Artykuły

Oldscoolowy

Pytanie: Czy w języku polskim istnieje przymiotnik zapożyczony z języka angielskiego oldscoolowy? Jaka jest poprawna jego forma: oldschoolowy, oldskulowy, oldscoolowy czy może inna? A może należy zastąpić ten przymiotnik jakimś polskim odpowiednikiem?

Prof. Urszula Sokólska: Wyraz oldschoolowy pochodzi od ang. old school, dosłownie ‘stara szkoła’. W polszczyźnie ogólnej frazeologizm stara szkoła używany jest w znaczeniu przymiotnikowym jako ‘tradycyjny, klasyczny, godny podziwu’ bądź znaczeniu rzeczownikowym, czyli ‘ktoś, kto reprezentuje dobrą jakość, odznacza się nieprzeciętną wiedzą, nienagannymi manierami itp.’. Przymiotnik oldschoolowy, będący wynikiem procesu adaptacji  leksemów obcych, powstał w wyniku dołączenia do angielskiej podstawy bardzo produktywnego w polszczyźnie formantu –owy. Dzięki żywym procesom nie tylko derywacyjnym, ale również fonetycznym, fleksyjnym oraz graficznym w polszczyźnie pojawiły się przymiotnikowe formy oldscoolowy, oldscoolowe czy oldskulowy, oldskulowego itp. , a nawet rzeczownik oldskul. „Wielki słownik ortograficzny” pod red. Edwarda Polańskiego (PWN 2010) odnotowuje neologizm oldskul w dwóch znaczeniach:
    1. ‘to, co przestarzałe, niemodne’;
    2. ‘moda na ubiór nawiązujący do czasów sprzed 20-30 lat’.

    Zazwyczaj mówiący żartobliwie określają w ten sposób rzeczy stylizowane na minione dekady. Na pewno wyrazy te upowszechniły się już w języku młodzieży, ale w polszczyźnie oficjalnej nadal uchodzą za nacechowane.

Inicjatywa ucznia

Pytanie: Czy poprawne jest sformułowanie „inicjatywa ucznia nad inicjatywą (ę?) nauczyciela” (w znaczeniu ‘dominująca rola ucznia’)?

Prof. Urszula Sokólska: Sformułowanie inicjatywa ucznia nad inicjatywą nauczyciela w znaczeniu ‘dominująca rola ucznia’ jest niepoprawne. Inicjatywa = projekt, pomysł do realizacji, propozycja; zdolność do samodzielnych pomysłów. Inicjatywa może być śmiała, twórcza; można popierać czyjąś inicjatywę; można hamować czyjąś inicjatywę; można wystąpić z inicjatywą; można być pełnym inicjatywy; inicjatywę można przejąć; można być człowiekiem z inicjatywą itp. Rola = udział i znaczenie kogoś, czegoś w jakichś okolicznościach, w jakimś przedsięwzięciu;  zadanie do spełnienia, występowanie w jakimś charakterze. Rola może być doniosła, wybitna, dominująca; rolę można pełnić, spełniać; można przejąć czyjąś rolę itp.

Pani adwokat czy pani adwokatka?

Pytanie: Czy odmienia się rzeczownik nazywający funkcję kobiety, a jeśli tak, to kiedy? Jaka jest zasada?
Przykłady:
Dokument podpisany przez adwokat (adwokatkę) Annę Kowalską;
Dokument podpisany przez notariusz (notariuszkę) Annę Kowalską;
Dokument podpisany przez minister (ministrę) Annę Kowalską;
Dokument podpisany przez pełnomocnik (pełnomocniczkę) Annę Kowalską;
Dokument podpisany przez policjant (policjantkę) Annę Kowalską;
Dokument podpisany przez nauczyciel (nauczycielkę) Annę Kowalską.

Prof. Urszula Sokólska: Jeszcze do niedawna obowiązywała dość jasna zasada: jeśli nazwa funkcji wiązała się z wysokim prestiżem społecznym i godnościowym, to nazwa tej funkcji zachowywała strukturę męską, nawet wówczas gdy odnosiła się do kobiety. Nazwa pozostawała przy tym nieodmienna bez względu na kontekst składniowy, np.: pani ambasador Kowalska, z panią ambasador Kowalską; pani minister Kowalska, o pani minister Kowalskiej; pani adwokat Kowalska, o pani adwokat Kowalskiej; pani notariusz Kowalska, z panią notariusz Kowalską itd.

 Na marginesie dodam, że "Uniwersalny słownik języka polskiego" pod red. S. Dubisza notuje wyłącznie męskie formy: ambasador, minister, adwokat i pełnomocnik. Rozpowszechnione w polszczyźnie potocznej żeńskie odpowiedniki typu: adwokatka, notariuszka i pełnomocniczka z reguły są traktowane jako nazwy deprecjonujące.

Nazwy męskie stosuje się również do wskazywania tytułów naukowych oraz wyższych stanowisk uniwersyteckich bez względu na płeć osoby, którą nazwa wskazuje. Różnice dotyczą wyłącznie odmienności bądź nieodmienności nazwy, stąd: pan magister, z panem magistrem//pani magister, z panią magister; pan doktor, z panem doktorem//pani doktor, z panią doktor; pan dziekan, z panem dziekanem//pani dziekan, z panią dziekan itd. Ale też, choć mówimy: "Zofia jest asystentką (nie: asystentem) na UAM", to możemy powiedzieć jedynie: "Zofia pracuje na stanowisku asystenta (nie: asystentki) w UAM". I z kolei wyłącznie: "Basia jest adiunktem w klinice" i "Basia pracuje na stanowisku adiunkta".

Nazwy męskie typu: policjant czy nauczyciel mają już swoje odpowiedniki żeńskie nawet w polszczyźnie ogólnej, co potwierdzają źródła leksykograficzne notujące formy z odpowiednim komentarzem: policjantka, forma żeńska od policjant; nauczycielka, forma żeńska od nauczyciel. Jednak w oficjalnych dokumentach z reguły zachowywane są wyłącznie formy męskie, np. Karta Polaka - odnosi się i do mężczyzn, i do kobiet; Karta Nauczyciela dotyczy zarówno panów-nauczycieli, jaki  pań-nauczycielek. Co więcej, obchodzimy przecież nie Dzień Nauczyciela i Nauczycielki, ale Dzień Nauczyciela, choć pań pracujących w tym zawodzie jest znacznie więcej niż panów. Obchodzimy również Dzień Policjanta, a nie - Dzień Policjanta i Policjantki, choć w tym zmaskulinizowanym zawodzie pracuje też wiele kobiet.

 Rozumiem, skąd problem. Tendencja do feminizowania w polszczyźnie nazw męskich jest w ostatnich latach bardzo silna, choć osobiście do upowszechnianej przez feministki mody w tym zakresie odnoszę się z pewnym dystansem. Jeśli jednak któraś z pań chce być nazywana etyczką, geolożką, socjolożką, polityczką, ministerką bądź ministrą czy marszałkinią, jej prawo. Przed laty równie problematyczna wydawała się struktura typu: posłanka (choć senatorki norma nadal nie respektuje). Jeśli chodzi o mnie, to wolałabym jednak, by jeszcze dziś nie nazywano mnie profesorą lub profesorką, ani językoznawczynią czy filolożką.

        Trudno zatem o jakąś jednoznaczną odpowiedź, bo wiele zależy też od indywidualnych upodobań mówiących oraz odmiany polszczyzny, z której wywodzi się nazwa.

Guglać czy guglować?

Pytanie: Od dłuższego czasu nie daje spokoju pewne słowo. Pochodzi ono od nazwy przeglądarki Google. A właściwie jest ich kilka. I stąd też moje pytanie. Jaka jest poprawna forma? Guglać? Guglować? Czy może wyguglować? Bardzo proszę o odpowiedź.

Prof. Urszula Sokólska: Od obcego rzeczownika Google najwłaściwsze wydają się formy guglować i wyguglować z formantem -ować bardzo produktywnym w tworzeniu polskich czasowników od obcojęzycznych podstaw. Formant ten stanowi najczęstszy element strukturalny służący do przekształcania form imiennych w werbalne, czyli przekształcania rzeczowników w czasowniki. Trzeba jedynie pamiętać, że różnica semantyczna między nowo utworzonymi wyrazami guglować i wyguglować jest taka, jak choćby między czasownikami  pisać i wypisać. Przedrostek wy- tworzy głównie czasowniki dokonane. Wzmacnia intensywność i efektywność czynności, z reguły oznacza osiągnięcie celu, a zatem guglować = szukać czegoś w wyszukiwarce Google; wyguglować = znaleźć coś w wyszukiwarce Google.

Agitować czy namawiać?

Pytanie: Czy słowa agitować można używać w znaczeniu ‘namawiać klienta do zakupu danego towaru bądź usługi’? Czy też jest ono zarezerwowane tylko do sytuacji ‘przekonywać kogoś do swoich racji, namawiać do wyznawania pewnej ideologii, pewnych racji, do propagowania pewnych idei, zwłaszcza związanych z polityką’? Czy agitować i namawiać to synonimy?

Prof. Urszula Sokólska: By wypowiedź była precyzyjna, jednoznaczna, a przede wszystkim zgodna z normą, należy zadbać o taki dobór słów, które by w pełni oddały intencje nadawcy tekstu. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet wyrazy tożsame bądź bliskie znaczeniowo nie zawsze mogą być stosowane zamiennie, gdyż często mają one różne nacechowanie ekspresywne czy różny zakres znaczeniowy, a w związku z tym i różną łączliwość leksykalną. Nawet jeśli słowniki wyrazów bliskoznacznych przypisują pewnemu leksemowi określone nazwy synonimiczne, nie oznacza to, że możemy je w dowolny sposób wzajemnie zamieniać. Stanisław Skorupka w „Słowniku wyrazów bliskoznacznych” pod hasłem budowla notuje takie wyrazy, jak: biurowiec, budynek, chałupa, chata, dobudówka, dom, drapacz chmur, drewniak, gmach, kamienica, kurnik, lepianka, leśniczówka, okrąglak, pałac, pawilon, rotunda, rudera, szałas, szopa, wieżowiec, willa, zamek. A przecież nie oznacza to, że drapacz chmur możemy nazwać szałasem czy kamienicą, a willęlepianką, choć każdy z tych desygnatów – bez naruszenia zasady spójności stylistycznej tekstu – określimy mianem budowli.

Z tego też powodu należy świadomie podchodzić do informacji w słownikach, które czasownikowi agitować ‘zjednywać zwolenników dla jakiejś sprawy lub idei, zwłaszcza politycznej’ przypisują synonimy nakłaniać, namawiać, przekonywać itp. Na pewno nie naruszymy normy i zwyczaju językowego, jeśli będziemy stosować połączenia agitować na rzecz pokoju, agitować za uchwałą, agitować wyborców obocznie do przekonywać wyborców, namawiać wyborców, nakłaniać wyborców, przekonywać do przyjęcia uchwały. Pamiętajmy: każda agitacja, która zawsze ma charakter polityczny, jest zarazem nakłanianiem, namawianiem bądź przekonywaniem, ale z kolei nie każde nakłanianie, przekonywanie czy namawianie może być agitacją. Do zakupu towaru można więc jedynie nakłaniać, namawiać, przekonywać bądź zachęcać, nigdy zaś agitować.

kocaeli escort bayan bandirma escort bayan pornolar olgun pornolar instagram begeni hilesi