Konwersatoria do wyboru w roku akademickim 2018/2019

Poniżej przedstawiamy Państwu tematy i opisy konwersatoriów w roku akademickim 2018/2019

Zapisy ruszają od 1 października  (od godz. 8:00) - 2 października (do godz. 18:00) w systemie USOS


 

   

Rok

Prowadzący

Tematyka

Punkty

ECTS

Zal

 

Sem.zim

godz.

Sem.let

godz.

(do zrealizowania minimum 30h tj. 2 x po 15h) po jednym w semestrze każdy student,  LIMIT 9 os. do każdego prowadzącego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II r. I0

 dr Szamryk

 

prof. Budrowska

 

 

 prof. Wydrycka

Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego

 

Kultura i Literatura w PRL

 
 

Kobieta jako autorka w XIX w.

1

 

15

 

 

II r. I0

 Dr Gardocki

 

 

Dr Korotkich

 

 

dr Kościewicz

 

 Cenzura wobec  literatury w latach 1945-1989r.

 

Śmierć i poeta. Motywy tanatyczne w literaturze XIX i XX wieku

 

 Kultura pod presją cenzury

 

 

 

1

 

 

15

(do zrealizowania minimum 30h tj. 2 x po 15h) po jednym w semestrze każdy student, Limit 9 os. do każdego prowadzącego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III r. I0

 

Prof. Puchalska-Dąbrowska

 

 

dr Lul

 

 

prof. Janicka

 

 

„Literatura angielska”

 

 

OD KOLEKCJI DO ŚMIETNIK. KSIĄŻKI – RZECZY – LUDZIE.

 

Emancypantki. Przemiany formuły emancypacji kobiet w XIX i XX w.

1

z/o

15

 

III r. I0

 dr Strawińska

 

 

prof. Dąbrowicz

 

prof. Sokólska

 

 (Auto)promocja w języku i kulturze

 

 Biografistyka literacka

 

Język, literatura, kultura

1

z/o

 

15

               

 

 

 dr Konrad Szamryk

 Katerdra Historii Języka Polskiego, II rok I st.

 

Wprowadzenie na nauczenia języka polskiego jako obcego (15 h), sem zimowy

 

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów w problematykę nauczania języka polskiego jako języka obcego. Na zajęciach omówione zostaną między innymi kwestie związane z funkcjonowaniem języka polskiego jako języka obcego w kraju i za granicą, a także różne aspekty nauczania obcokrajowców, uwarunkowane m.in. ich językiem ojczystym, wiekiem czy przynależnością do różnych kręgów kulturowych. Zajęcia dają możliwość poznania zalet i wad różnych metod nauczania jpjo, a także zapoznania się z dostępnymi podręcznikami (dla poziomu początkującego, średniozaawansowanego i zaawansowanego). Oprócz podstawowych zagadnień metodycznych, poruszona zostanie problematyka nauczania kultury polskiej w nauczaniu jpjo oraz wykorzystania różnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania.

                

dr Wiktor Gardocki

Zakład Badań Filologicznych Nad Cenzurą PRL i Edytorstwa II r. I st.

 

Cenzura wobec literatury w LATACH 1945 – 1989 R. (15 h), semestr letni

 

Na zajęciach zostanie poruszona kwestia cenzurowania prozy i poezji w Polsce w latach 1945-1989, a także wybranych aspektów z dwudziestowiecznej historii Polski.

 

 

dr Krzysztof Korotkich

Zakład Badań Filologicznych „Wschód –Zachód“ II rok I st.

 

Śmierć i poeta. Motywy tanatyczne w literaturze XIX i XX wieku (15 h), semestr zimowy

 

 

Tematem konwersatorium będzie śmierć jako temat i motyw w literaturze XIX i XX wieku, analiza zjawiska polegającego na niezwykłym zainteresowaniu problemem oraz śledzenie bogatych form realizacji tego, przede wszystkim w utworach poetyckich. Kontekstem rozważań będzie pogranicze sztuk, czyli wpływ malarstwa, filmu oraz muzyki na autora i jego dzieło. Odwieczny związek tanatosa i erosa ma stanowić jeden z głównych wątków aktywnej lektury tekstów, na wybór których wpływ będą mieli również uczestnicy zajęć. Jako punkt wyjścia proponuję rozmowę o twórczości:
- Antoniego Malczewskiego
- Juliusza Słowackiego
- Reinera Marii Rilkego
- Wystana H. Audena
- Gottfrieda Benna
- Zbigniewa Herberta
- Wisławy Szymborskiej
- Ewy Lipskiej
- Anny Markowej

 

             

dr Katarzyna Kościewicz

ZAKŁAD BADAŃ FILOLOGICZNYCH NAD CENZURĄ PRL I EDYTORSTWA, II rok I st.

 

Kultura pod presją cenzury (15h), semestr letni

 

Na zajęciach omówimy wpływ cenzury na kształt i recepcję  literatury, filmu, teatru i sztuk plastycznych w Polsce po 1945 r. Wprowadzeniem do tematu będą wywiady przeprowadzone z twórcami kultury przez Błażeja Torańskiego (Knebel. Cenzura w PRL-u, Warszawa 2016). Zawarte tam uwagi dotyczące cenzury posłużą nam jako punkt wyjścia do rozmowy o sposobie działania instytucjonalnej kontroli słowa, wykluczonych z dyskursu publicznego tematów oraz kosztach artystycznych i osobistych poniesionych przez twórców.

 

 

  1. Wprowadzenie

 

  1. Wprowadzenie do cenzury PRL – u

 

Bezkarni, rozmowa z prof. Z. Romkiem, w: B. Torański, Knebel. Cenzura w PRL-u,  Warszawa 2016, s. 13–32.

Antycenzor, rozmowa z T. Strzyżewskim, w: B. Torański, Knebel..., s. 261-279.

S. Mrożek, O cenzurze, w: tegoż, Varia. Życie i inne okoliczności, Warszawa 2003, s. 120-125.

T. Strzyżewski, Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Warszawa 2015.

 

  1. Cenzura wobec muzyki

K. Budrowska, Cenzurowanie tekstów  piosenek rockowych w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Rekonesans badawczy, w: W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczyk, Poznań 2016.

 

  1. Cenzura obyczajowa

Niecenzuralny fallus, rozmowa z Andrzejem Strumiłło, w: B. Torański, Knebel..., s. 133-134.

Zakaz miłości francuskiej, rozmowa z prof. Zbigniewem Lwem-Srarowiczem, w: B. Torański, Knebel...., s. 177-182.

Kamila Budrowska, Cenzura obyczajowa w Polsce w latach 1948-1958. Kilka uwag i przykładów, w: tejże, Studia i szkice o cenzurze w Polsce Ludowej w latach 40. i 50. XX wieku, Białystok 2014, s. 41-58.

Stefan Żeromski, Dzienniki.

 

  1. Sztuki plastyczne,

Jestem wolny, rysuję dla siebie, rozmowa z A. Krauze, w: B. Torański, Knebel..., s. 219-228.

A. Krauze, Gdy rozum śpi... Rysunki  Andrzeja Krauzego 1970-1989, Warszawa 2010.

 

 

  1. Film

Spryt, rozmowa z K. Zanussim; Wyklęty, rozmowa z G. Królikiewiczem, w: B. Torański, Knebel..., s. 51-62; 115-132

Mężczyźni, reż. G. Królikiewicz (youtube)

 

  1. Literatura: tłumaczenia

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

Karolina Korcz, „Mistrz i Małgorzata“ Michaiła Bułhakowa w artykułach prasowych okresu PRL a instytucje kontroli, „Slavia Occidentalis“, t. 64, 2007.

Robert Looby, Censorship, Translation and English Language Fiction in People’s Poland, Leiden and Boston 2015

 

 

dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB

Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej, III r. I st.

 

 

Literatura angielska (15 h), semestr zimowy

 

            Celem zajęć jest omówienie najważniejszych zjawisk i osiągnięć literatury angielskiej od czasów najdawniejszych do XX w. na tle społeczno-kulturowym. Wśród omawianych zagadnień i postaci znajdą się m. in. dramat elżbietański (tragedia zemsty, Shakespeare), powieść gotycka, proza wiktoriańska, powieść strumienia świadomości (James Joyce, Virginia Woolf) i inne.  Zajęcia prowadzone będą częściowo w formie wykładu. Podstawą zaliczenia będzie test pisemny ze znajomości treści omawianych w czasie zajęć oraz wybranych lektur. Na ocenę końcową złożą się wyniki sprawdzianu.

 

 

 

 

dr  Marcin Lul

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, III rok I st.

 

OD KOLEKCJI DO ŚMIETNIKA (I Z POWROTEM).

KSIĄŻKI – RZECZY – LUDZIE, (15 h), semestr zimowy

 

Proponowane są następujące zagadnienia z kręgu literatury polskiej i obcej: zbieranie / kolekcjonowanie; tożsamość kolekcjonera (Hieronim Florian Radziwiłł, Józef Ignacy Kraszewski); kolekcje wielkiego miasta (Walter Beniamin, Pasaże); biblioteka jako miejsce rzeczywiste i wyobrażone (Umberto Eco, Imię róży [fragm.] i J. L. Borges, Biblioteka Babel);

poeta na śmietniku – tandetne, śmietnikowe formy – inscenizacja śmietnika (Tadeusz Różewicz, recycling; dramat Stara kobieta wysiaduje); postać kloszarda – mit i rzeczywistość (Wisława Szymborska, Kloszard; Patrick Süskind, Gołąb); Literatura na przemiał?Dyskusja o przyszłości literatury.

 

 prof Anna Janicka

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, III rok I st.

 

 

                              

dr Anetta B. Strawińska

Katedra Historii Jezyka Polskiego, III rok I st.

 

 

(Auto)promocja w języku i kulturze (15 h), sem. letni

 

30 godz.; konwersatorium

Celem konwersatorium jest przede wszystkim analiza językowych i pozajęzykowych, mechanizmów (auto)promocji we współczesnej kulturze w kontekście zjawiska autoprezentacji. Przedmiot uwagi stanowią m.in.: komunikowanie jako oddziaływanie; rytualizacja, stereotypizacja, moda jako formy przyciąganie uwagi,  kodowania (i dekodowania) przekazu; podstawowe terminy komunikowania społecznego, tj. audytorium a publiczność; zjawisko współczesnego narcyzmu i ekshibicjonizmu w kontekście rudymentarnych jednostek komunikacji werbalnej, tj. aktów mowy; blog – środek autopromocji w kulturze masowej; nowomowa demokratyczna polityków; fizjologizm językowy współczesnych emancypantek; współczesne autorytety; pozawerbalne komunikaty językowe; miejsce wulgaryzmu w świadomości tzw. bezrefleksyjnych jako przykładu nowego systemu społeczeństwa otwartego; celebryt(a) jako sposób autokreacji w popkulturze; celebrity endorsement - transfer znaczeń i wspieranie produktu wizerunkiem jednostki popularnej; popkultura (obiekty, osoby, konteksty) – produkt (idea, przedmiot) –  konsumpcja; reklama – akt komunikacji marketingowej.

Moduł będzie prowadzony z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: metody heurystycznej, dyskusji, ćwiczeń praktycznych, psychozabaw/psychotestów.

 

 

 Dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, III rok I st.

 

Biografistyka literacka (15 h), semestr letni

 

Konwersatorium dla III roku filologii polskiej, I stopnia

2018/2019

 

Biografistyka jest dziedziną piśmiennictwa cieszącą się popularnością wśród czytelników (wystarczy obejrzeć półki księgarń), ale niedoinwestowaną badawczo. Nie powstała historii biografistyki, a i teoria literatury niewiele miała tu do powiedzenia. Celem konwersatorium będzie zastanowienie się nad fenomenem popularności biografistyki zarówno w minionych wiekach, jak i  współcześnie, rozpoznanie najważniejszych punktów zwrotnych w jej dziejach, przedyskutowanie perspektyw badawczych, które się przed tą dziedziną rysują.

Konwersatorium mieści się w ramach prac Zespołu badawczego: Biografia  –życie publiczne –  literatura.

  

 

 

dr hab. prof. Urszula Sokólska, prof. UwB

Katedra Historii Jezyka Polskiego, III rok I st.

 

Język – literatura – kultura

 

Celem konwersatorium jest dyskusja nad zależnościami między wskazanymi w tytule elementami. Przedmiotem szczegółowej refleksji staną się zatem przemiany, jakie nastąpiły w języku ogólnym, a w konsekwencji również w stylu artystycznym w wyniku przeobrażeń kulturowych, społecznych i politycznych, a także uwarunkowań etnicznych i religijnych. Ważnym aspektem rozważań będą też  próby  odtworzenia wpływu wybitnych artystów słowa na rozwój kultury w szerokim rozumieniu. Wśród szczegółowych tematów znajdą się m.in. zagadnienia:  Konfrontatywno-kontrastywny charakter relacji między zbiorami Językoznawstwo - Literaturoznawstwo - Kultura; Słowo artysty. Typowość a indywidualizm;  Etymologia i konotacja słowa; Uwarunkowania pozaliterackie polskiej poezji i prozy; Uwarunkowania literackie polskiej poezji i prozy (Nurty awangardowe i eksperymentowanie słowem; Nurty klasycyzujące i odwołujące się do tradycji śródziemnomorskiej; Język niski jako tworzywo literatury) itp.

 

 

 

 

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi