobiecych narracjach. Rozważać będziemy kulturowe okoliczności i
narracyjne praktyki tego nieprzedstawienia.
Zapraszam do rozmowy na trudne, ale jednak najbardziej ważne i jakże
interesujące tematy!

 

 

Dr hab. M. Bednarczuk

1 rok II st,. 14 godz., sem. letni

                                        

I r. II0

Reportaż w XX wieku (nie tylko w Polsce): osobowości, tematy, strategie pisarskie

Reportaż, jak pisał Kazimierz Wyka, to gatunek „skończenie osobisty”, a zarazem, jak twierdził z kolei Ryszard Kapuściński, „najbardziej uniwersalna forma wypowiedzi”. Ten gatunek, który zrobił w Polsce zadziwiającą karierę i nieustająco się rozwija (w odróżnieniu od niektórych krajów zachodnioeuropejskich), przyciągnął niejako do siebie całą grupę świetnych obserwatorów i obserwatorek życia codziennego i mechanizmów wielkiej polityki, ludzi wrażliwych społecznie podróżników i komentatorów polskich bolączek.

Nasze konwersatorium poświęcone będzie właśnie najwybitniejszym, ale również mniej wybitnym, a swego czasu popularnym, reporter(k)om i reportażyst(k)om (by wymienić Antoniego Ossendowskiego, Ksawerego Pruszyńskiego, Konrada Wrzosa, Adolfa Nowaczyńskiego, Wandę Melcer, Wojciecha Tochmana i, oczywiście, Ryszarda Kapuścińskiego), których twórczość będziemy analizować na tle różnych koncepcji reportażu oraz w kontekście rozwoju gatunku.

Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnych lektur oraz dyskusji!

 

 

Dr Szamryk

2 rok II st,. 14 godz., sem. zimowy

 

Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka polskiego jako obcego

Nazwa kierunku: filologia polska, studia II stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych: 14

Adresaci: studenci II roku filologii polskiej, studia II stopnia

Forma zajęć: konwersatorium

Prowadzący: dr Konrad Kazimierz Szamryk

Rok akademicki: 2019/2020 (semestr zimowy)

Opis: Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów w problematykę nauczania języka polskiego jako języka obcego. Na zajęciach omówione zostaną między innymi kwestie związane z funkcjonowaniem języka polskiego jako języka obcego w kraju i za granicą, a także różne aspekty nauczania obcokrajowców, uwarunkowane m.in. ich językiem ojczystym, wiekiem czy przynależnością do różnych kręgów kulturowych. Zajęcia dają możliwość poznania zalet i wad różnych metod nauczania jpjo, a także zapoznania się z dostępnymi podręcznikami (dla poziomu początkującego, średniozaawansowanego i zaawansowanego). Oprócz podstawowych zagadnień metodycznych, poruszona zostanie problematyka nauczania kultury polskiej w nauczaniu jpjo oraz wykorzystania różnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania.

 

 

dr hab. M. Bednarczuk

2 rok II st,. 14 godz., sem. zimowy

 

Literatura kobieca / Literatura i kobiety (od końca XIX do XXI wieku)

„Literatura jest kobietą” – to hasło można uznać za prawdziwe (przynajmniej częściowo) od lat międzywojennych. Po bataliach toczonych przez konserwatywnych krytyków literackich niechętnych „inwazji kobiet” w polskim świecie literackim, w latach 20-tych ruszyła wręcz lawina świetnych tekstów autorstwa pań.

Druga wojna światowa przerwała ten fenomen, i nowa proza oraz poezja kobieca/kobiet zaistniała na szerszą skalę dopiero w latach 90-tych XX wieku. Nas jednak interesować będą publikacje pióra kobiet i na temat kobiet powstające od końca XIX wieku, z Elizą Orzeszkową oraz Pauliną Kuczalską-Reinschmit na czele, bo one stanowiły punkt wyjścia dla późniejszych wypowiedzi.

W trakcie konwersatorium zajmiemy się zarówno postaciami znanymi i uznanymi (Zofia Nałkowska, Irena Krzywicka, Anna Świrszczyńska, Anna Nasiłowska), jak tymi zapomnianymi, czy to dlatego, że ich teksty nie przetrwały próby czasu z historycznoliterackiego punktu widzenia, czy też dlatego, że idee przez nie głoszone przeżyły się (Izabela Moszczeńska, Wanda Miłaszewska), albo z jeszcze innych przyczyn (Maria Szeliga). Będziemy zastanawiać się, co znaczyło lub mogło znaczyć w różnych okresach pojęcie „literatury kobiecej”, jak widziano i wyobrażano sobie związki kobiet z polityką, które postulaty zrealizowano, a które nadal czekają na realizację.

Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnych lektur oraz dyskusji!

 

dr Kościewicz

2 rok II st,. 14 godz., sem. letni

 

dr Katarzyna Kościewicz
Konwersatorium, 14 h, II rok II stopnia, semestr letni

Prywatne – publiczne – polityczne. Praktyki cenzorskie i autocenzorskie w literaturze dokumentu osobistego (XIX - XX wiek)

Zajęcia poświęcone zostaną omówieniu kategorii cenzury obecnej zarówno w praktykach autorskich, jak i wydawniczych. Materiał analityczny stanowić będzie polska literatura dokumentu osobistego z  XIX i XX wieku. Proponuję sprofilowaną lekturę Seweryny Duchińskiej Wspomnienia z 29-cio letniego pożycia z mężem moim 1864-1893 (Paryż 1894), Marii Konopnickiej Listów do synów i córek (Warszawa 2010), Elizy Orzeszkowej Dni (Warszawa 2001), Stefana Żeromskiego Dzienników (Warszawa 1953-1956; Warszawa 1963-1973), Witolda Gombrowicza Kronosa (Kraków 2013) oraz Michała Głowińskiego Kręgów obcości. Opowieści biograficznej (Kraków 2010).
Serdecznie zapraszam
Katarzyna Kościewicz

 

Dr Wojciechowski

2 rok II st., 15 godz., sem. letni

 

Konwersatorium: Celebrytyzm

Celem zajęć jest zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami, strategiami charakterystycznymi dla dziennikarstwa uprawianego w warunkach dominacji cyberprzestrzeni. Zagadnienia:

  • Cyberkultura, inforozrywka, tabloidyzacja;
  • Celebryci i plotka – definicje i charakter;
  • Zjawiska: prasa plotkarska, prasa bulwarowa, tabloid, magazyn;
  • Celebryci w polityce, celebryci w otoczeniu polityków;
  • Celebrytyzacja w reklamie politycznej;
  • Dziennikarze w roli cele brytów.
  • Język współczesnych dziennikarzy. Mowa nienawiści;
  • Prasa drukowana: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki - poświęcona celebrytom: definiowanie, specyfika, liderzy na rynku polskim i zagranicznym;
  • Celebrytyzm a portale internetowe, programy telewizyjne – rynek polski i zagraniczny;
  • Fotografia i jej rola w kształtowaniu wizerunku celebrytów w mediach;
 

Student poznaje założenia różnych koncepcji dotyczących kultury współczesnej. Definiuje pojęcia związane z kulturą popularną, społeczeństwem konsumpcyjnym, globalizacją. Wie, jakie cechy powinien posiadać środek przekazu zajmujący się tą tematyką; zna najważniejsze instytucje medialne, których głównym obszarem zainteresowania są celebryci (zarówno krajowe jak i zagraniczne); rozumie zasady, według których instytucje te funkcjonują; wie, do kogo tego typu media są kierowane; zna specyficzne środki wyrazu, za pomocą których przekazywane są treści dotyczące celebrytów; wie, kto to jest celebryta i potrafi wymienić kilka nazwisk; zna kulturowe pochodzenie zjawiska celebryta; analizuje teksty kultury oraz śledzi cechy charakterystyczne dla kultury współczesnej. Porządkuje spojrzenia teoretyczne na kulturę współczesną. Rozróżnia podstawowe instytucje medialne zajmujące się celebrytami w Polsce jak i na świecie; rozumie motywacje oraz rozpoznaje metody stosowane przez celebrytów w celu kształtowania swojego wizerunku w mediach; umie wymienić cechy celebryty i odróżnić celebrytę od gwiazdy; jest świadomy potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy o kulturze współczesnej; jest otwart

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi