SEMINARIA MAGISTERSKIE 2019-2020

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów magisterskich w roku akademickim 2019-20120, zapisy ruszają 3 października 2019 r. od godziny 7.00 - 22.00 w systemie USOS. Liczba miejsc jest ograniczona

 

Prof. M. Kochanowski

"Powieść i jej przemiany w literaturze XX i XXI wieku. Konteksty, nowatorstwo, tradycja"

Seminarium poświęcone będzie przemianom różnych form powieści oraz jej konkretnych realizacji prozatorskich w literaturze XX i XXI wieku. Spotkania dotyczyć będą powieści m.in. Bolesława Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Żeromskiego, Witkacego i pisarzy przełomu XX i XXI wieku.


Katarzyna Sawicka-Mierzyńska.
Seminarium magisterskie
Literatura-pamięć-tożsamość (na przykładzie Podlasia)
Podczas seminarium zastanowimy się nad tym, w jaki sposób literatura (potencjalnie, już na poziomie studiów konkretnych przypadków, poszerzona o kontekst teatru czy sztuk plastycznych) funkcjonuje jako medium służące kształtowaniu wspólnotowej tożsamości i pamięci. Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania będą te wydarzenia z przeszłości, które mogą prowadzić do konfliktów pamięci i podlegają różnym, czasem wykluczającym się interpretacjom. Ze względu na specyfikę tematu nasza badania będą miały interdyscyplinarny charakter.

 

dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

Zakład Stosowanego Językoznawstwa Polonistycznego

 

Seminarium magisterskie

FILOLOGIA POLSKA, I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

rok akademicki 2019/2020

 

Między mową a pismem

Seminarium poświęcone jest refleksji nad zjawiskami charakterystycznymi dla dwóch subkodów języka (j. mówiony – j. pisany), a także dla obszarów ich wzajemnego przenikania się (zapisywanie mówionego). Proponowane obszary tematyczne do realizacji w ramach seminarium: 

 • normatywny opis polszczyzny pisanej i mówionej w różnych typach komunikacji językowej;
 • mowa w reprezentacji ortograficznej, podsystem fonetyczny w stylizacji literackiej;
 • konwencje opisu wymowy w podręcznikach / słownikach;
 • nietypowe jednostki w języku i tekście (homofony, przejęzyczenia itp.).

Istnieje możliwość zaproponowania tematu własnego.

 

dr hab. Piotr Stasiewicz

 

Zapraszam na seminarium magisterskie:

 

Fantastyka wobec tradycji

 

Tematyka seminarium będzie koncentrować się wokół zjawisk związanych z interakcjami między współczesną fantastyką a innymi formami literatury. Wybrane przykłady zagadnień: epos i  fantasy (J. R. R. Tolkien), fantasy i powieść historyczna (Glen Cook, George R. R. Martin, Guy Gavriel Kay, Andrzej Sapkowski), retelling i postmodernizm w fantastyce (Andrzej Sapkowski, Terry Pratchett, Marion Zimmer Bradley), fantasy i baśń (Andrzej Sapkowski, Gregory Maguire, Robin McKinley), fantasy i literatura dla młodzieży (J. K. Rowling,  C. S. Lewis, Phillip Pullman), fantasy i historia alternatywna (Jacek Piekara, Susanna Clarke), science fantasy (Jarosław Grzędowicz, Jacek Dukaj).

 

Dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa

Seminarium dla I roku II stopnia filologii polskiej (magisterskie)

2019/2020

Na tegorocznym seminarium proponuję wybór tematów z dwóch kręgów problemowo-metodologicznych:

 

 1. „Zielony” romantyzm. Literatura i środowisko naturalne

 

Ekologia jest tematem z pierwszych stron gazet, ale temat relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym ma długą historię. Romantycy z jednej strony potrafili na wiele sposobów mówić o tym, co ich otacza, docenić siły natury. Jako świadkowie postępującej urbanizacji oraz industrializacji formułowali też obawy o przyszłość ziemi. Progresywiści uważali ich z tego powodu za odszczepieńców i marzycieli. Dzisiaj jednak na dorobek myśli ekologicznej romantyków możemy spojrzeć z wiekszym zrozumieniem. Celem seminarium będzie lektura tekstów romantycznych eksplorująca tematy związane z klimatem, światem roślinnym i zwierzęcym, katastrofami naturalnymi, eksploatacją zasobów naturalnych etc.

 

 1. Literatura w perspektywie nowego regionalizmu

 

Literatura związana ze specyfiką regionalną od cezury roku 1989 jest zjawiskiem kulturowym o niekwestionowanym znaczeniu. Wciąż pojawiają się nowe tytuły, działają też mechanizmy (np. nagrody literackie, festiwale) zachęcające pisarzy do podejmowania tematyki regionalnej. W ramach seminarium realizowane będą tematy odnoszące się do literatury podlaskiej zestawianej porównawczo z literaturą innych regionów (np. śląskiego).

 

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB

Zakład Literatury XIX Wieku i Kultur Regionalnych

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych

 

Seminarium magisterskie

Temat: Herstoria - historia kobiet w XIX wieku i we współczesnych kulturach regionalnych

 

Seminarium jest poświęcone narracyjnym i nienarracyjnym zapisom doświadczenia historii z kobiecej perspektywy w relacji do świadectw męskocentrycznych. Będą nas interesowały opowieści literackie (fikcjonalne) oraz dokumenty osobiste (pamiętniki, listy, autobiografie), pozostawione przez kobiety dzięwiętnastowieczne i współczesne: Polki, Żydówki, Białorusinki, Niemki, Rosjanki, Podlasianki, Ślązaczki. Można zatem będzie podjąć temat związany z doświadczeniem kobiet różnych epok, stanów, szlaków życiowych i profesji.

 

dr hab. Czarnecka
"Kobiety w obozach koncentracyjnych. Doświadczenie i zapis".

Seminarium poświęcone jest tematyce obozowego doświadczenia kobiet, które, jak się okazuje, odbiega od doświadczenia męskiego, nie tylko ze względu do oczywiste aspekty (np.: menstruacja, ciąża, macierzyństwo), ale mechanizmy przeżywania i przepracowania traum (np.: wstyd, upokorzenie, gwałt). (Zainteresowanych odsyłam do mojej książki - Barbara Czarnecka, "Kobiety w lagrze. Doświadczenie i zapis", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.) Problemy te odzwierciedlają się w kobiecych obozowych relacjach (o charakterze literackim i nieliterackim) i to one będą przedmiotem naszego głównego zainteresowania. Na podstawie zapisów rekonstruować będziemy trudno wyrażalne doświadczenie i jego nieoczywiste aspekty, analizować formy narratywizacji traumy, szukać tekstowych konwencji i tego co od niech odbiega. Zapraszam na spotkanie z tematem trudnym, aczkolwiek ogromnie interesującym, i którego ważność jest niekwestionowalna.

  Dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB

 

Seminarium magisterskie: Dwudziestolecie literackie – pisarki, pisarze w perspektywie przemian nowoczesnej kultury

Dwudziestolecie międzywojenne to pozornie krótki, na pewno ważny, intensywny i dynamiczny okres w rozwoju dwudziestowiecznej literatury i sztuki. Rok 1918  przyniósł zakończenie Wielkiej Wojny i symbolicznie zamykał wiek XIX. Odtąd uległy przyśpieszeniu procesy cywilizacyjne, jak industrializacja, urbanizacja, demokratyzacja. Modernizacji warunków życia społeczeństw towarzyszyły gwałtowne przemiany kultury: ukształtowanie masowego odbiorcy, demokratyzacja obyczaju, instytucjonalizacja życia literackiego (prasa, wydawnictwa, radio, kino, kabarety, stowarzyszenia, grupy artystyczne itd.), i – co ważne – profesjonalizacja zawodu literata. Pisarze polscy podjęli powszechne wyzwanie nowoczesności, zajmując stanowisko wobec antynomii kulturowych w postaci katastrofizmu i progresywizmu, indywidualizmu i kolektywizmu, elitaryzmu i masowości, sztuki wysokiej i popularnej, tradycyjnych wartości i awangardowych kontestacji.

        Listopad 1918 to dla literatury polskiej szczególna chwila wolności, swobody twórczej: „Ojczyzna moja wolna, wolna/więc zrzucam z ramiona płaszcz Konrada” (Słonimski), co oznaczało wolność od zobowiązań narodowych (nie dla wszystkich, np. Żeromski, czy uwikłani w politykę – Kaden – Bandrowski, A. Strug)), wielość ról pisarskich: dziennikarz (Słonimski), ekspert kultury (Iwaszkiewicz), „gwiazda” (Tuwim), „kuglarz” (Gałczyński), „technik literacki” (Dołęga - Mostowicz).

         Wraz z postępującą emancypacją,  demokratyzacją obyczaju, pochwałą codzienności, następuje gwałtowna feminizacja literatury: kobiety pióra wyzwoliły się z dawnych opresji patriarchalno – rodzinnych i osłony protekcjonalizmu. Pisarki wniosły swój wkład do literatury nowoczesnej i do dzisiaj ich twórczość budzi zainteresowanie ze względu na wątki psychologiczne, odkrywanie tożsamości płci, empatię wobec świata, zaangażowanie społeczne, filozoficzny namysł (Nałkowska, Dąbrowska, Kuncewiczowa, Krzywicka, Gojawiczyńska, Boguszewska, Melcer, Iłłakowiczówna, Pawlikowska- Jasnorzewska, Kossak –Szczucka, Boguszewska, Szelburg-Zarembina).

       Zdemokratyzowany odbiorca to także kobieta – czytelnik i jej gusty ( odpowiadają na nie też pisarze, jak T. Żeleński – Boy, Dołęga – Mostowicz, czy S. Wasylewski). Rozwija się literatura dla dzieci (Dąbrowska, J. Kaden – Bandrowski , A. F. Ossendowski i in.). Innym obliczem nowoczesności są grupy literackie, a w ich ramach zjawiska poetyckie w osobach indywidualności (o wyborze poety niech decydują osobiste upodobania), bądź poetyk grupowych (skamandrycki model poezji, liryka codzienności i prywatności życia a  dyscyplina wzruszeń awangardzistów; „słowa na wolności” i „rytm” przyśpieszony futurystów a „ciemny” nurt poetów katastrofistów – Miłosz, Rymkiewicz, Czechowicz). Obok pisarzy kontynuujących tradycyjne fabuły (J. Weyssenhoff, M. Rodziewiczówna, Ossendowski), odnawiających konwencje realizmu  (Dąbrowska, Iwaszkiewicz), naturalizmu (Z. Uniłowski, grupa Przedmieście), hołdujących reportażowi (Melcer,  Krzywicka, Kuncewiczowa), pojawili się wielcy eksperymentatorzy prozy (Schulz, Gombrowicz).  Ukazywali oni w sposób groteskowy , często  „perwersyjną” , atrakcyjność  nowoczesności (np. tandeta, kult sportu, młodości). 

        W Dwudziestoleciu Polska i Europa przeżywały procesy modernizacji polityki, techniki, społeczeństw… sztuki i literatury. Warto przez pryzmat wymienionych wyżej, przykładowych zjawisk nowoczesnej kultury tamtego dynamicznego czasu, spojrzeć na upatrzonego przez siebie pisarza, pisarkę, środowisko artystyczne, instytucję życia artystycznego , czy wybitny bądź interesujący tekst literacki. Odnaleźć temat (też spośród zaproponowanych tematów na wstępnym spotkaniu), który byłby indywidualnym spojrzeniem na zauważone oblicze nowoczesności Dwudziestolecia.  

 

                                                                           

Prof. dr hab. Urszula Sokólska                                            

Serdecznie zapraszam

 

STUDENTÓW I roku II0

 

na seminarium magisterskie, które w roku ak. 2019/2020 będę prowadzić
pod ogólnym tytułem

 

JĘZYK I STYL TEKSTU – WCZORAJ I DZIŚ.

 

Szczegółowe rozważania będą dotyczyć między innymi takich zagadnień, jak:

 1. Polszczyzna północnokresowa (dawna i współczesna).
 2. Język mieszkańców regionu.

      3.   Reportaż literacki – język i styl. Mistrzowie reportażu.

 4.   Język i styl literatury pięknej. Wybrani twórcy. Wybrane utwory.

 5.   Język i styl tekstów naukowych, użytkowych, tekstów rozrywkowych itp.

      5.   Język i styl współczesnej prasy.

      6.   Onomastyka literacka.

 7.   Wartościowanie w języku i tekście.

 8.   Świadomość językowa i lingwistyczna artystów słowa.

 

Jestem otwarta na propozycje studentów

 

 

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

I ROK 2. STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA

SZANOWNI PAŃSTWO,

serdecznie zapraszam na seminarium magisterskie

POWOJENNE PRZEŁOMY LITERATURY POLSKIEJ.

 

Proponuję Państwu tematy dotyczące tekstów decydujących o zmianach w literaturze polskiej od powojennego przełomu z lat 1944-1948 (Różewicz, Borowski), poprzez przełom roku 1956 (np. Hłasko, Bursa, Grochowiak, Białoszewski, Herbert, Szymborska) i 1975 (przede wszystkim Konwicki, ale także np. Andrzejewski), po przełomowy rok 1989, jego współtwórców (Świetlicki, Kuczok) i tych, którzy przyszli po nich (np. Tokarczuk, Stasiuk, Masłowska, Tulli i Sapkowski, ale także Wencel czy Dakowicz).

 

PRZYKŁADOWE TEMATY:

-          Tadeusz Borowski. Behawioralny początek polskiej prozy po wojnie

-          Samozagłada. Ostateczne konsekwencje etycznego buntu Marka Hłaski

-          Miron Białoszewski — jedyny wolny poeta PRL-u

-          Prywatna apokalipsa Marcina Świetlickiego

-          Sapkowski i Tolkien — komiks i epopeja?

-          Proza Olgi Tokarczuk. Ekokrytyka stosowana

-          Po stronie wykluczonych. Ponowoczesna proza (i/lub dramaturgia) Doroty Masłowskiej

-          Wojciech Wencel – pierwszy poeta IV RP?

 

Nie wykluczam i takiej możliwości, że sami wybierzecie Państwo tych prozaików, poetów czy dramaturgów, którzy Waszym zdaniem zdecydowali, albo wciąż decydują o stanie polskiej literatury. Serdecznie zapraszam.                                                                                    

Z wyrazami szacunku,

                                                       

                                                                                                                                   

Dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki

Zakład Językoznawstwa Polonistycznego i Komparatystycznego

 

 

Seminarium magisterskie

Język w kulturze, kultura w języku

 

Problematyka seminarium dotyczy wielostronnych związków między językiem a kulturą. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również nośnik zbiorowego doświadczenia danej społeczności, umożliwiający dotarcie do sposobów pojmowania, porządkowania i wartościowania rzeczywistości pozajęzykowej.

Prace magisterskie, ukierunkowane na zgłębianie relacji język – człowiek – kultura, mogą podejmować kwestie rekonstrukcji uwarunkowanej kulturowo wizji świata, ukrytej w języku ogólnym, w języku poszczególnych grup społecznych, np. w języku młodzieży czy w subkulturach młodzieżowych (na podstawie ankiet), w języku autorów (współczesnych i dawnych), w tekstach artystycznych, publicystycznych, w reportażach, baśniach i innych. Mile widziane są także tematy własne, będące wyrazem indywidualnych zainteresowań studentów.

 

 

Dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB

Seminarium magisterskie (II st. 1 rok, 2019/2020)

 

Tematy i motywy literatury modernistycznej

 

                Szeroka formuła seminarium umożliwia badanie różnych tematów i motywów – nie tylko zaproponowanych przez promotora, ale i przez magistrantów. Omawiać będziemy kilka grup problemowych: m.in. motywy cierpienia w utworach literackich; problematykę obcości i wykluczenia, a w odniesieniu do liryki - temat snu i problematykę oniryczną. Formuła modernizmu obejmuje teksty literackie z końca XIX wieku (w tym także pisane wówczas utwory pozytywistów) po lata pięćdziesiąte XX wieku.

                Mile widziane są także zagadnienia, będące przedmiotem zainteresowania studentów. W oparciu o wnioski badawcze sformułujemy tematy prac magisterskich. Serdecznie zapraszam! 

 

 

prof. dr hab.  Irena Szczepankowska

Seminarium magisterskie w roku ak. 2019/20

FP, I rok 2. stopnia

 

Temat seminarium:           Dyskursy społeczne w mediach – perspektywa lingwistyczna

 

                Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych, reprezentowanych w mediach (szczególnie w Internecie): środowiskowych (np. dyskurs kibiców, graczy internetowych, miłośników muzyki), ideologicznych (dyskurs ekologiczny, feministyczny, patriotyczny i in.),tematycznych (dyskurs wokół języka, muzyki, sportu, rodziny, imigracji, mody, zdrowia, kulinariów itp.) lub funkcjonalnych (np. dyskurs normatywny, poprawnościowy, etyczny, perswazyjny).

Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa (terminologii, związków frazeologicznych), gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu.

 

 

dr hab. Monika Bednarczuk

Seminarium magisterskie

Ezoteryka w kulturze i literaturze polskiej (XX wiek)

Ezoterykę postrzegamy zwykle jako dziwaczną skłonność do aromatycznych świeczek, kart Tarota albo astrologii. W najlepszym razie kojarzymy ją z astrologią i New Age, czasopismami typu „Wróżka”, „Gwiazdy mówią” albo „Egzorcysta”.

Szeroko rozumiane wątki ezoteryczne odegrały jednak całkiem znaczącą rolę w kulturze (nie tylko polskiej) od końca XIX wieku. Co więcej, astrologią, wróżbiarstwem czy zajmowali się zarówno pisarze, jak naukowcy; ba, niektórzy łączyli badania nad fizyką czy astronomią z fascynacją wpływem gwiazd na postępowanie ludzi. Działo się tak jeszcze w drugiej połowie XX wieku. A od kilku dekad, dzięki takim badaczom jak A. Faivre, W. Hanegraaff i K. von Stuckrad, studia nad historią ezoteryki stały się pełnoprawnym przedmiotem studiów.

Podczas seminarium zapoznamy się ze sposobami badania dyskursów reprezentowanych przez prace nt. astrologii, Tarota, gnozy i New Age, i będziemy zastanawiać się nad ich rolą w twórczości niektórych autorów (Edward Stachura, katowicka grupa Oneiron z Henrykiem Wańkiem, Miron Białoszewski, Olga Tokarczuk) oraz nad miejscem ezoteryki w kulturze II RPL (słynny Stefan Ossowiecki) i PRL (stosunek władz PRL do grup typu Oneiron).

Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnych lektur oraz dyskusji!

 

dr hab Katarzyna Sawicka-Mierzyńska.

Seminarium magisterskie
Literatura-pamięć-tożsamość (na przykładzie Podlasia)
Podczas seminarium zastanowimy się nad tym, w jaki sposób literatura (potencjalnie, już na poziomie studiów konkretnych przypadków, poszerzona o kontekst teatru czy sztuk plastycznych) funkcjonuje jako medium służące kształtowaniu wspólnotowej tożsamości i pamięci. Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania będą te wydarzenia z przeszłości, które mogą prowadzić do konfliktów pamięci i podlegają różnym, czasem wykluczającym się interpretacjom. Ze względu na specyfikę tematu nasza badania będą miały interdyscyplinarny charakter.


 

Prof. Jarosław Ławski

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

ŚWIAT WSPÓŁCZESNY I JEGO ESTETYKI

Seminarium magisterskie

                                                                Zagadnienia

 

 1. 1.       Ironia, groteska, sarkazm, absurd w literaturze XIX-XXI wieku
 2. 2.       „Czarny romantyzm” – dawne i współczesne użycia estetyki
 3. 3.       Obraz kobiety, mężczyzny, dziecka i starca w literaturze
 4. 4.       Estetyki metamorficzne: od surrealizmu do fantasy
 5. 5.       Poezja współczesna: XX i XXI wiek
 6. 6.       Sacrum i antysacrum, miłość i nienawiść  w literaturze

 

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi