Zapisy na seminaria magisterskie 2018/19

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów magisterskich w roku akademickim 2018/2019

Zapisy ruszają od 1 października  (od godz. 13:00) - 2 października (do godz. 20:00) w systemie USOS, Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, I rok II st.

 

Seminarium dla I roku II stopnia filologii polskiej (magisterskie)

2018/2019

 

Na moim tegorocznym seminarium proponuję wybór tematów z trzech kręgów problemowo-metodologicznych:

 

I. Biografia i biografistyka (XIX-XXI w.)

 

Biografistyka, dziedzina piśmiennictwa o wielu odmianach (od encyklopedycznych biogramów po kilkutomowe monografie), odkąd powstała cieszy się wzięciem u czytelników, ale jest słabo rozpoznana jako przedmiot badań literaturoznawczych.

Dawniej, żeby awansować na bohatera książki biograficznej, trzeba było na nią zasłużyć i umrzeć. Dzisiaj kwitnie biografistyka dotycząca również osób żyjących i znanych z tego, że są znane.

Biblioteka biograficzna jest olbrzymia i warto przyjrzeć się jej bliżej, stawiając konkretne problemy badawcze, np. o typy biografii, o ich aspekt wzorcotwórczy, o konwencje i sposoby „ożywiania” bohaterów tekstów biograficznych, o cenzurowanie czy retuszowanie prywatności, o postacie drugiego planu w biografii „wielkiego” człowieka….  

Tematów nie brakuje, a od refleksji nad biografistyką wiedzie prosta droga do jej praktykowania.

Prace realizowane w ramach seminarium będą dotyczyły zarówno literatury polskiej, jak i powszechnej, tekstów biograficznych, jak i warsztatu biografa.

 

 

II. Emocje w literaturze (romantyzm w perspektywie affective studies)

 

W latach 2013-2018 w Instytucie Filologii Polskiej UwB odbyło się pięć konferencji naukowych poświęconych problematyce emocji w literaturze, adresowanych do studentów i młodych naukowców (Emocja – ekspresja – poetyka, Emocje – literatura – medycyna, Emocje – język – literatura, Rzeczy – miejsca – emocje, Emocje – płeć - literatura). Celem proponowanego Seminarium będzie zastosowanie badań nad emocjami w odniesieniu do literatury polskiej XIX w.) Postawimy sobie pytania o przemiany i odmiany literackiego słownika emocji i wzorów zachowań emocjonalnych, o ekspresywne walory literatury, o to, jak odczuwają i jak mówią o uczuciach bohaterowie literaccy, o to,  na ile literatura jest ekspresją emocji indywidualnych, na ile  zbiorowych…

 

 

III. Edytorstwo tekstów XIX-wiecznych

 

Literatura polska XIX wieku powstawała w trudnych warunkach infrastrukturalnych – podlegała cenzurze państw zaborczych, bądź też rodziła się na emigracji, co oznaczało ograniczony dostęp do czytelników. Okoliczności te sprawiły, że teksty ukazywały się w postaci ocenzurowanej bądź w ogóle nie trafiały do druku albo przepadały w odmęcie zadrukowanego papieru nie odczytane ze zrozumieniem przez krytykę literacką. Również w XX w. często brakowało warunków, by dorobek literatury XIX-wiecznej odsłonić w pełni. Praca realizowana w ramach seminarium będzie polegała na przygotowaniu edytorskim takich zapoznanych tekstów literackich (łącznie z publicystyką, epistolariami itp.).

 

 

prof. zw dr hab. Bogusław Nowowiejski

Katedra Historii Języka Polskiego, I rok II st.

 

 

 

Seminarium magisterskie (studia dzienne) 2018/2019

„Między polszczyzną dawną i obecną. Związki, dziedzictwo”.

 

 

Problematyka:

 

 1. język polski w źródłach z XIX i XX wieku (pamiętniki, wspomnienia, listy, słowniki),
 2. dawne i obecne kontakty różnych odmian języka polskiego z innymi językami, zapożyczenia obce w języku polskim,
 3. zróżnicowanie terytorialne, środowiskowe, stylowe polszczyzny (gwary, socjolekty),
 4. nazwy własne w pejzażu Polski (antroponimy, nazewnictwo miejskie, chrematonimy, zoonimy),
 5. słownictwo i frazeologia, nazewnictwo własne we współczesnych tekstach literackich i paraliterackich (felieton prasowy, teksty piosenek, teksty kabaretowe).
 6. język sportu (słownictwo, frazeologia).

 

 

 prof. zw dr hab. Irena Sczepankowska

Zakład Współczesnego Języka Polskiego , I rok II st.

 

 

Seminarium magisterskie w roku ak. 2018/19

FP, I rok st. 2. stopnia

 

 

Temat seminarium:     Dyskursy społeczne w perspektywie lingwistycznej

 

Prowadząca:   dr hab. Irena Szczepankowska, prof. UwB

 

            Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych: ich aspektów semantycznych i pragmatyczno-stylistycznych Przedmiotem eksploracji mogą być źródła współczesne (prasa, film, strony internetowe, teksty literackie, rozmowy itp.) lub historyczne (pamiętniki, listy, beletrystyka) dokumentujące różne odmiany komunikacji:

1) środowiskowe: dyskurs familijny, młodzieżowy, dyskurs kibiców, urzędników, graczy internetowych, miłośników muzyki…

2) ideologiczne: dyskurs ekologiczny, feministyczny, patriotyczny, kosmopolityczny, kapitalistyczny…

3) tematyczne: dyskurs wokół języka, muzyki, sportu, prawa, rodziny, imigracji, polityki UE, pracy, mody, zdrowia, kulinariów…

4) funkcjonalne: dyskurs normatywny (np. poprawnościowy, etyczny); dyskurs perswazyjny (np. kaznodziejski, dydaktyczny); dyskurs epistemiczny (np. futurystyczny) itp.

Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa (terminologii, związków frazeologicznych), gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu.

 

 

 

prof. zw dr hab. Dariusz Kulesza

Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej,

I rok II st.

 

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

I ROK 2. STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

serdecznie zapraszam na seminarium magisterskie

 

EPOPEJA, CZYLI CAŁOŚĆ I SENS W LITERATURZE

 

Podobno czas wielkich narracji minął, dlatego można zajmować się albo narracjami małymi, zdekonstruowanymi, albo epopeją, czyli ostatnią szansą na wielką opowieść o świecie, którego nie ma. Epopeja warta jest zachodu, ponieważ traktowana jako gatunek występujący we wszystkich rodzajach literackich, dotyczy relacji między literaturą i rzeczywistością, a nawet relację tę w doskonały sposób spełnia. Epopeja — utwór przenoszący jakiś skończony, zamknięty świat z podległej czasowi przestrzeni historii w niepodległą przemijaniu (nad)przestrzeń kultury.

 

Przykładowe tematy:

 

—    Epopeja narodowa? Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego

—    Czechow, Szekspir i Mrożek epicki w dramatach albo małych prozach

—    Zbigniew Herbert i epopeja

—    Epika i fantastyka. Proza Andrzeja Sapkowskiego

—    Turpizm jako sens rzeczywistości. Grochowiak, Wojaczek albo Bursa

—    Epopeje Europy Środkowej. Proza Andrzeja Stasiuka

—    Świetlicki albo sens poezji zapisany w prywatnych obowiązkach

 

 

 

Serdecznie zapraszam,

 

 

 

 

dr hab. Joanna Szerszunowicz

Zakład Współczesnego Języka Polskiego, I rok II st.

 

 

Seminarium magisterskie

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA II STOPNIA, I ROK

rok akademicki 2018/2019

 

 

Kanoniczność i kreatywność

w perspektywie językowo-kulturowej

 

Seminarium poświęcone jest następującym zagadnieniom: analiza kanonicznych postaci rozmaitych jednostek języka i ich kreatywnego wykorzystania (język mediów, reklamy, Internetu), kreatywność w zakresie leksyki, twórcze modyfikacje frazeologizmów, przysłów i skrzydlatych słów (np. w literaturze, sloganach, memach); zabawa słowem i jej funkcje; różne formy realizacji ludycznej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem humoru słownego. Możliwe jest również opracowywanie wybranych tematów z uwzględnieniem tła porównawczego (inne języki europejskie, na przykład niemiecki i włoski) oraz ujęcie translatorskie.

 

 dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB

Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej, I rok II st.

 

 

Seminarium magisterskie: Dwudziestolecie literackie – pisarki, pisarze w perspektywie przemian nowoczesnej kultury

Dwudziestolecie międzywojenne to pozornie krótki, na pewno ważny, intensywny i dynamiczny okres w rozwoju dwudziestowiecznej literatury i sztuki. Rok 1918  przyniósł zakończenie Wielkiej Wojny i symbolicznie zamykał wiek XIX. Odtąd uległy przyśpieszeniu procesy cywilizacyjne, jak industrializacja, urbanizacja, demokratyzacja. Modernizacji warunków życia społeczeństw towarzyszyły gwałtowne przemiany kultury: ukształtowanie masowego odbiorcy, demokratyzacja obyczaju, instytucjonalizacja życia literackiego (prasa, wydawnictwa, radio, kino, kabarety, stowarzyszenia, grupy artystyczne itd.), i – co ważne – profesjonalizacja zawodu literata. Pisarze polscy podjęli powszechne wyzwanie nowoczesności, zajmując stanowisko wobec antynomii kulturowych w postaci katastrofizmu i progresywizmu, indywidualizmu i kolektywizmu, elitaryzmu i masowości, sztuki wysokiej i popularnej, tradycyjnych wartości i awangardowych kontestacji.

        Listopad 1918 to dla literatury polskiej szczególna chwila wolności, swobody twórczej: „Ojczyzna moja wolna, wolna/więc zrzucam z ramiona płaszcz Konrada” (Słonimski), co oznaczało wolność od zobowiązań narodowych (nie dla wszystkich, np. Żeromski, czy uwikłani w politykę – Kaden – Bandrowski, A. Strug)), wielość ról pisarskich: dziennikarz (Słonimski), ekspert kultury (Iwaszkiewicz), „gwiazda” (Tuwim), „kuglarz” (Gałczyński), „technik literacki” (Dołęga - Mostowicz).

         Wraz z postępującą emancypacją,  demokratyzacją obyczaju, pochwałą codzienności, następuje gwałtowna feminizacja literatury: kobiety pióra wyzwoliły się z dawnych opresji patriarchalno – rodzinnych i osłony protekcjonalizmu. Pisarki wniosły swój wkład do literatury nowoczesnej i do dzisiaj ich twórczość budzi zainteresowanie ze względu na wątki psychologiczne, odkrywanie tożsamości płci, empatię wobec świata, zaangażowanie społeczne, filozoficzny namysł (Nałkowska, Dąbrowska, Kuncewiczowa, Krzywicka, Gojawiczyńska, Boguszewska, Melcer, Iłłakowiczówna, Pawlikowska- Jasnorzewska, Kossak –Szczucka, Boguszewska, Szelburg-Zarembina).

       Zdemokratyzowany odbiorca to także kobieta – czytelnik i jej gusty ( odpowiadają na nie też pisarze, jak T. Żeleński – Boy, Dołęga – Mostowicz, czy S. Wasylewski). Rozwija się literatura dla dzieci (Dąbrowska, J. Kaden – Bandrowski , A. F. Ossendowski i in.). Innym obliczem nowoczesności są grupy literackie, a w ich ramach zjawiska poetyckie w osobach indywidualności (o wyborze poety niech decydują osobiste upodobania), bądź poetyk grupowych (skamandrycki model poezji, liryka codzienności i prywatności życia a  dyscyplina wzruszeń awangardzistów; „słowa na wolności” i „rytm” przyśpieszony futurystów a „ciemny” nurt poetów katastrofistów – Miłosz, Rymkiewicz, Czechowicz). Obok pisarzy kontynuujących tradycyjne fabuły (J. Weyssenhoff, M. Rodziewiczówna, Ossendowski), odnawiających konwencje realizmu  (Dąbrowska, Iwaszkiewicz), naturalizmu (Z. Uniłowski, grupa Przedmieście), hołdujących reportażowi (Melcer,  Krzywicka, Kuncewiczowa), pojawili się wielcy eksperymentatorzy prozy (Schulz, Gombrowicz).  Ukazywali oni w sposób groteskowy , często  „perwersyjną” , atrakcyjność  nowoczesności (np. tandeta, kult sportu, młodości). 

        W Dwudziestoleciu Polska i Europa przeżywały procesy modernizacji polityki, techniki, społeczeństw… sztuki i literatury. Warto przez pryzmat wymienionych wyżej, przykładowych zjawisk nowoczesnej kultury tamtego dynamicznego czasu, spojrzeć na upatrzonego przez siebie pisarza, pisarkę, środowisko artystyczne, instytucję życia artystycznego , czy wybitny bądź interesujący tekst literacki. Odnaleźć temat (też spośród zaproponowanych tematów na wstępnym spotkaniu), który byłby indywidualnym spojrzeniem na zauważone oblicze nowoczesności Dwudziestolecia.  

 

 

 dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB

Katedra Historii Języka Polskiego, I rok II st.

 

 

 

Serdecznie zapraszam

 

STUDENTÓW I roku II0

 

na seminarium magisterskie, które w roku ak. 2018/2019 będę prowadzić
pod ogólnym tytułem

 

JĘZYK I STYL TEKSTU – WCZORAJ I DZIŚ.

 

Szczegółowe rozważania będą dotyczyć między innymi takich zagadnień, jak:

 1. Polszczyzna północnokresowa (dawna i współczesna).
 2. Język mieszkańców regionu.

      3.   Reportaż literacki – język i styl. Mistrzowie reportażu.

 4.   Język i styl literatury pięknej. Wybrani twórcy. Wybrane utwory.

 5.   Język i styl tekstów naukowych, użytkowych, tekstów rozrywkowych itp.

      5.   Język i styl współczesnej prasy.

      6.   Onomastyka literacka.

 7.   Wartościowanie w języku i tekście.

 8.   Świadomość językowa i lingwistyczna artystów słowa.

 

Jestem otwarta na propozycje studentów.

 

 

Prof. UwB dr hab. Urszula Sokólska

 

 dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, I rok II st.

 

 

Seminarium magisterskie (II st. 1 rok 2018/2019)

 

Tematy i motywy literatury modernistycznej

 

            Szeroka formuła seminarium umożliwia badanie różnych tematów i motywów – nie tylko zaproponowanych przez promotora, ale i przez magistrantów. Omawiać będziemy kilka grup problemowych: m.in. motywy cierpienia w utworach literackich; problematykę obcości i wykluczenia, a w odniesieniu do liryki - temat snu i problematykę oniryczną. Formuła modernizmu obejmuje teksty literackie z końca XIX wieku (w tym także pisane wówczas utwory pozytywistów) po lata pięćdziesiąte XX wieku.

            Mile widziane są także zagadnienia, będące przedmiotem zainteresowania studentów. W oparciu o wnioski badawcze sformułujemy tematy prac magisterskich. Serdecznie zapraszam! 

 

 

 

 prof. zw dr hab. Kamila Budrowska

ZAKŁAD BADAŃ FILOLOGICZNYCH NAD CENZURĄ PRL I EDYTORSTWA I rok II st.

 

 

"Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945 - 1989".

 

 

Seminarium magisterskie „Cenzura w PRL” pomyślane jest jako uzupełnienie i zwieńczenie specjalności edytorskiej.

Cenzura istniała w Polsce od VII 1944 do VI 1990. Przez te 45 lat dokonała w kulturze polskiej prawdziwego spustoszenia. Podlegały jej wszystkie prezentowane publiczności dzieła – prasa codzienna, podręczniki, książki naukowe, sztuki teatralne, literatura piękna. Wszelkie niepoprawne polityczne treści były staranie eliminowane, co powodowało, że w praktyce nie można było mówić prawdy o współczesnym życiu. Wiele tekstów zatrzymano w całości, część już opublikowanych poszła „na przemiał”, z części powycinano „nieprawomyślne” fragmenty.

Choć od upadku komunizmu minęło już dwadzieścia kilka lat wciąż pamiątką po tamtych czasach są miliony okaleczonych dzieł. Nie podjęto jeszcze w Polsce na szeroką skalę pracy przywracania pełnych wersji utworów publikowanych w latach 1944-1990.  

Podczas dwóch lat pracy postaramy się dowiedzieć jak najwięcej o tajnikach działalności GUKPPiW, a także opisać dzieje zmagań urzędu i poszczególnych twórców. Możliwe będzie także przygotowanie pod względem edytorskim tekstów w ich oryginalnej, autorskiej wersji, w tym ineditów.

 

Przykładowe tematy prac:

Cenzura obyczajowa w PRL –u (wycinana: pornografia, brutalność opisu, tematyka homoseksualna) 

„Biuletyn Informacyjno – Instrukcyjny” (1952-1954). Tajne pismo cenzury

Cenzurowanie dorobku poszczególnych twórców, np. W. Szymborskiej, T. Różewicza, T. Konwickiego, S. Lema

Dwie wersje powieści „Węzły życia” Zofii Nałkowskiej

 

dr Kamila Budrowska

 

Program seminarium magisterskiego z literatury współczesnej, Filologia Polska,

rok V, studia dzienne, rok akademicki 2007/2008, semestr I i II, 60 godzin

 

 1. I.                   Ogólne założenia przedmiotu

Seminarium jest kontynuacją prowadzonego w roku akademickim 2006/2007 seminarium dra Ryszarda Chodźki. Zadaniem seminarium jest przybliżenie studentom szeroko pojętych zagadnień związanych z literaturą polską po roku 1956, ze szczególnym naciskiem położonym na prozę. Głównym celem spotkań jest koordynowanie pisanych prac magisterskich.

 

 1. II.                Przykładowe tematy: 
  1. Kobieta w prozie Edwarda Stachury.
  2. Sposoby doświadczania świata w „Dukli” Andrzeja Stasiuka
  3. Realizm magiczny w twórczości Jerzego Ficowskiego
  4. Różne koncepcje cierpienia w prozie Edwarda Stachury
  5. Destrukcyjne emocje w „Pod Mocnym Aniołem” Jerzego Pilcha
  6. Motyw przemijania w powieści „Piękna choroba” Mieczysława Jastruna

 

 

 dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

Katedra Historii Języka Polskiego I rok II st.

 

 

 

 

Seminarium magisterskie

Język w kulturze, kultura w języku

 

Problematyka seminarium dotyczy wielostronnych związków między językiem a kulturą. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również nośnik zbiorowego doświadczenia danej społeczności, umożliwiający dotarcie do sposobów pojmowania, porządkowania i wartościowania rzeczywistości pozajęzykowej.

Prace magisterskie, ukierunkowane na zgłębianie relacji język – człowiek – kultura, mogą podejmować kwestie rekonstrukcji uwarunkowanej kulturowo wizji świata, ukrytej w języku ogólnym, w języku poszczególnych grup społecznych, np. w języku młodzieży czy w subkulturach młodzieżowych (na podstawie ankiet), w języku autorów (współczesnych i dawnych), w tekstach artystycznych, publicystycznych, w reportażach, baśniach i innych. Mile widziane są także tematy własne, będące wyrazem indywidualnych zainteresowań studentów.

 

prof.  dr hab. Jolanta Sztachelska

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, I rok II st.

 

 

Podróż-Powieść-Reportaż. Tradycja i nowoczesność dyskursu podróżniczego w literaturze polskiej (na tle europejskim)

 

 

Cele poznawcze

Trwałość dyskursu podróżniczego oraz bogactwo jego tradycji i form w literaturze polskiej (na tle literatury światowej). Podróży-przygoda-poznanie. Różnorodność doświadczenia podróżniczego.

 

Zagadnienia:  

 

 1. Wprowadzenie do tematyki. Termin podróż i pochodne. Archetypy, symbole, alegorie podróży.
 2. Tradycje polskiego podróżowania. Od najdawniejszych czasów do wieku XVIII.
 3. XIX-wieczne style podróżowania. Podróżomania romantyczna i scjentyzm w podróży .
 4.  Tradycje dyskursu podróżniczego w Europie i ich formy nowoczesne.
 5. Reporteryje i reportaże (Doświadczenie i praktyka pisania)
 6. Epoka Grandes Reportages (XX w.)
 7. Wielkie indywidualności podróżopisarstwa i reportażu światowego.
 8. Kapuściński i polska szkoła reportażu.
 9. Perspektywa postkolonialna i podróżopisarstwo.

 

 

dr hab. Marek Kochanowski

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, I rok II st.

 

"Tradycja i modernizacje tradycji w literaturze i kulturze XX i XXI wieku"

 

dr hab. Piotr Stasiewicz

Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej , III rok I st.

 

Zapraszam na seminarium licencjackie:

 

Fantastyka wobec tradycji

 

Tematyka seminarium będzie koncentrować się wokół zjawisk związanych z interakcjami między współczesną fantastyką a innymi formami literatury. Wybrane przykłady zagadnień: epos i  fantasy (J. R. R. Tolkien), fantasy i powieść historyczna (Glen Cook, George R. R. Martin, Guy Gavriel Kay, Andrzej Sapkowski), retelling i postmodernizm w fantastyce (Andrzej Sapkowski, Terry Pratchett, Marion Zimmer Bradley), fantasy i baśń (Andrzej Sapkowski, Gregory Maguire, Robin McKinley), fantasy i literatura dla młodzieży (J. K. Rowling,  C. S. Lewis, Phillip Pullman), fantasy i historia alternatywna (Jacek Piekara, Susanna Clarke), science fantasy (Jarosław Grzędowicz, Jacek Dukaj).

 

 

 

dr Katarzyna Kościewicz

Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

 

Seminarium magisterskie w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

Literatura XIX i XX wieku: problemy recepcji i edycji

 

Seminarium magisterskie zostanie poświęcone problemom recepcji i edycji literatury XIX i XX wieku. Zachęcam Państwa do zainteresowania się następującymi zagadnieniami:

 • literatura piękna:
  • nawiązania do dzieł klasyków dziewiętnastowiecznych w literaturze polskiej i obcej
  • kultura popularna:
   • różne formy obecności literatury XIX i XX wieku w kulturze współczesnej (komiksy, gry, muzyka, film)
   • internet jako przestrzeń recepcji literatury
   • edytorstwo:
    • analiza edycji (opis edycji, aparatu krytycznego, przedmów itp.)
    • edycje skażone przez działanie cenzury
    • recepcja:
     • polityka a literatura
     • wpływ cenzury na recepcję dzieła literackiego
     • recepcja dzieła literackiego w różnych obiegach wydawniczych
     • odczytania klasyków po 1945 r.
     • współczesne odczytania klasyków
     • świadectwa odbioru (krytyka literacka, literatura dokumentu osobistego itp.)
     • klasyka w szkole.

 

Zapraszam serdecznie

Katarzyna Kościewicz

 

 

 

dr hab. Anna Janicka , prof. UwB

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych

 

Wiek XIX. Między tradycją a nowoczesnością

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi