Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

 

Elżbieta Awramiuk

dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

WYKSZTAŁCENIE

 • 1992 – magister filologii polskiej; Wydział Humanistyczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku   
 • 1999 – doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego                     
 • 2008 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina: języko-znawstwo; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego                                                             

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • książki:
  • Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej, Białystok 1999
  • Słownik gramatyki języka polskiego, red. J. Bralczyk, W. Gruszczyński, Warszawa 2002 (współautorstwo)
  • Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok 2006
  • Bateria Testów Pisania BTP IBE. Podręcznik, Warszawa 2015 (współautorstwo: Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Bogdanowicz K.)
  • Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania, Białystok 2016
  • (red.) Z problematyki kształcenia językowego, t. IV (2012), t. V (2014), t. VI (2016)
  • Szerszunowicz J., Frąckiewicz M., Awramiuk E., Frazeologia w kształceniu językowym, Białystok 2017
 • artykuły:
  • Wpływ odstępstw od segmentacji ortograficznej na wyniki statystyczne"Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej", „Roczniki Humanistyczne” tom XLIX-L, 2001-2002 z. 6, s. 31-43
  • Mother-tongue teaching in Poland: the dynamics of change, “L1 – Educational Studies in Language and Literature” 2002 nr 2, s. 165-176
  • Stereotyp samogłoski i spółgłoski w języku polskim, „Język Polski” 2004 z. 3, s. 197-205
  • Gdzie jest głoska b w wyrazie ząb, czyli jak współczesne polskie elementarze kształtują pojęcia głoskii litery, „Poradnik Językowy” 2004 nr 5, s. 43-54
  • Specjalność i specjalizacja w szkolnictwie wyższym – prawodawstwo a uzus, „Poradnik Językowy” 2011 z. 5, s. 44-53
  • Homonimia w funkcji impresywnej, [w:] „Białostockie Archiwum Językowe”nr 11, red. B. Nowowiejski, Białystok 2011, s. 29-40
  • Współczesna pisownia polska: między normą a uzusem, „Poradnik Językowy” 2013 z. 2, s. 22-32
  • Invented spelling jako obiekt badań, „Edukacja” 2013/3(123), s. 5-16
  • Reading and spelling acquisition in Polish: Educational and linguistic determinants. L1-Educational Studies in Language and Literature, 2014, 14, p. 1-24 (współautor: Krasowicz-Kupis, G.)
  • Letter-name spelling in Polish and English: Different languages, the same strategy (?),”Proceedings of the Tallinn University Institute of Estonian Language and Culture”,2014, 16 p. 119-141 (współautorstwo: Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Bogdanowicz K.)
  • Miejsca niedookreślone w polskiej interpunkcji – wybrane zagadnienia, „Poradnik Językowy” 2016, z. 4, s. 7-18 (współautor: Andrejewicz, U.)
 • rozdziały w monografiach:
  • Language Awareness – międzynarodowy program edukacji językowej [w:] Nie bez znaczenia... Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15000 dni pracy naukowej, red. W. Gruszczyński i in., Białystok 2001, s. 47-53
  • Czy Ania jest aniołem? O percepcji wygłosowych segmentów nosowych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, red. B. Nowowiejski, Białystok 2006, s. 21-31
  • MOTL i HLP – o pewnym błędzie popełnianym przez dzieci zaczynające pisać po angielsku i po polsku, [w:] Dysleksja: problem znany czy nieznany? Red. M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis, Lublin 2007, s. 211-222
  • Między mową a pismem. Innowacyjność zapisków dzieci na etapie przedszkolnym, [w:] Jestem, więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk 2009, s. 133-143
  • Phraseology in Poles’ language education. In: Intercontinental Dialogue on Phraseology. Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues in Phraseological Studies. Volume One. J. Szerszunowicz, B. Nowowiejski, K. Yagi, T. Kanzaki (ed.). Białystok 2011, s. 371-387
  • Trudności w nauce czytania i pisania z perspektywy lingwistycznej, [w:] Trudności w czytaniu i pisaniu – rozważania teoretyczne i praktyczne, red. I. Pietras, Warszawa  2012, s.  83-101
  • Pisownia polska w ostatnim siedemdziesięcioleciu, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin 2013, s. 563-579
  • Między oczekiwaniami a możliwościami. Uwarunkowania kształcenia nauczycieli polonistów, [w:]  Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska, t. 3, Kraków 2014, s. 235-246 (współautor: Kietlińska A.)
  • Wariantywność współczesnej pisowni polskiej, [w:] Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2015, s. 467-475
  • Nauczanie języka ojczystego w zmieniającym się świecie – wyzwania edukacyjne [w:] Z problematyki kształcenia językowego, t. VI, red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Białystok 2016, s. 15-28
  • Awramiuk E., Early Literacy Policy and Practice in Poland. In: The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context edited by Natalia Kucirkova, Catherine Snow, Vibeke Grover and Catherine McBride, London – New York 2017, s. 139-149 (współautorki: G. Krasowicz-Kupis, M. Smoczyńska)
  • Psycholingwistyczny model nabywania czytania i pisania w języku polskim – perspektywa rozwojowa i kliniczna, w: Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 110-132(współautorka: G. Krasowicz-Kupis)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • ortografia, fonologia i morfologia współczesnego języka polskiego
 • kształcenie językowe w zakresie języka ojczystego
 • lingwistyczne uwarunkowania nauki czytania i pisania

 

REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE

 • grant KBN (2H01D 023 25) Lingwistyczne aspekty nauki czytania i pisania (2003–2006)
 • ekspert w projekcie Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania (Instytut Badań Edukacyjnych; projekt na lata 2012-2015)
 • Early literacy in Poland, Special issue of L1 – Educational Studies in Language and Literature (projekt na lata 2013- 2014)
 • Rozwój językowy a kształcenie językowe (BST, projekt na lata 2013- 2014)

 

CZŁONKOSTWO

    • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2000)
    • International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE) (2001-2014)
    • International Association for Research in L1 Education (languages, literatures and literacies) ARLE (od 2014) – sekretarz zarządu na kadencję 2017-2019
    • Komisja Dydaktyczna Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (2004-2012)
    • Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna  (2008-2012)
    • Rada Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2016-2017)
    • członek zespołu redakcyjnego czasopism:
     • L1 – Educational Studies in Language and Literature (od 2005)
     • Białostockie Archiwum Językowe (BAJ) (od 2008)

 

PEŁNIONE FUNKCJE

     • koordynator IFP ds. Programu Erasmus (2002-2008)
     • przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2008-2012)
     • przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia UwB (2008-2012)
     • prorektor UwB ds. dydaktycznych i studenckich (2008-2012)
     • pełnomocnik rektora ds. oceny parametrycznej, instytucjonalnej i akredytacyjnej (2012-2016)
     • kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej POLLANDO (od 2013)
     • pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia (powołanie na kadencję 2016-2020)

 

DYDAKTYKA

     • Fonetyka i fonologia języka polskiego (w. i ćw., I FP I stopnia)
     • Językoznawstwo współczesne (w., I rok FP II stopnia)
     • Historia ortografii i interpunkcji (w., I rok FP I stopnia, specjalność edytorska)
     • Edytorstwo leksykograficzne (w., II rok II stopnia, specjalność edytorstwo cyfrowe)
     • Wprowadzenie do metodyki (w., II FP I stopnia, specjalizacja nauczycielska)
     • Współczesna polska ortografia i interpunkcja (wykład ogólnouniwersytecki)

 

KONTAKT

     • tel. służbowy: 85 745 74 71
     • e-mail służbowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ŁĄCZA

 

INNE INFORMACJE

   • współpraca z Kuratorium Oświaty w Białymstoku: recenzowanie tematów na pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego (2002-2007)
   • udział w pracach Komisji Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2003-2008, 2013-)
   • uczestnictwo w realizacji projektu "Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół" (2004), który stanowił komponent szeroko zakrojonego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
   • autorka tekstu dyktand polskich na Łotwie (od 2010)
   • szkolenie Kultura języka polskiego w administracji publicznej dla urzędników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (2004)
   • organizacja Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców (2014, 2015, 2017)
   • współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Język ojczysty, pierwszy język obcy, drugi / trzeci język obcy – wyzwania badawcze i dydaktyczne”, Białystok, 14-15.05.2015 r.
kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi