Studia I stopnia: Konwersatoria do wyboru w roku akademickim 2019-2020

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy konwersatoriów w roku akademickim 2019-2020. Zapisy odbędą się od 4 do 5 października od godziny 7.00 do 22.00

 

 

Rok

Prowadzący

Tematyka

Punkty

ECTS

Zal

 

Sem.zim

godz.

Sem.let

godz.

(do zrealizowania minimum 30h tj. 2 x po 15h) po jednym w semestrze każdy student,  LIMIT 12 os. do każdego prowadzącego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II r. I0

Dr Bajko

„Zło w literaturze”

1

 

15

 

Dr Szamryk

Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako

Dr Lul

 

konwersatorium dr Lula nie uruchomiło się

 

PODRÓŻNIK, PASAŻER, TURYSTA…

KULTUROWE I LITERACKIE ZAPISY PRZEKRACZANIA GRANIC

 

 

II r. I0

Prof. Wydrycka

 

Kreacje mitów kobiecych w literaturze i sztuce.

 

1

 

 

15

Dr Strawińska

konwersatorium dr Strawińskiej nie uruchomiło się

(Auto)promocja w języku i kulturze

dr hab. Czarnecka

"Kobiety w obozach
koncentracyjnych. Doświadczenie i zapis".

(do zrealizowania minimum 30h tj. 2 x po 15h) po jednym w semestrze każdy student, Limit 14 os. do każdego prowadzącego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III r. I0

Prof. Dąbrowicz

Biografia i biografistyka (XIX-XXI w.)

 

1

z/o

15

 

Prof. Puchalska-Dąbrowska

 

Literatura angielska

 

III r. I0

Dr hab. Bednarczuk

Literatura i polityka (zwł. 1914-1939): postawy, idee, pola oddziaływań

 

1

z/o

 

15

Dr Wojciechowski

Celebrytyzm

               

 

     

 

 

dr M. Bajko

2 rok I st., 15 godz., sem. zimowy

 

Konwersatorium „Zło w literaturze”

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia, jak: ikonografia, symbolika, definicje i pojęcia zła,  źródła zła (gnostycyzm, myśl wczesnochrześcijańska), personifikacje zła; filozoficzne lub filozoficzno-literackie ujęcia problemu zła (św. Augustyn, Markiz de Sade, F. Nietzsche, J. Tischner, R. Safranski, D. de Rougemont) oraz ich literackie realizacje, w poezji i prozie (J. Milton, W. Blake, Ch. Baudelaire, G. Carducci, S. Przybyszewski, T. Miciński, P. Lagerkvist, A. Camus, W. Golding).

 

 

Dr Konrad Szamryk

2 rok I st., 15 godz., sem. zimowy

 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego

Nazwa kierunku: filologia polska, studia I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych: 14

Adresaci: studenci II roku filologii polskiej, studia I stopnia

Forma zajęć: konwersatorium

Prowadzący: dr Konrad Kazimierz Szamryk

Rok akademicki: 2019/2020 (semestr zimowy)

Opis: Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów w problematykę nauczania języka polskiego jako języka obcego. Na zajęciach omówione zostaną między innymi kwestie związane z funkcjonowaniem języka polskiego jako języka obcego w kraju i za granicą, a także różne aspekty nauczania obcokrajowców, uwarunkowane m.in. ich językiem ojczystym, wiekiem czy przynależnością do różnych kręgów kulturowych. Zajęcia dają możliwość poznania zalet i wad różnych metod nauczania jpjo, a także zapoznania się z dostępnymi podręcznikami (dla poziomu początkującego, średniozaawansowanego i zaawansowanego). Oprócz podstawowych zagadnień metodycznych, poruszona zostanie problematyka nauczania kultury polskiej w nauczaniu jpjo oraz wykorzystania różnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania.

Dr Marcin Lul

2 rok I st., 15 godz., sem. zimowy

 

PODRÓŻNIK, PASAŻER, TURYSTA…

KULTUROWE I LITERACKIE ZAPISY PRZEKRACZANIA GRANIC

W ofercie proponowanych zajęć znajdują się tematy stare i nowe, podróże realne i wyobrażone, polskie, europejskie i transkontynentalne, wędrówki piesze oraz wojaże różnymi środkami transportu, z mapą i na oślep, w czasie i przestrzeni. Lista autorów, miejsc, szlaków, a także form literackiego bądź dokumentarnego zapisu (nie wyłączając fotografii, filmu, sfery popkultury) w dużej mierze zależy od Państwa pomysłów i zainteresowań

 

dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB

 2 rok I st., 15 godz., sem. letni

 

Konwersatorium (2019/2020) I stopień

 

Kreacje mitów kobiecych w literaturze i sztuce.

                Dążenia ideowe i estetyczne różnych epok, ludzkie pragnienia i lęki generowały powstanie dzieł, w których reinterpretowano kobiece wzorce biblijne lub mityczne. Fascynujące bywa prześledzenie, jak zmieniały się ideały i związane z nimi mity kobiecości. Sylwetki grzesznej Ewy, świetlanej Beatrycze, demonicznej Lilith, groźnej Salome, walecznej Brunhildy, namiętnej Magdaleny, wiernej Persefony odgrywały ważną rolę nie tylko w powstaniu wielu dzieł literatury i sztuki, ale także w kreowaniu nowych/nowoczesnych mitów i wyobrażeń. Stworzono niezliczone wersje owych postaci; postaramy się przyjrzeć wybranym, analizując przede wszystkim reinterpretacje wzoru, transformacje archetypu i ich przyczyny. Materiałem analizy będą dzieła sztuki, wiersze i fragmenty utworów prozą.

Serdecznie zapraszam!

                                        

dr A. Strawińska

2 rok I st., 15 godz., sem. letni

 

(Auto)promocja w języku i kulturze               `

15 godz.; konwersatorium

Celem konwersatorium jest przede wszystkim analiza językowych i pozajęzykowych, mechanizmów (auto)promocji we współczesnej kulturze w kontekście zjawiska autoprezentacji. Przedmiot uwagi stanowią m.in.: komunikowanie jako oddziaływanie; rytualizacja, stereotypizacja, moda jako formy przyciąganie uwagi,  kodowania (i dekodowania) przekazu; podstawowe terminy komunikowania społecznego, tj. audytorium a publiczność; zjawisko współczesnego narcyzmu i ekshibicjonizmu w kontekście rudymentarnych jednostek komunikacji werbalnej, tj. aktów mowy; blog – środek autopromocji w kulturze masowej; nowomowa demokratyczna polityków; fizjologizm językowy współczesnych emancypantek; współczesne autorytety; pozawerbalne komunikaty językowe; miejsce wulgaryzmu w świadomości tzw. bezrefleksyjnych jako przykładu nowego systemu społeczeństwa otwartego; celebryt(a) jako sposób autokreacji w popkulturze; celebrity endorsement - transfer znaczeń i wspieranie produktu wizerunkiem jednostki popularnej; popkultura (obiekty, osoby, konteksty) – produkt (idea, przedmiot) –  konsumpcja; reklama – akt komunikacji marketingowej.

Moduł będzie prowadzony z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: metody heurystycznej, dyskusji, ćwiczeń praktycznych, psychozabaw/psychotestów.

 

 

dr hab. B. Czarnecka

2 rok I st., 15 godz., sem. letni

 

   
 

 


II rok I stopnia = Konwersatorium pt. "Kobiety w obozach
koncentracyjnych. Doświadczenie i zapis".
Konwersatorium poświęcone jest tematyce obozowego doświadczenia
kobiet, które, jak się okazuje, odbiega od doświadczenia męskiego, nie
tylko ze względu do oczywiste aspekty (np.: menstruacja, ciąża,
macierzyństwo), ale mechanizmy przeżywania i przepracowania traum
(np.: wstyd, upokorzenie, gwałt). (Zainteresowanych odsyłam do mojej
książki - Barbara Czarnecka, "Kobiety w lagrze. Doświadczenie i
zapis", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.)
Problemy te odzwierciedlają się w kobiecych obozowych relacjach (o
charakterze literackim i nieliterackim) i to one będą przedmiotem
naszego głównego zainteresowania. Na podstawie zapisów rekonstruować
będziemy trudno wyrażalne doświadczenie i jego nieoczywiste aspekty,
analizować formy narratywizacji traumy, szukać tekstowych konwencji i
tego co od niech odbiega. Zapraszam na spotkanie z tematem trudnym,
aczkolwiek ogromnie interesującym, i którego ważność jest
niekwestionowalna.

 

 

 

dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

3 rok I st., 15 godz., sem. zimowy

 

 

Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa

Konwersatorium dla studentów III roku I stopnia filologii polskiej

2019/2020 (semestr zimowy)

 

Biografia i biografistyka (XIX-XXI w.)

 

Biografistyka, dziedzina piśmiennictwa o wielu odmianach (od encyklopedycznych biogramów po kilkutomowe monografie), odkąd powstała cieszy się wzięciem u czytelników, ale jest słabo rozpoznana jako przedmiot badań literaturoznawczych.

Dawniej, żeby awansować na bohatera książki biograficznej, trzeba było na nią zasłużyć i umrzeć. Dzisiaj kwitnie biografistyka dotycząca również osób żyjących i znanych z tego, że są znane.

Biblioteka biograficzna jest olbrzymia i warto przyjrzeć się jej bliżej, stawiając konkretne problemy badawcze, np. o typy biografii, o ich aspekt wzorcotwórczy, o konwencje i sposoby „ożywiania” bohaterów tekstów biograficznych, o cenzurowanie czy retuszowanie prywatności, o postacie drugiego planu w biografii „wielkiego” człowieka….  

Tematów nie brakuje, a od refleksji nad biografistyką wiedzie prosta droga do jej praktykowania.

Tematy realizowane w ramach zajęć będą dotyczyły zarówno literatury polskiej, jak i powszechnej, tekstów biograficznych, jak i warsztatu biografa.

 

 

 

 

Dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB

3 rok I st., 15 godz., sem. zimowy

 

Literatura angielska

Konwersatorium, III r. I stopnia FP

Semestr zimowy, r. akad. 2019/2020

15 godzin (spotkania co 2 tygodnie)

 

                Celem zajęć jest omówienie najważniejszych zjawisk i osiągnięć literatury angielskiej od czasów najdawniejszych do XX w. na tle społeczno-kulturowym. Wśród omawianych zagadnień i postaci znajdą się m. in. dramat elżbietański (tragedia zemsty, Shakespeare), powieść gotycka, proza wiktoriańska, powieść strumienia świadomości (James Joyce, Virginia Woolf) i inne. Podstawą zaliczenia będzie test pisemny ze znajomości treści omawianych w czasie zajęć oraz wybranych lektur. Na ocenę końcową złożą się wyniki sprawdzianu oraz frekwencja. Dopuszczalna 1 nieobecność.

 

dr hab. Monika Bednarczuk

3 rok I st., 15 godz., sem. letni

 

III r. I0

Literatura i polityka (zwł. 1914-1939): postawy, idee, pola oddziaływań

W XX wieku literatura polska i polityka to obszary ściśle ze sobą związane, „dobrowolnie” i poniekąd „z musu”. Efektem rozmaitych sprzężeń są z jednej strony teksty słabe literacko, propagandowe, wywołujące uśmiech lub irytację współczesnego czytelnika. Z drugiej jednak strony mamy również utwory wciąż prowokujące do refleksji, a nawet czarujące językowo, w tym zarówno powieści polityczne, jak reportaże, utwory wierszowane albo wypowiedzi polityków z aluzjami literackimi.

Przy tym trzeba pamiętać, że polityką i literaturą zajmowali się w tym czasie nie tylko mężczyźni, ale także – coraz intensywniej – kobiety, i to reprezentujące poglądy (konserwatywne powieściopisarki i publicystki jak Wanda Miłaszewska czy Helena Mniszek, lewicowe dziennikarki i reportażystki, jak Irena Krzywicka i Wanda Melcer, wreszcie liberalne autorki, jak Zofia Nałkowska).

W trakcie konwersatorium, na którym skupimy się na epoce 1914–39 (chociaż wyjątki są mile widziane) będziemy przyglądać się wybranym tekstom z uwzględnieniem sytuacji polityczno-społecznej oraz istotnej dla danego autora czy autorki koncepcji literatury.

Interesować nas będą tak wypowiedzi dotyczące kształtu przyszłej Polski i Europy, relacji między klasami społecznymi i grupami etnicznymi, jak i te próbujące z(re)definiować miejsce i rolę kobiety i mężczyzny.

Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnych lektur oraz dyskusji!

 

Dr Wojciechowski

3 rok I st., 15 godz., sem. letni

 

Konwersatorium: Celebrytyzm

Celem zajęć jest zapoznanie ze współczesnymi zagrożeniami, strategiami charakterystycznymi dla dziennikarstwa uprawianego w warunkach dominacji cyberprzestrzeni. Zagadnienia:

  • Cyberkultura, inforozrywka, tabloidyzacja;
  • Celebryci i plotka – definicje i charakter;
  • Zjawiska: prasa plotkarska, prasa bulwarowa, tabloid, magazyn;
  • Celebryci w polityce, celebryci w otoczeniu polityków;
  • Celebrytyzacja w reklamie politycznej;
  • Dziennikarze w roli cele brytów.
  • Język współczesnych dziennikarzy. Mowa nienawiści;
  • Prasa drukowana: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki - poświęcona celebrytom: definiowanie, specyfika, liderzy na rynku polskim i zagranicznym;
  • Celebrytyzm a portale internetowe, programy telewizyjne – rynek polski i zagraniczny;
  • Fotografia i jej rola w kształtowaniu wizerunku celebrytów w mediach;
 

Student poznaje założenia różnych koncepcji dotyczących kultury współczesnej. Definiuje pojęcia związane z kulturą popularną, społeczeństwem konsumpcyjnym, globalizacją. Wie, jakie cechy powinien posiadać środek przekazu zajmujący się tą tematyką; zna najważniejsze instytucje medialne, których głównym obszarem zainteresowania są celebryci (zarówno krajowe jak i zagraniczne); rozumie zasady, według których instytucje te funkcjonują; wie, do kogo tego typu media są kierowane; zna specyficzne środki wyrazu, za pomocą których przekazywane są treści dotyczące celebrytów; wie, kto to jest celebryta i potrafi wymienić kilka nazwisk; zna kulturowe pochodzenie zjawiska celebryta; analizuje teksty kultury oraz śledzi cechy charakterystyczne dla kultury współczesnej. Porządkuje spojrzenia teoretyczne na kulturę współczesną. Rozróżnia podstawowe instytucje medialne zajmujące się celebrytami w Polsce jak i na świecie; rozumie motywacje oraz rozpoznaje metody stosowane przez celebrytów w celu kształtowania swojego wizerunku w mediach; umie wymienić cechy celebryty i odróżnić celebrytę od gwiazdy; jest świadomy potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy o kulturze współczesnej; jest otwarty na nowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian kulturowych, na definiowanie dyskursów późnej nowoczesności.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi