Zapisy na seminaria licencjackie 2018/19

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy seminariów licencjackich  w roku akademickim 2018/2019

Zapisy ruszają od 1 października  (od godz. 8:00) - 2 października (do godz. 18:00) w systemie USOS, Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

 

dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

 Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, III rok I st.

 

Seminarium dla III roku I stopnia filologii polskiej (licencjackie) 2018/2019

 

Na moim tegorocznym seminarium proponuję wybór tematów z dwóch kręgów problemowo-metodologicznych:

 1. „Zielony” romantyzm. Literatura i środowisko naturalne

 Ekologia jest tematem z pierwszych stron gazet, ale temat relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym ma długą historię. Romantycy z jednej strony potrafili na wiele sposobów mówić o tym, co ich otacza, docenić siły natury. Jako świadkowie postępującej urbanizacji oraz industrializacji formułowali też obawy o przyszłość ziemi. Progresywiści uważali ich z tego powodu za odszczepieńców i marzycieli. Dzisiaj jednak na dorobek myśli ekologicznej romantyków możemy spojrzeć z wiekszym zrozumieniem. Celem seminarium będzie lektura tekstów romantycznych eksplorująca tematy związane z klimatem, światem roślinnym i zwierzęcym, katastrofami naturalnymi, eksploatacją zasobów naturalnych etc.  

 1. Literatura w perspektywie nowego regionalizmu

 Literatura związana ze specyfiką regionalną od cezury roku 1989 jest zjawiskiem kulturowym o niekwestionowanym znaczeniu. Wciąż pojawiają się nowe tytuły, działają też mechanizmy (np. nagrody literackie, festiwale) zachęcające pisarzy do podejmowania tematyki regionalnej. W ramach seminarium realizowane będą tematy odnoszące się do literatury podlaskiej, jak też innych regionów (zwłaszcza śląskiego).

 

 

 dr Małgorzata K. Frąckiewicz

 Zakład Współczesnego Języka Polskiego, III rok I st.

 

 

 

 

 

 

 

Temat ogólny: Polszczyzna i nazewnictwo Mazowsza i Podlasia

 

 Seminarium jest poświęcone w szczególności zagadnieniom onomastycznym, badaniu i opisowi lokalnego nazewnictwa oraz mowie mieszkańców pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Studentom chętnym podjąć pisanie pracy licencjackiej z językoznawstwa proponuję następujące obszary tematyczne:

 

 

 • cechy języka mieszkańców miast, miasteczek i wsi regionu mazowiecko-podlaskiego (analiza na materiale własnym);
 • mody imiennicze dawniej i współcześnie (np. imiona chrzestne dzieci urodzonych na początku XXI wieku w określonym środowisku);
 • nazwiska (historyczne i współczesne) i przezwiska (różnych grup środowiskowych);
 • szeroko rozumiane nazewnictwo, np. miejskie (m.in. oficjalne i nieoficjalne nazwy ulic, aptek, sklepów, przestrzeni miast i miasteczek).

 

 

 dr hab. Joanna Szerszunowicz

 Zakład Współczesnego Języka Polskiego, III rok I st.

 

 

 

 

Frazeologizmy w tekstach: semantyka i konotacje

 

 

 

Seminarium poświęcone jest następującym zagadnieniom: analiza znaczenia i konotacji wybranych stałych połączeń wyrazowych i ich wykorzystania w tekstach (język polityki, mediów, reklamy, Internetu); twórcze wykorzystanie stałych połączeń wyrazowych w literaturze; frazeologizmy osadzone w kulturze polskiej i ich funkcje w rozmaitych tekstach; frazeologizmy w nagłówkach prasowych; frazeologia wybranych gatunków internetowych; skrzydlate słowa i ich kontekstowe użycie; przysłowia i ich modyfikacje w tekstach. Możliwe jest również opracowywanie wybranych tematów z uwzględnieniem tła porównawczego (inne języki europejskie, na przykład niemiecki i włoski) oraz ujęcie translatorskie.

 

 

dr Krzysztof Korotkich

 KBF „W-Z” IFP, III rok I st.

 

 

 Seminarium licencjackie – III rok, 2018/2019

 


Siła wyobraźni. O związkach literatury z kulturą, sztuką i religią

 

Seminarium poświęcone wyobraźni poetyckiej oraz inspiracjom autorów prozy i poezji od wieku XIX do współczesności, mającym swoje źródło w sztuce (malarstwo, muzyka, film itp.), w religii i w innych tekstach kultury. Związki literatury z innymi przestrzeniami twórczości artystycznej i z duchowym dziedzictwem Europy – mają być punktem wyjścia do nowych odczytań znanych oraz tych mniej poznanych tekstów literackich. Polecam wspaniałą poezję Juliusza Słowackiego, prozę Józefa B. Dziekońskiego, ale namawiam również do lektury innych wielkich mistrzów słowa: Zbigniewa Herberta, Edwarda Stachury, Anny Markowej, Ewy Lipskiej i Teresy Radziewicz.

 

Proponowane tematy i zagadnienia:

 

 1. Ciało jako tajemnica i wyzwanie – wyobrażenia poetyckie i motyw powieści.
 2. Śmierć – samobójstwo – funeralia. O problemach z Tanatosem w poezji XIX i XX w.
 3. Motyw choroby psychicznej w prozie polskiej.
 4. Inspiracje zakazanym w literaturze polskiej. O tabu oraz innych niełatwych tematach.
 5. Religia jako źródło wyobraźni w poezji niekoniecznie „religijnej”.
 6. Przemiany bohatera w prozie XIX-wiecznej.
 7. Apokalipsa jako doświadczenie wieczności oraz doczesności.

 

Na tym propozycje się nie wyczerpują. Oczekuję sugestii Studentów.

 

 

 dr Elżbieta Jurkowska

 Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej , III rok I st.

 

 Nowelistyka staropolska

 

Seminarium zostanie poświęcone siedemnastowiecznej prozie narracyjnej. Skupimy się na lekturze „różnych historyj”, wskażemy najważniejsze cechy gatunkowe, odmiany prozy nowelistycznej w literaturze staropolskiej, główne motywy fabularne, a także zapytamy o jej początki i tradycje. Poznamy problemy terminologiczne związane z rozróżnieniem gatunkowym dawnych utworów narracyjnych. Zastanowimy się również, czy staropolska nowelistyka może być interesująca czytelniczo dla współczesnego odbiorcy.

 

 

 

dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB

 Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, III rok I st.

 

 

Kreacje postaci kobiecych w literaturze XIX i XX wieku

 

 Kobieta jako bohaterka literacka od dawna wzbudza zainteresowanie badaczy i czytelników. Postacie kobiece kreowane przez pisarzy cechuje różnorodność i bogactwo ról społecznych; o ich charakterze decyduje najczęściej horyzont ideowy danej epoki. Każdy pisarz posiada też własny sposób modelowania postaci. Zmienia się sposób interpretacji bohaterek – od poszukiwania ideałów kobiecych piórem dziewiętnastowiecznych badaczy po współczesne ujęcia korzystające z osiągnieć fizjonomiki.

 

Podstawą analiz i interpretacji będzie szeroki materiał lekturowy: powieści, opowiadania, także twórczość liryczna (w tym utwory zaproponowane przez studentów). Serdecznie zapraszam!

 

 dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

 Katedra Historii Języka Polskiego, III rok I st.

 

 

 

Językowy obraz świata

 

 

 

Problematyka seminarium dotyczy koncepcji językowego obrazu świata (JOS), mieszczącej się w obrębie badań lingwistyki kulturowej, nazywanej również lingwistyką antropologiczną. Dominuje w niej przekonanie o kulturowym charakterze języka, który jest nośnikiem zbiorowego doświadczenia danej społeczności, umożliwiającym dotarcie do sposobów pojmowania, porządkowania i wartościowania rzeczywistości pozajęzykowej. Język bowiem jest najważniejszym wytworem kultury, jej fundamentalnym elementem, a także rezerwuarem treści kulturowych. Język nie tylko zawiera model świata, ale także sprawia, że model ten kształtuje nasze widzenie rzeczywistości.

 

Prace licencjackie mogą podejmować kwestie rekonstrukcji warunkowanej kulturowo wizji świata ukrytej w języku ogólnym, w języku poszczególnych grup społecznych, np. w języku młodzieży czy w subkulturach młodzieżowych (na podstawie ankiet), w języku autorów (współczesnych i dawnych), w tekstach artystycznych, publicystycznych, w reportażach, baśniach i innych. Mile widziane są także tematy własne, będące wyrazem indywidualnych zainteresowań studentów.

 

 

 

 dr Marcin Lul

 Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, III rok I st.

 

 

 

 

 

PROZATORSKIE SILVA RERUM:

 

ARCHIWALIA, CURIOSA, REGIONALIA I INNE

 

Proponuję następujące kręgi zagadnień z zakresu historii literatury, edytorstwa i metodyki kształcenia literackiego:

 

 • proza polska od XVIII wieku do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem autorów mniej znanych, zapomnianych, niedoczytanych
 • autor – dzieło – czytelnicy w perspektywie XIX-wiecznej i współczesnej;
 • zwierciadła literatury: od realizmu do groteski
 • tekst literacki jako narzędzie dydaktyki, propagandy, ideologii
 • cywilizacyjne i kulturowe lęki, traumy, neurozy pisarzy, publicystów
 • powieść-kalejdoskop, okno na świat, studium socjologiczne…
 • formy „graniczne” w piśmiennictwie polskim XIX-XXI wieku: dziennik, autobiografia, list, pamiętnik, esej, reportaż…
 • dziwolągi i hybrydy – światy przedstawione, postaci, gatunki…
 • potoczne doświadczenie rzeczywistości, banał, stereotyp w powieści
 • życie (nie)codzienne ludzi, przedmiotów, książek…
 • tradycja XIX wieku we współczesnej powieści historycznej (Berent, Malewska, Terlecki, Rylski i inni);
 • opis dzieła malarskiego w utworze literackim, czyli tzw. ekfraza; literackie „przewodniki” po galeriach i muzeach;
 • troposfera powieści: biblioteka, artysta, literat, kolekcja, śmietnik, droga, podróż, granica, mapa, terytorium
 • region w literaturze, literatura regionu, nowy regionalizm – m.in. doświadczenie pamięci wpisane w przestrzeń
 • projekt edytorskiego opracowania tekstów prozatorskich (do XIX wieku włącznie) na podstawie pierwodruku i/lub wersji rękopiśmiennej
 • reaktywacja prozy na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej (pomysły metodyczne, projekty edukacyjne itd.)

 

 

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Lista tematów jest otwarta. Można będzie również zgłosić własne propozycje.

 

 

dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

 Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, III rok I st.

 

 

Najnowsza literatura Podlasia - tematy, konteksty, gatunki.

 

Zapraszam do wspólnego przyjrzenia się obrazowi Białegostoku i Podlasia w literaturze powstałej po 2000 roku (z możliwością odwołań do utworów wcześniejszych). Interesować nas będą również sztuki wizualne, teatr, muzyka. Razem zastanowimy się, czym jest podlaski genius loci, jaki udział w jego kreowaniu/odkrywaniu mają pisarze i artyści, jak się zmienia w zależności od perspektywy oglądu (mieszkańcy, przybysze, turyści).

 

 

dr Katarzyna Kościewicz

 Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski , III rok I st.

 

 

 

 

Między wiekiem XIX a XXI. Problemy recepcji

 

 

 

Seminarium licencjackie poświęcone zostanie różnym wariantom obecności literatury dziewiętnastowiecznej  w kulturze polskiej XX i XXI wieku. Zachęcam Państwa do zainteresowania się następującymi zagadnieniami:

 

 • literatury pięknej:
  • nawiązania do dzieł klasyków dziewiętnastowiecznych w literaturze współczesnej polskiej i obcej
  • kultury popularnej:
   • różne formy obecności XIX wieku w kulturze współczesnej (komiksy, gry, muzyka, film, internet) będące świadectwem mody na dziewiętnastowieczność
   • edytorstwa:
    • analiza edycji klasyków (opisy edycji, aparatu krytycznego, przedmów itp.)
    • edycje skażone przez działanie cenzury
    • recepcji:
     • odczytania klasyków po 1945 r.
     • współczesne odczytania klasyków
     • świadectwa odbioru (krytyka literacka, literatura dokumentu osobistego itp.)
     • klasyka w szkole.

 

 

 

Zapraszam serdecznie

 

Katarzyna Kościewicz

 

 

dr hab. Marek Kochanowski

 Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, III rok I st.

 

 

Celem seminarium  jest analiza różnych efektów modernizacji tradycji polegających na jej intertekstualnym przekształcaniu w obrębie nowoczesnej kultury. Wydane kiedyś dzieła, różne kierunki estetyczne z przeszłości, światopoglądy, współtworzą kulturę. Istnienie w niej wielkiej tradycji stanowi próbę twórczego dopasowania prądów i estetyk do wymogów oraz wrażliwości odbiorcy żyjącego w konkretnym czasie. Zastosowane w tytule słowo tradycja rozumiane jest zgodnie z ustaleniami Jerzego Szackiego, traktującym tradycję jako pojęcie przedmiotowe, „ponieważ łączy się ono z przesunięciem uwagi badacza z tego, jak owe dobra są przekazywane, na to, jakie to są dobra, co podlega przekazywaniu”. Na seminarium zajmiemy się wytworami nowszej kultury (regionalnej, popularnej, wysokiej) potraktowanej jako zbiór przekazów zbudowanych ze znaków, symboli i metafor. Rozważania mogą dotyczyć różnych modernizacji w literaturze, filmie, komiksach, kulturze masowej oraz ich intertekstualnych związków z szeroko rozumianą tradycją.

 

 

 

 dr hab. Anna Janicka, prof. UwB

 Zakład Filologicznych Badan  Interdyscyplinarnych

 

 

 Wiek XIX. Między tradycją a nowoczesnością

 

 

dr Wiktor Gardocki

 Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

 

 

Seminarium licencjackie: Cenzura wobec literatury polskiej po 1945 r. (podaję na wszelki wypadek, nie wiem, czy będę miał seminarium)

 

Na zajęciach zostanie omówione zagadnienie cenzury, począwszy od 1945 r., aż do czasów współczesnych: dzieje wydawnicze poszczególnych utworów, jak również ich twórców, powojenna historia cenzury w Polsce. Napisana w ramach seminarium praca licencjacka będzie dotyczyć jednego z tych aspektów.

 

 

 

 Prof. dr hab.  Kamila Budrowska

 Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

 

 

 Seminarium magisterskie, „Cenzura w PRL”

 

 

Seminarium magisterskie „Cenzura w PRL” pomyślane jest jako uzupełnienie i zwieńczenie specjalności edytorskiej.

 

Cenzura istniała w Polsce od VII 1944 do VI 1990. Przez te 45 lat dokonała w kulturze polskiej prawdziwego spustoszenia. Podlegały jej wszystkie prezentowane publiczności dzieła – prasa codzienna, podręczniki, książki naukowe, sztuki teatralne, literatura piękna. Wszelkie niepoprawne polityczne treści były staranie eliminowane, co powodowało, że w praktyce nie można było mówić prawdy o współczesnym życiu. Wiele tekstów zatrzymano w całości, część już opublikowanych poszła „na przemiał”, z części powycinano „nieprawomyślne” fragmenty.

 

Choć od upadku komunizmu minęło już dwadzieścia kilka lat wciąż pamiątką po tamtych czasach są miliony okaleczonych dzieł. Nie podjęto jeszcze w Polsce na szeroką skalę pracy przywracania pełnych wersji utworów publikowanych w latach 1944-1990.  

 

Podczas dwóch lat pracy postaramy się dowiedzieć jak najwięcej o tajnikach działalności GUKPPiW, a także opisać dzieje zmagań urzędu i poszczególnych twórców. Możliwe będzie także przygotowanie pod względem edytorskim tekstów w ich oryginalnej, autorskiej wersji, w tym ineditów.

 

 

Przykładowe tematy prac:

 

Cenzura obyczajowa w PRL –u (wycinana: pornografia, brutalność opisu, tematyka homoseksualna) 

 

„Biuletyn Informacyjno – Instrukcyjny” (1952-1954). Tajne pismo cenzury

 

Cenzurowanie dorobku poszczególnych twórców, np. W. Szymborskiej, T. Różewicza, T. Konwickiego, S. Lema

 

Dwie wersje powieści „Węzły życia” Zofii Nałkowskiej

 

 

 prof. zw dr hab. Jarosław Ławski

 Zakład Badań Filologicznych „Wschód-Zachów”

 

 

 Zagadnienia antropologiczne w literaturze od XIX do końca XX wieku

 

 Proponuję następujące zagadnienia szczegółowe: gotycyzm, frenezja, groza, motywy kryminalne i sensacyjne w literaturze XIX wieku; człowiek wobec historii, antropologia inności, obcości, niewyrażalnego; sacrum i profonum jako fenomeny ludziego świata zapisane w dziele literackim

 

 

 

Mile widziane własne propozycje tematów prac magisterskich

 

 

 

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi