ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE 2019-20120

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów magisterskich w roku akademickim 2019-20120

 

Dr hab. K. Sawicka-Mierzyńska

Seminarium licencjackie
Literatura Podlasia - Podlasie w literaturze
Tematem seminarium będą literackie (i nie tylko - zakres materiału, na którym będziemy pracować, obejmuje również czasopisma) reprezentacje Białegostoku i Podlasia, powstałe w XX i XXI wieku, z uwzględnieniem cezury 1989 roku. Wspólnie będziemy się przyglądać temu, czy i jak miejsce determinuje tematykę i formę tekstu, jakie poetyki, konwencje, gatunki można uznać za najbardziej reprezentatywne dla naszego regionu. Analizie poddamy również performatywny aspekt literatury,czyli jej wpływ na rzeczywistość. Metodologie, na których będziemy bazować, mieszczą się w kręgu nowego regionalizmu.

 

Dr Paweł Wojciechowski

 

Seminarium licencjackie: Modernizm(y) w Europie

Prymarnym celem zajęć jest refleksja w obrębie najistotniejszych zjawisk, tendencji w literaturze i kulturze modernistycznej Europy. Zasadniczy nacisk położony zostanie na świat wartości człowieka oraz wskazanie najważniejszych kontekstów i transfiguracji humanistyki w różnych regionach Okcydentu – w perspektywie komparatystycznej. Dzięki takiej strategii student - rozpoznaje instrumenty humanistyki na przestrzeni wieków, identyfikuje humanistyczną dynamikę kulturowych przemian; nabywa rozeznania w potencjale procesu historycznoliterackiego; docenia wartość spuścizny humanistycznej Europy oraz jej znaczenie dla zrozumienia  współczesnej, kulturowej spójni, dąży do rozróżniania i porównywania poszczególnych tendencji

 

Dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa

Seminarium dla III roku I stopnia filologii polskiej (licencjackie)

2019/2020

 

Na tegorocznym seminarium proponuję wybór tematów z trzech kręgów problemowo-metodologicznych:

 

 

I. Emocje w literaturze (romantyzm w perspektywie affective studies)

 

W latach 2013-2019 w Instytucie Filologii Polskiej UwB odbyło się sześć konferencji naukowych poświęconych problematyce emocji w literaturze, adresowanych do studentów i młodych naukowców (Emocja – ekspresja – poetyka, Emocje – literatura – medycyna, Emocje – język – literatura, Rzeczy – miejsca – emocje, Emocje – płeć – literatura, Emocje – dzieciństwo – literatura). Celem proponowanego Seminarium będzie zastosowanie badań nad emocjami w odniesieniu do literatury polskiej XIX w. Postawimy sobie pytania o przemiany i odmiany literackiego słownika emocji i wzorów zachowań emocjonalnych, o ekspresywne walory literatury, o to, jak odczuwają i jak mówią o uczuciach bohaterowie literaccy, o to,  na ile literatura jest ekspresją emocji indywidualnych, na ile  zbiorowych.

 

 

II. Edytorstwo tekstów XIX-wiecznych

 

Literatura polska XIX wieku powstawała w trudnych warunkach infrastrukturalnych – podlegała cenzurze państw zaborczych, bądź też rodziła się na emigracji, co oznaczało ograniczony dostęp do czytelników. Okoliczności te sprawiły, że teksty ukazywały się w postaci ocenzurowanej bądź w ogóle nie trafiały do druku albo przepadały w odmęcie zadrukowanego papieru nie odczytane ze zrozumieniem przez krytykę literacką. Również w XX w. często brakowało warunków, by dorobek literatury XIX-wiecznej odsłonić w pełni. Praca realizowana w ramach seminarium będzie polegała na przygotowaniu edytorskim takich zapoznanych tekstów literackich (łącznie z publicystyką, epistolariami itp.).

 

 

 

Dr Małgorzata K. Frąckiewicz

 

 

Seminarium licencjackie

 

FILOLOGIA POLSKA, III ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

rok akademicki 2019/2020

 

Temat ogólny: Polszczyzna i nazewnictwo Mazowsza i Podlasia

 

Seminarium jest poświęcone w szczególności zagadnieniom onomastycznym, badaniu i opisowi lokalnego nazewnictwa oraz mowie mieszkańców pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Studentom chętnym podjąć pisanie pracy licencjackiej z językoznawstwa proponuję następujące obszary tematyczne:

 

 • cechy języka mieszkańców miast, miasteczek i wsi regionu mazowiecko-podlaskiego (analiza na materiale własnym);
 • mody imiennicze dawniej i współcześnie (np. imiona chrzestne dzieci urodzonych na początku XXI wieku w określonym środowisku);
 • nazwiska (historyczne i współczesne) i przezwiska (różnych grup środowiskowych);
 • szeroko rozumiane nazewnictwo, np. miejskie (m.in. oficjalne i nieoficjalne nazwy ulic, aptek, sklepów, przestrzeni miast i miasteczek).

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki

Zakład Językoznawstwa Polonistycznego i Komparatystycznego

 

 

 

Seminarium licencjackie

Językowy obraz świata

 

Problematyka seminarium dotyczy koncepcji językowego obrazu świata (JOS), mieszczącej się w obrębie badań lingwistyki kulturowej, nazywanej również lingwistyką antropologiczną. Dominuje w niej przekonanie o kulturowym charakterze języka, który jest nośnikiem zbiorowego doświadczenia danej społeczności, umożliwiającym dotarcie do sposobów pojmowania, porządkowania i wartościowania rzeczywistości pozajęzykowej. Język bowiem jest najważniejszym wytworem kultury, jej fundamentalnym elementem, a także rezerwuarem treści kulturowych. Język nie tylko zawiera model świata, ale także sprawia, że model ten kształtuje nasze widzenie rzeczywistości.

Prace licencjackie mogą podejmować kwestie rekonstrukcji warunkowanej kulturowo wizji świata ukrytej w języku ogólnym, w języku poszczególnych grup społecznych, np. w języku młodzieży czy w subkulturach młodzieżowych (na podstawie ankiet), w języku autorów (współczesnych i dawnych), w tekstach artystycznych, publicystycznych, w reportażach, baśniach i innych. Mile widziane są także tematy własne, będące wyrazem indywidualnych zainteresowań studentów

 

 

dr Elżbieta Sidoruk

Seminarium licencjackie

 

Przestrzeń w literaturze

 

Seminarium poświęcone jest kategorii przestrzeni literackiej i ma na celu przygotowanie studenta do analizy sposobów kreowania i funkcjonalizowania przestrzeni przedstawionej w utworach literackich, ze szczególnym uwzględnieniem roli metaforyki przestrzennej. Proponuję spojrzenie na fenomen przestrzeni literackiej zarówno w perspektywie poetyki historycznej, jak i geopoetyki, umożliwiającej analizę związków między przestrzenią literacką a konkretną przestrzenią geograficzną. Zasadniczym przedmiotem analizy i interpretacji w pracach licencjackich powinna być twórczość (lub wybrane utwory) polskich pisarzy, poetów, dramaturgów. Twórczość pisarzy obcych może stanowić jedynie kontekstem interpretacyjny.

 

 

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB

Zakład Literatury XIX Wieku i Kultur Regionalnych

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych

Seminarium licencjackie

Temat: Nie-ludzki świat: rzeczy, rośliny, zwierzęta i inne stwory (w literaturze romantycznej i regionalnej)

 

Na seminarium będzie można napisać pracę licencjacką, dotyczącą problemów i utworów ukrytych nierzadko na marginesie wielkiej - lub tylko słynnej - literatury, która udziela zwykle głosu człowiekowi, jego świadomości, uczuciom i dylematom. Tymczasem natura, technika oraz inne nieantropocentryczne światy równie mocno fascynowały autorów XIX wieku i pisarzy naszych czasów.

 

 

dr Krzysztof Korotkich

Seminarium licencjackie – III rok, 2018/2019


Siła wyobraźni. O związkach literatury z kulturą, sztuką i religią

 

Seminarium poświęcone wyobraźni poetyckiej oraz inspiracjom autorów prozy i poezji od wieku XIX do współczesności, mającym swoje źródło w sztuce (malarstwo, muzyka, film itp.), w religii i w innych tekstach kultury. Związki literatury z innymi przestrzeniami twórczości artystycznej i z duchowym dziedzictwem Europy – mają być punktem wyjścia do nowych odczytań znanych oraz tych mniej poznanych tekstów literackich. Polecam wspaniałą poezję Juliusza Słowackiego, prozę Józefa B. Dziekońskiego, ale namawiam również do lektury innych wielkich mistrzów słowa: Zbigniewa Herberta, Edwarda Stachury, Anny Markowej, Ewy Lipskiej i Teresy Radziewicz.

 

Proponowane tematy i zagadnienia:

 1. Ciało jako tajemnica i wyzwanie – wyobrażenia poetyckie i motyw powieści.
 2. Śmierć – samobójstwo – funeralia. O problemach z Tanatosem w poezji XIX i XX w.
 3. Motyw choroby psychicznej w prozie polskiej.
 4. Inspiracje zakazanym w literaturze polskiej. O tabu oraz innych niełatwych tematach.
 5. Religia jako źródło wyobraźni w poezji niekoniecznie „religijnej”.
 6. Przemiany bohatera w prozie XIX-wiecznej.
 7. Apokalipsa jako doświadczenie wieczności oraz doczesności.

Na tym propozycje się nie wyczerpują. Oczekuję sugestii Studentów.

 

dr Wiktor Gardocki
Seminarium zostanie poświęcone kwestii cenzury wobec literatury polskiej w latach 1945-1989, w tym takim aspektom, jak: losy pisarzy i ich dzieł w realiach kontroli słowa, niepublikowane teksty literackie (inedita), wykorzystanie archiwaliów w badaniach literaturoznawczych.

Pozdrawiam

 

 

Dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB

Seminarium licencjackie (2019/2020)

 

Kreacje postaci kobiecych w literaturze XIX i XX wieku

 

Kobieta jako bohaterka literacka od dawna wzbudza zainteresowanie badaczy i czytelników. Postacie kobiece kreowane przez pisarzy cechuje różnorodność i bogactwo ról społecznych; o ich charakterze decyduje najczęściej horyzont ideowy danej epoki. Każdy pisarz posiada też własny sposób modelowania postaci. Zmienia się sposób interpretacji bohaterek – od poszukiwania ideałów kobiecych piórem dziewiętnastowiecznych badaczy po współczesne ujęcia korzystające z osiągnieć fizjonomiki.

Podstawą analiz i interpretacji będzie szeroki materiał lekturowy: powieści, opowiadania, także twórczość liryczna (w tym utwory zaproponowane przez studentów). Serdecznie zapraszam!

 

dr hab. Monika Bednarczuk

SEMINARIA – PROPOZYCJE TEMATÓW

 

seminarium licencjackie

Literatura i nauka (XIX – XX w.)

 

Literatura uważana jest powszechnie za przeciwieństwo nauki. Pierwsza kojarzy się z fikcją, subiektywnym doświadczeniem i wartościami artystycznymi, podczas gdy druga – z prawdą (faktualnością), ambicjami do obiektywności i empirycznym poznawaniem świata. Jednak ten podział uzasadniony jest tylko częściowo. Literatura, jako specyficzny (pod)typ wiedzy, tworzy własne projekty człowieka, i społeczeństwa, proponuje inne sposoby poznania natury, reagując przy tym na rozwój nauki. Niektóre idee wychodzące z kręgów naukowych traktuje afirmatywnie, z innymi polemizuje. Ponadto, w XIX wieku literatura nierzadko była szybsza w dostrzeganiu i opisywaniu pewnych zjawisk i procesów niż, tkwiące jeszcze wówczas w powijakach nauki humanistyczne i społeczne.

W trakcie seminarium licencjackiego chciałabym zająć się z Państwem wybranymi aspektami wiedzy i nauki romantycznej oraz postromantycznej. Szczególnie interesować nas będą z jednej strony problemy z obszaru psychologii i psychiatrii (szaleństwo, melancholia, fascynacja przemocą), z drugiej – związki literatury z naukami przyrodniczymi, które badać będziemy m.in. na przykładzie tekstów Novalisa, Józefa Sękowskiego/Osipa Senkovskiego, Aleksandra von Humboldta, Adama Mickiewicza, Tomasza Zana i Ignacego Domeyki.

Indywidualne propozycje tematów wpisujących się w szeroko pojmowany obszar zagadnień dotyczących „nauki i literatury”, również z przełomu XIX i XX wieku są mile widziane.

Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnych lektur oraz dyskusji!

 

 Prof. dr hab.  Kamila Budrowska

  Seminarium licencjackie, „Cenzura w PRL

Seminarium magisterskie „Cenzura w PRL” pomyślane jest jako uzupełnienie i zwieńczenie specjalności edytorskiej.

Cenzura istniała w Polsce od VII 1944 do VI 1990. Przez te 45 lat dokonała w kulturze polskiej prawdziwego spustoszenia. Podlegały jej wszystkie prezentowane publiczności dzieła – prasa codzienna, podręczniki, książki naukowe, sztuki teatralne, literatura piękna. Wszelkie niepoprawne polityczne treści były staranie eliminowane, co powodowało, że w praktyce nie można było mówić prawdy o współczesnym życiu. Wiele tekstów zatrzymano w całości, część już opublikowanych poszła „na przemiał”, z części powycinano „nieprawomyślne” fragmenty.

Choć od upadku komunizmu minęło już dwadzieścia kilka lat wciąż pamiątką po tamtych czasach są miliony okaleczonych dzieł. Nie podjęto jeszcze w Polsce na szeroką skalę pracy przywracania pełnych wersji utworów publikowanych w latach 1944-1990.  

Podczas dwóch lat pracy postaramy się dowiedzieć jak najwięcej o tajnikach działalności GUKPPiW, a także opisać dzieje zmagań urzędu i poszczególnych twórców. Możliwe będzie także przygotowanie pod względem edytorskim tekstów w ich oryginalnej, autorskiej wersji, w tym ineditów.

 

Przykładowe tematy prac:

Cenzura obyczajowa w PRL –u (wycinana: pornografia, brutalność opisu, tematyka homoseksualna) 

 

„Biuletyn Informacyjno – Instrukcyjny” (1952-1954). Tajne pismo cenzury

 

Cenzurowanie dorobku poszczególnych twórców, np. W. Szymborskiej, T. Różewicza, T. Konwickiego, S. Lema

 

Dwie wersje powieści „Węzły życia” Zofii Nałkowskiej

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi